PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 12. novembra 2019 zobraziť celý profil

Daňová tvorivosť v SR chýba predovšetkým na úseku vysoko kvalifikovaného finančného vzdelávania, rozumne rozvrstveného a proporcionálne rozdeleného medzi základné, stredné a vysoké školy. Jednoduché, ale hlavné daňové princípy ako pojem a význam dane a jej najlepšieho využitia by už mal poznať, podľa môjho názoru, primerane triviálne podané a vysvetlené už žiak základnej školy.

Tvorivosť, ktorej nikdy nie je dosť

V praxi ho však často nepozná a nerozumie mu ani študent strednej alebo vysokej školy. A to je veľmi smutné, ale zrkadľovo odrážajúce finančnú gramotnosť v praxi Slovenska. Daňová tvorivosť v SR postráda úplne racionálnu osvetu a konštruktívnu propagáciu, ktorej hlavný cieľ by mal podčiarkovať rozumný zber, výber a integráciu najlepších daňových mozgov ako potenciálu pre daňových expertov v krajine.

S cieľovým využitím pre zdokonaľovanie zdaňovania a finálnych daňových produktov (najmä kvalitnejších daňových zákonov) tak pre účel štátnych daní (daňový úrad) ako aj miestnych daní (obecný a mestský úrad).

PRÍKLAD: Daňová tvorivosť finančných poradcov k znižovaniu dane navýšením výdavkov cez auto

OTÁZKA:

Som úspešný finančný poradca s vysokým objemom sprostredkovania predaja bankových a poistných finančných produktov. Mám vysoké príjmy (tržby, obrat, výstupy), ale nízke výdavky (náklady, vstupy), lebo z podstaty svojho biznisu a charakteru zdaniteľných príjmov používam vysokú pridanú hodnotu – poradenstvo – vlastnú hlavu. Ako najčastejšie znižujú základ dane podnikatelia v tomto biznise  v rámci legálnej daňovej optiamalizácie?

ODPOVEĎ:

Najčastejším spôsobom je vytvorenie viacerých firiem a foriem podnikania, minimálne však dvoch – kde ako fyzická osoba fungujete ako SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) a účtujete v jednoduchom účtovníctve a súčasne následné založenie eseročky – kde ako právnická osoba fungujete a účtujete v podvojnom účtovníctve.

Na eseročku kúpite drahé auto (osobný automobil) pre finančného poradcu, ktoré Vám bude PO-eseročka prenajímať za úplatu pre FO-poradcu. Na kombinácii FO a PO a nadväzne v odlišnostiach režimu rozdielov v aplikácii jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva môžete komplexne znížiť a usporiť na dani z príjmov.

Daňová tvorivosť – identita a integrita

Daňová tvorivosť – je vlastná skutočne len výnimočne zriedkavému počtu najbystrejších a najtalentovanejších ekonomických jedincov a finančných machrov, v danom fachu skutočných umelcov. Psychológovia vyzdvihujú a podčiarkujú, že tvorivá činnosť umelca je vplyvnejšou súčasťou života (i väčšou mentálnou záťažou pre neho) ako práca človeka, ktorý je tvorcom materiálnejších hodnôt. Nie každá integrita a osobná identita dokáže naozaj produktívne daňovo tvoriť.

IDENTITA v psychológii predstavuje – vedomie / pocit jedinca, že je stále to isté, aj keď sa časom mení a/alebo autentickosť jedinca, pocit, že je sám sebou a/alebo pocit svojbytnosti, jedinečnosti, odlíšiteľnosti jedinca. A v sociológii je to – jednota vnútorného psychologického života človeka a jeho konania; intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou.

INTEGRITA – znamená v princípe: celistvosť, nedotknuteľnosť, neporušenosť a používa sa najmä v súvislosti s celistvosťou osobnosti, pričom nás zaujíma osobná integrita. Čo je osobná integrita? Osobná integrita znamená vedieť, čo viete. To, čo viete, je to, čo viete, a mať odvahu vedieť a povedať čo ste pozorovali, je integrita a žiadna iná integrita neexistuje. V praxi je však realita identity aj integrity oveľa komplikovanejšia ako teória.

