Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. mája 2018 zobraziť celý profil

Žiadny právny predpis nevylučuje, aby zamestnanec nemohol byť v riadnom pracovnom pomere a súčasne mať uzatvorený s tým istým zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce (prípadne aj viacero).

Zamestnávatelia v podobnej situácii ale často váhajú a neplnia si riadne svoje oznamovacie povinnosti

Ich povinnosťou je prihlásiť svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne viackrát, ak s ním majú uzatvorených viacero právnych vzťahov súbežne. Prihlásiť ho musia podľa toho, koľko právnych vzťahov s ním majú uzatvorených. Na všetky ich prihlasujú rovnako – elektronicky prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, a to deň pred vznikom poistení, najneskôr pred výkonom činnosti.

Ak má zamestnanec zo všetkých vzťahov právo na pravidelný príjem, uvádza ho zamestnávateľ viackrát aj v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov. Pri dvoch právnych vzťahoch s pravidelným príjmom ho teda uvedie v dvoch riadkoch. Ak však ide o činnosť s právom na nepravidelný príjem, v mesačnom výkaze zamestnávateľ zamestnanca neuvádza. Uvedie ho až po ukončení konkrétneho právneho vzťahu vo Výkaze poistného a príspevkov.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že za súbežný poistný vzťah sa považuje napr. aj situácia, ak je človek vo vlastnej firme zamestnaný na pracovnú zmluvu a súčasne v nej vykonáva funkciu konateľa (na základe zmluvy o výkone funkcie alebo na základe mandátnej zmluvy) s právom na príjem zakladajúcim sociálne poistenie.

zdroj: Sociálna poisťovňa