ManažmentPodnikaniePodpora startupov xa Publikované 1. marca 2017 zobraziť celý profil

BRATISLAVA 1. marca – Ministerstvo hospodárstva tento rok otvorí ďalší grant, zameraný na podporu rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je vyčlenených 200 miliónov eur.

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 300 tis. eur, maximálna potom 5 mil. eur. Prostriedky sú vyčlenené z Operačného programu Výskum a inovácie.

Pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik, je uplatnenie partnerstva so zapojením aspoň jedného malého a stredného podniku podmienkou poskytnutia príspevku. Pre oprávnených žiadateľov, ktorými sú mikro, malé a stredné podniky, nie je uplatnenie partnerstva povinné.
Poskytnuté finančné prostriedky budú limitované v závislosti od oprávnenej aktivity (priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení).  Úlohu pri ich poskytnutí zohráva aj veľkosť podniku a územie, na ktorom sa nachádza.

Výsledkom výskumno-vývojovej časti projektu musí byť konkrétny výstup vo forme hmotného majetku (prototyp zariadenia, prototyp výrobku, štúdie, technická výkresová dokumentácia atď.), a/alebo nehmotného majetku. Do tejto kategórie patria napríklad oceniteľné práva ako výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry), ďalej potom vyvinutý softvér či aktivované náklady na vývoj.

Výsledkom inovačnej časti projektu musí byť inovácia produktu, procesu, alebo organizačná inovácia. Viac o výzve nájdete tu => https://www.grantexpert.sk/vyzvy/budovanie-novych-podpora-existujucich-vvai-kapacit-v-podnikoch-aalebo-zoskupeniach-podnikov-0

Zdroj: Portál GrantExpert.sk poskytuje detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov, notifikácie o aktuálnych výzvach, posúdenie oprávnenosti projektového zámeru a výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií.

TIP:

Projektové žiadosti na podporu zabehnutých podnikov a startupov si môžete napísať pod vedením skúsených konzultantov.Mentoringový program „projektová Fabrika“ otvára svoje brány už 16. marca 2017.
Tentokrát sa budeme venovať práve tvorbe projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného výrobku/služby na trh alebo realizáciu inovácie výrobného procesu s podporou z Operačného programu Výskum a inovácie.