EkonomikaPodnikaniePodpora startupov xa Publikované 29. októbra 2018 zobraziť celý profil

MultiplexDX je úspešný slovensko-americký startup, ktorý získal už niekoľko cenných ocenení nielen u nás doma, ale i v zahraničí. MultiplexDX je biotechnologická diagnostická spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívne diagnostické testy. Cieľom týchto testov je poskytnúť účinnú a úspešnú liečbu rakoviny.

Po úspešnom absolvovaní národného kola regionálnej súťaže Central European Startup Awards v Bratislave, kde tento startup získal až 3 z 13 cien, postúpil do regionálneho finále v Poľsku. Tento rok vo Varšave súťažili startupy z 10 krajín CEE regiónu.

Medicínskemu startupu MultiplexDX sa ako jedinému zo slovenských súťažiacich podarilo získať cenné víťazstvo v kategórii „Najväčší dopad na spoločnosť“. Vďaka výhre v regionálnom kole CESAwards sa startup už v decembri tohto roka zúčastní Global Startup Awards a zabojuje o prvenstvo so startupmi z viac ako 60 krajín sveta. Je dôležité poznamenať, že v celkovej histórií súťaže sa po prvýkrát prebojoval slovenský startup až do svetového finále.

CE­SA­wards je re­gi­onálna sú­ťaž v rámci Global Startup Awards, ktorá sa tento rok ko­nala v 10 kra­ji­nách v rámci  cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy a zá­ro­veň oslá­vila 5. ročník. Sú­ťa­žiaci ne­boli len roz­ličné star­tupy, ale tiež in­ves­tori, co­wor­kin­gové cen­trá alebo in­ku­bá­to­ry.

Národná časť star­tu­povej sú­ťaže CE­SA­wards sa tento rok za­čala kon­com marca 2018 a jej vy­vr­cho­le­nie sa ko­nalo 20. septembra v Bratislave. Cieľom súťaže je poukázaťna úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí alebo or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú.

Coun­try ma­na­žérka pre CE­SA­wards Slovensko, Kris­tína Fis­che­rová, po­zna­me­náva: “Táto sú­ťaž je výbornou mož­nos­ťou pre zvi­di­teľ­ne­nie, či už na Slo­ven­sku, alebo v rámci re­gi­ónu. Zá­ro­veň je skvelým pries­tor pre ne­twor­king me­dzi jed­not­li­vými kra­ji­nami. Naším cieľom je podporiť slovenské startupy a ukázať, že aj na Slovensku máme šikovných ľudí, ktorí si zakladajú firmy založené na dobrom nápade. Nášmu finalistovi budeme na celosvetovom finále držať palce a veríme, že bude dôstojne reprezentovať Slovensko.“

Ví­ťazi Central European Startup Awards 2018 (Varšava, 24. október)

Best Social Impact Startup
MultiplexDX s.r.o. (Slovakia) / www.multiplexdx.com

Startup Of The Year
Brainly (Poland) / www.brainly.co

Best Newcomer
InSimu Patient (Hungary) / www.insimu.com

People’s Choice
HUBBIG (Croatia) / www.hubbig.com

Best AI/Machine Learning Startup
Turbine.ai (Hungary) / www.turbine.ai

Best Biotech Startup
GenePlanet (Slovenia) / www.geneplanet.com

Best Blockchain Startup
Blockpit (Austria) / www.blockpit.io

Best Coworking Space
Puzl CowOrKing (Bulgaria) / www.puzl.com

Best Fintech Startup
Instant Factoring (Romania) / www.instantfactoring.com

Best IoT Startup
1000 realities (Poland) / www.1000realities.io

Best Prop-Tech Startup
Spaceflow (Czech Republic) / www.spaceflow.io

Founder of the Year
Alexandru Iliescu (Romania)

Female Role Model of the Year
Dita Prikrylova (Czech Republic)

Investor of the Year Investor of the Year
Speedinvest (Austria) / www.speedinvest.com

Best Accelerator/Incubator Program
ABC Accelerator (Slovenia) / www.abc-accelerator.com

zdroj foto: startupgrind