Daňová tvorivosť – v praxi (viac o tom v prípade potreby a záujum pozri v novej knihe „Daňová kreativita – zreteľahodné príklady) predstavuje aj veľa rôznych informačných zdrojov o zdaňovaní, ktoré dokáže tvorca analyzovať a syntetizovať, spracovať teda rôzne informácie a pretaviť a pretransformovať ich do užitočnej, účinnej a produktívnej tvorivosti nadväzne na cieľ, ktorý svojom daňovou tvorivosťou sleduje ako najvyššiu prioritu (životné poslanie, osobnú filozofiu podľa hodnotovej abecedy, métu, misiu a víziu a stratégiu).

PRÍKLAD: Daňová tvorivosť bohatého krčmára

OTÁZKA:

Mám kamaráta, bohatého krčmára, ktorý už viac rokov platí minimálne (žiadne) dane z príjmov, ale nechce mi tú fintu prezradiť, že to je vraj daňová kreativita. A to je vyšší princíp, a to vraj nepochopím, resp. nemôže riskovať zvýšenie daňového rizika, aby som to niekde nevytáral? Vraj mi musí stačiť, že všetko svoj zisk preleje do nákupu obchodného majetku – tovaru. Ako to vlastne robí, nerozumiem tomu?

ODPOVEĎ:

Vaša otázka je neúplná, takže odpoveď je limitujúca – úmerne kvalite položenej otázky. Predpokladám, že kamarát krčmár je fyzická osoba ako živnostník. Potom to funguje tak, ako umožňuje jednoduché účtovníctvo. Ak napríklad mal k 30.11. predbežný zisk pred zdanením 200 tisíc euro, ale z toho nechce platiť daň, tak postupuje nasledovne. 1.12. nakúpi tovar – pálenku (tvrdý alkohol sa nepokazí) do skladových zásob v hodnote 180 tisíc euro a týmto si maximálne zníži základ dane k 31.12.

Následne nemusí zaplatiť vysokú daň z príjmov, ktorá by mu hrozila, keby neinvestoval do tovaru – žiadaného sortimentu do krčmy, t. j. do nákupu pálenky. Svoju časť zisku na bežnú spotrebu si náslende vyberie ako zálohu na osobnú spotrebu po termíne 31.12., napríklad 7. 1. nasledujúceho roku (nasledovného zdaňovacieho obdobia).

Tvorivosť v daniach – niektoré praktiky

Niekomu znie možno pojem tvorivosť v daniach, resp. daňová kreativita veľmi cudzo, neprístupne a nezrozumiteľne. Pre takého čitateľa uvádzam ako uchopiteľné príklady nasledovné praktiky – DESATORO daňovej tvorivosti:

1/ DAŇOVÉ PLÁNOVANIE: vedieť vytvoriť daňový plán (termíny, platby, podpora, rozpočet) a zvládnuť realizovať daňové plánovanie v rôznej kombinácii výhodnosti (napr. domáce a cezhraničné daňové plánovanie a ich prieniky). Pozri knihu DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe.

2/ DAŇOVÁ KOMUNIKÁCIA: Špeciálne dokázať účinne daňovo dôvodiť a víťazne daňovo argumentovať. Teda vedieť obozretne daňovo komunikovať a dôvodiť pri daňovom spore, v dôkaznej núdzi alebo akomkoľvek náznaku nezrovnalostí na správnosť vypočítanej a zaplatenej dane, ak takú nezrovnalosť správca dane označí a požaduje vysvetlenie. Pozri knihu KOMUNIKÁCIA v KONFLIKTE a KRÍZE.

