BezpečnosťManažmentOchrana osobných údajov/GDPRPodnikanie xa Publikované 24. januára 2019 zobraziť celý profil

Každý prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že pri zverejnení fotografií má stanovený vhodný právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) (obdobne § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).1 Z určenia správneho právneho základu vyplývajú práva dotknutých osôb.

Tento dokument sumarizuje možnosti prevádzkovateľov pri určení právnych základov pri zverejňovaní fotografií.

1. Verejné podujatia a akcie

Zhromažďovanie informácií o spoločenských, športových alebo kultúrnych udalostiach a dokumentácia týchto udalostí prostredníctvom audiovizuálnych alebo iba vizuálnych záznamov sa považuje za spracúvanie osobných údajov za predpokladu, že fyzická osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná.2 Hovoríme napríklad o fotografiách, ktoré zachytávajú podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnia podujatia; naopak fotografie, ktoréz väčšej vzdialenosti zachytávajú iba priebeh akcie, ale nie podobizne fyzických osôb, sa zaspracúvanie osobných údajov nepovažuje.

– Vyhotovovanie fotografií v rámci podujatí pre širokú verejnosť

Zákonnosť fotografovania alebo vyhotovovania videozáznamov na propagačné účely môže byť založená na súhlase3 dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý musí byť udelený slobodne a musí byť konkrétny, informovaný a jednoznačný. Podmienkyposkytnutia súhlasu sú bližšie upravené v čl. 7 Nariadenia § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať a pred poskytnutím súhlasu musí byť o tomto práve informovaná.

V prípade tohto inštitútu musí predovšetkým prevádzkovateľ vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov. Najvhodnejšie je preto vyhotoviť súhlas pre dotknutú osobu tak, aby mal prevádzkovateľ dôkaz o jeho udelenívpísomnej forme, ato buď vlistinnej alebo elektronickej podobe, pokiaľ si uchová o ,,zakliknutí“ súhlasu na svojom webovom sídle elektronickú evidenciu.

zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov