ManažmentPodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 26. augusta 2019 zobraziť celý profil

V tomto článku sa budeme zaoberať predpokladanými prínosmi a dopadmi novej európskej právnej úpravy(1) na tlačové publikácie používané online.

V prvej časti sa venujeme novej definícii tlačovej publikácie, ktorou sa zjednotí jej chápanie na európskej úrovni, a tiež ochrane tlačových publikácií pri ich online používaní.

V druhej časti budeme porovnávať práva vydavateľov tlačových publikácií s právami autorov textov, ktoré sú v nich obsiahnuté, poukážeme na nový spôsob odmeňovania týchto autorov a na záver vymedzíme  poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí za online používanie tlačových publikácií budú musieť zaplatiť.

Tlačová publikácia po novom

Európska smernica vo všeobecnosti reflektuje na technologický rozvoj (najmä v online prostredí), ktorý mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany autorského práva vyrábajú, produkujú, distribuujú či využívajú. Aj z uvedeného dôvodu bolo na úrovni Európskej únie potrebné vhodnejšie vymedziť pojem tlačová publikácia.

Tlačovou publikáciou sa po novom rozumie súbor zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy, ktorý môže obsahovať aj iné diela alebo iné predmety ochrany, a ktorý

(1) predstavuje samostatnú položku v rámci periodickej alebo pravidelne aktualizovanej publikácie pod jedným názvom, ako sú noviny alebo časopisy všeobecného alebo osobitného zamerania;

(2) jeho účelom je poskytovanie informácií týkajúcich sa správ alebo iných tém pre verejnosť; a

(3) je vydaný na akomkoľvek nosiči z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou poskytovateľa služieb (napr. vydavatelia spravodajstva alebo tlačové agentúry, keď vydávajú tlačové publikácie v zmysle tejto smernice).

K tlačovým publikáciám, na ktoré by sa toto vymedzenie malo vzťahovať, patria napríklad denníky, týždenníky a mesačníky všeobecného alebo osobitného zamerania vrátane časopisov založených na predplatnom a spravodajské webové sídla.

Zo smernice vyplýva, že  periodické publikácie vydané na vedecké alebo akademické účely, ako sú vedecké časopisy, nebudú požívať ochranu, ktorú smernica priznáva tlačovým publikáciám. Táto ochrana sa nebude vzťahovať ani na webové sídla, ako sú blogy, ktoré poskytujú informácie v rámci činnosti, ktorá sa nevykonáva z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod kontrolou „poskytovateľa služieb“ ako je vymedzený v smernici (do tejto množiny spadá napr. vydavateľ spravodajstva).

Právny poriadok Slovenskej republiky pojem tlačová publikácia v podobnom rozsahu, ako ho vymedzuje smernica, zatiaľ nepozná. Momentálne sa tejto definícii najviac približuje pojem periodická tlač, ktorý je upravený v tlačovom zákone(2), a podľa ktorého sa ňou rozumejú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.

Tlačový zákon pod periodickou tlačou rozumie len tlač v jej doslovnom význame, t.j. v uchopiteľnej papierovej podobe a nezahŕňa do nej tlačové publikácie vydané na inom nosiči (napr. spravodajské webové sídla).

Prijatie tejto definície do Slovenského právneho poriadku bude určite vítané, avšak to, či bude použitá len v súvislosti s ochranou tlačových publikácií alebo aj v súvislosti s právami (napr. právo na informácie) a povinnosťami (napr. zverejniť opravu, odpoveď, dodatočné oznámenie) vydavateľov tlačových publikácií, ktoré ustanovuje tlačový zákon, ukáže až jej transpozícia do národných predpisov, ktorú musí Slovenská republika stihnúť do 7.6.2021.

Z uvedeného však možno predpokladať, že dôjde k novelizácii tlačového zákona alebo k prijatiu nového osobitného zákona, ktorý bude túto oblasť upravovať.

Ochrana tlačových publikácii pri online používaní

Smernica vydavateľom tlačových publikácií udeľuje oveľa širšie práva, ako tomu bolo doteraz. Vydavatelia tlačových publikácií podľa smernice disponujú dvoma novopriznanými okruhmi práv, a to:

(I) výlučným právom udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanieakýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti; a

(II) výlučným právom udeliť súhlas alebo zakázať sprístupňovanieverejnosti po drôte, alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že verejnosť má k nim prístup v čase individuálne zvolenom.

Vyššie uvedené práva vydavateľov tlačových publikácií sa nebudú vzťahovať voči všetkým a z ich uplatnenia existujú aj výnimky. Tieto práva sa nebudú vzťahovať napríklad na súkromné a neobchodné používanie tlačových publikácií individuálnymi používateľmi. Ochrana tlačových publikácii pri online používaní sa ďalej nebude vzťahovať ani na úkony nakladania s hypertextovými odkazmi (tzv. hyperlinking).

Práva sa tiež neuplatnia v prípade použitia individuálnych slov alebo veľmi krátkych úryvkov z tlačovej publikácie. To v akom rozsahu bude možné použiť krátke úryvky z tlačových publikácií ukáže až praktické používanie smernice a s tým spojená rozhodovacia prax súdov. Vo všeobecnosti tvorcovia smernice konštatujú, že vzhľadom na rozsiahlu agregáciu a používanie tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti je dôležité, aby sa vylúčenie veľmi krátkych úryvkov interpretovalo spôsobom, ktorý neovplyvní účinnosť práv stanovených v tejto smernici. Z uvedeného nepriamo vyplýva, že ten, kto krátky úryvok použije, by z neho nemal mať hospodársky prospech alebo, že takéto použitie by nemalo mať hospodársky význam.

Na práva udelené vydavateľom tlačových publikácií podľa smernice sa vzťahujú aj ustanovenia o  výnimkách a obmedzeniach podľa osobitných smerníc.(3)Výpočet týchto výnimiek a obmedzení je veľmi široký a rovnako široké sú oprávnenia členských štátov rozhodnúť, či jednotlivé výnimky a obmedzenia prijmú do svojich právnych poriadkov alebo nie.(4) To do akej miery členské štáty tieto výnimky a obmedzenia prijmú, ukáže až transpozícia novej smernice.

Trvanie ochrany tlačových publikácií

Podľa smernice budú práva súvisiace s ochranou tlačových publikácií pri online používaní trvať dva roky po vydaní tlačovej publikácie. Uvedené obdobie sa bude počítať od prvého januára roku nasledujúceho po dátume vydania tlačovej publikácie.
Ochrana tlačových publikácií sa nebude vzťahovať na diela, ktoré boli prvý raz vydané pred dátumom 6. júna 2019.
————————————-
Legenda

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo dňa 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (ďalej len „smernica“)

(2. ) v zákone č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (ďalej len „tlačový zákon“)

(3) Výnimky a obmedzenia sú obsiahnuté v článkoch 5 – 8 smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv autorskej spoločnosti a v článkoch 5 – 8 smernice 2012/28/EU o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.

(4) Príkladom ide o nasledovné výnimky a obmedzenia: (i) dočasné použitie diela v zmysle § 54 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), (ii) náhodné použitie diela v zmysle § 55 Autorského zákona, (iii) použitie diela na účel archivovania v zmysle § 49 Autorského zákona, (iv) použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume v zmysle § 44 Autorského zákona, (v) použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v zmysle § 46 Autorského zákona, (vi) citácia na účel kritiky alebo recenzie v zmysle § 37 Autorského zákona a množstvo ďalších.