EkonomikaSlovensko xa Publikované 18. októbra 2018 zobraziť celý profil

Novela reaguje na európske trendy, dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne modernizuje systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zavádza podporu elektriny z OZE prostredníctvom aukcií, nový prvok – lokálneho zdroja a úľavy pre podnikateľov, ktorých veľkú časť nákladov tvoria náklady na elektrinu. Ak novelu podpíše prezident, nové pravidlá začnú platiť od januára budúceho roka.

Veľkú novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET) definitívne schválil parlament.
„Ide v zásade o novú štruktúru podpory OZE. Štát už nebude pre nové zdroje automaticky vyplácať nejaký paušálny doplatok za obnoviteľný zdroj energií,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Prioritou novely je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie. „Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi EÚ a Energetickej únie,“ uviedol minister.
Novela zachováva práva existujúcich výrobcov, ale obmedzí podporu pre nové zariadenia. Pre nové väčšie výkony nad 500 kW sa podľa nových pravidiel zavádza aukcia, kde si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí. Konečná cena bude výsledkom súťaže.

Ministerstvo hospodárstva sa pre vyššiu konkurencieschopnosť priemyslu rozhodlo v novele zaviesť aj úľavu pre energeticky náročné podniky. Tá im má znížiť koncovú cenu elektriny. Týkať sa to bude len podnikov, ktorých významnú časť nákladov tvoria náklady za elektrinu a významne to ovplyvňuje ich cenu v konkurencii na trhu.

Podmienkou bude aj spotreba najmenej jednej gigawatthodiny elektriny v predchádzajúcom roku. Kritériá výberu takýchto podnikov vychádzajú zo špecifikácie prílohy Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020.

„Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré stanovuje smernica, čiže ich nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo, a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku,“ uviedol minister. Kompenzácia bude podľa ministra Žigu „transparentná a nediskriminačná pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na jej poskytnutie v rámci schváleného limitu na príslušné rozpočtové obdobie.“

Novinkou je aj inštitút lokálneho zdroja (do 500 kW), ktorý predstavuje zariadenie na výrobu elektriny určené takmer výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste. Ide o zariadenia s výkonom niekoľko desiatok až stoviek kW, a teda sú vhodné pre podnikateľské subjekty. Ide o pokrývanie spotreby výrobou z variabilných obnoviteľných zdrojov energie priamo na odbernom mieste bez významnejšieho vplyvu na elektrizačnú sústavu a bez ďalších nákladov, ako je platba do TPS.

zdroj: MH SR