EkonomikaPodnikaniePriemyselSlovensko xa Publikované 23. augusta 2018 zobraziť celý profil

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojoch energie reaguje na európske trendy, dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne modernizuje systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zavádza podporu elektriny z OZE prostredníctvom aukcií, princíp jednotného výkupcu, ako aj nový prvok – lokálny zdroj.
Rezort súčasne navrhol úľavy pre podnikateľov, ktorých veľkú časť nákladov tvoria náklady na elektrinu. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára budúceho roka.

Veľká novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET) je bližšie ku konečnému schváleniu

Vládny kabinet sa stotožnil s návrhmi Ministerstva hospodárstva SR (MH) a novelu schválil. Zmeny pri podpore zelenej energie tak smerujú do Národnej rady SR. Reforma  systému pre výrobu elektriny z OZE vyplýva aj z Programového vyhlásenia vlády a je  v súlade s filozofiou postupného znižovania podpory týmto zdrojom, pričom prioritou je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.

„Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi EÚ a Energetickej únie,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga. „Urobili sme inventúru v systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a teraz ho prostredníctvom novely nanovo nastavujeme,“ dodal.

Po novom by mala byť elektrina vyrobená z nových OZE a KVET podporená už len prostredníctvom aukcií

Zachovať sa majú práva existujúcich výrobcov, ale obmedzí sa podpora pre nové zariadenia. Pre nové väčšie výkony nad 500 kilowattov sa podľa nových pravidiel zavedie aukcia, kde si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí.

Konečná cena bude výsledkom súťaže. Podľa ministerstva hospodárstva prioritou novely je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie. Súčasné nastavenie systému podpory elektriny vyrobenej z OZE ukladá povinnosť pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vykupovať podporovanú elektrinu, ktorá sa používa na krytie strát v sústave.
Činnosť výkupu podporovanej elektriny prevezme výkupca elektriny. Zavedie sa aj jeden zúčtovateľ podpory.

Ministerstvo hospodárstva sa pre vyššiu konkurencieschopnosť priemyslu rozhodlo v novele zaviesť aj úľavu pre energeticky náročné podniky

Tá im má znížiť koncovú cenu elektriny. Týkať sa to bude len podnikov, ktorých významnú časť nákladov tvoria náklady za elektrinu a významne to ovplyvňuje ich cenu v konkurencii na trhu. Podmienkou bude aj spotreba najmenej jednej gigawatthodiny elektriny v predchádzajúcom roku.
Kritériá výberu takýchto podnikov vychádzajú zo špecifikácie prílohy Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020. Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré stanovuje smernica, čiže ich nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo, a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku.

Návrhom zákona sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania kompenzácie, teda zníženie nákladov platby TPS súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z OZE pre podniky, ktoré spĺňajú podmienky špecifikované zákonom.
Kompenzácia bude podľa ministra hospodárstva Petra Žigu transparentná a nediskriminačná pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie kompenzácie v rámci schváleného limitu na príslušné rozpočtové obdobie. Podľa odhadov by malo ísť o približne 200 podnikov. Na kompenzácie by malo ísť zo štátneho rozpočtu ročne zhruba 80 miliónov eur.

„Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku. Podniky získajú významnú pomoc v konkurenčnom boji, po ktorej dlhodobo volali,“ zdôraznil minister.
Novela zákona taktiež zavádza ako nový prvok lokálny zdroj. Inštitút lokálneho zdroja s výkonom do 500 kilowattov predstavuje zariadenie na výrobu elektriny určené takmer výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste. Inštitút lokálneho zdroja podľa ministra získa pozornosť najmä u záujemcov o fotovoltiku.

Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste sa nebude uplatňovať tarifa za prevádzkovanie systému.