Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 9. marca 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, že v období práceneschopnosti (dokladovanej lekárom) nemusia platiť poistné, a to ani v prípade, ak im nevznikne nárok na dávku nemocenské.
Poistné v takom prípade SZČO neplatia odo dňa uznania dočasnej PN lekárom, pričom samotné poistenie im naďalej trvá. Ak by však PN trvala dlhšie ako 52 týždňov, po uplynutí tohto obdobia si SZČO poistenie musia v zmysle zákona o sociálnom poistení samé prerušiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Doklad o svojej práceneschopnosti preukazuje SZČO v pobočke

len pri nárokovaní si na dávku nemocenské a nemusí tieto doklady preukazovať aj odboru (resp. oddeleniu) výberu poistného kvôli plateniu poistného. Poistné tak po ukončení PN zaplatí SZČO len za tie dni, keď už bola práceschopná. Ak by platila poistné aj počas PN-ky v plnej výške, vznikol by jej preplatok. V takom prípade môže SZČO požiadať pobočku o jeho vrátenie prostredníctvom neformálnej žiadosti (listu).

Žiadosť o vrátenie preplatku musí obsahovať meno a priezvisko SZČO, rodné číslo, variabilný symbol, adresu trvalého pobytu, dôvod vzniku preplatku na poistnom a číslo účtu, na ktorý žiada vrátiť poistné.

zdroj: Sociálna poisťovňa