Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 23. marca 2021 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa oznamuje, že hodnota bodu pre rok 2021 stanovená pre určenie sumy úrazových dávok je 22,66 eur. V predchádzajúcom roku 2020 predstavovala sumu 21,84 eur, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,82 eur.

Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok

Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2020 je 1 133 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2020, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

zdroj: Sociálna poisťovňa