3/ PRÁVA a POVINNOSTI: zvládnuť pragmaticky použitie práv a povinností daňového subjektu pri daňovom dialógu so správcom dane. Nielen v univerzálnom najširšom slova zmysle (podľa daňového poriadku), ale aj pri realizácii zákonnej agendy objektivizácie cien medzi spriaznenými firmami a personálne prepojenými daňovými subjektami v rámci tzv. transferového oceňovania (podľa zákona o dani z príjmov)

4/ AUTOOBRANA v ZDAŇOVANÍ: na základe poznania práv a povinností kontrolóra i kontrolovaného dokázať sa sám obhájiť a obrániť pri daňovej kontrole (napr. pri tzv. daňovo polemických výdavkoch pri dani z príjmov). Pozri knihu DAŇOVÁ KONTROLA očami praxe a knihu DAŇOVÁ OBRANA – príklady ochrany.

5/ SELEKCIA a SUBSTITÚCIA: dokázať selektovať výhodnosť niektorého daňového režimu – napr. rozdiel medzi paušálnymi a skutočnými daňovými výdavkami alebo voľba medzi zrýchlenými a rovnomernými odpismi na účel daňových výdavkov, atď. Vedieť nahradiť (substitúcia) nezákonný typ (nedaňový výdavok) zákonným inštitútom (daňový výdavok).

PRÍKLAD: Rímska daňová kreativita – využitie (zneužitie) daní podľa Cicera v starovekom Ríme

Galakticky najhviezdnejší príklad daňovej kreativity naprieč storočiami je, podľa môjho názoru, Cicerov vklad. Niekoľko rokov pred našim letopočtom zaknihoval o použití daní tento klasik filozofie nasledovnú nadčasovú múdrosť, ako ktoré povolanie žije v krajine z daní:
1 – Chudobný = pracuje
2 – Bohatý = ho využíva
3 – Vojak = chráni obidvoch
4 – PLATCA DANE = platí všetkým trom
5 – Tulák = odpočíva za všetkých štyroch
6 – Ožran = pije za všetkých piatich
7 – Bankár = okráda všetkých šiestich
8 –  Právnik = sa súdi so všetkými siedmimi
9 – Lekár = zabíja všetkých osem
10 – Hrobár = pochováva všetkých deväť
11 – POLITIK = žije zo všetkých desiatich

Zmenilo sa niečo v súčasnosti v zdaňovaní v treťom miléniu, milý čitateľ, oproti vyššie uvedenej axióme 🙂 ?

6/ DAŇOVÉ SCHÉMY: vedieť vytvárať výhodné daňové schémy v rôznej kombinácii domácich daňových subjektov z daňovej rezidencie v SR a zahraničnej daňovej rezidencie (mimo SR – napr. v tzv. daňovo zvýhodnených teritóriách, nazývaných aj daňové raje – off shore)

7/ KOMBINAČNÉ MODELY DS: vedieť kreovať kombinácie útvarov podnikania FO (fyzickej osoby) ako účtovnej jednotky v režime jednoduchého (napr. živnostník) účtovníctva a PO (právnickej osoby) ako účtovnej jednotky v režime podvojného účtovníctva (napr. spoločnos s ručením obmedzeným – eseročka)

8/ DAŇOVO-ÚČTOVNÁ OPTIMALIZÁCIA: poznať najlepšie praktiky kreatívneho účtovníctva a optimalizácie daní a zvládnuť najvhodnejšiu selekciu (výber) medzi nimi k dosiahnutiu vlastného daňového cieľa

9/ DAŇOVÉ TRIKY: porovnať a rozlíšiť daňové triky, finty a postupy z hľadiska účinnosti (čo bude úspešné a efektívne a produktívne, čo naopak nie), ale i z hľadiska zákonnosti (legálne a dovolené) a nezákonnosti (nelegálne a nedovolené). Najmä vedieť presne odlíšiť, kedy je to ešte legitímny daňovo-účtovný trik bez porušenia zákona, a kedy už nie, lebo zjavne ide o nedovolený podfuk (daňový podvod, daňový trestný čin)

10/ DAŇOVÁ DEDUKCIA: mať daňovú invenciu a vynaliezavosť – metodicky vyriešiť správne každý daňový problém aj keby ho zákon nedokázala riešiť, tak ho z neho odvodiť (dedukciu a intuíciou) s vysokou mierou správnosti daňovej istoty aj z pohľadu možných názorov daňovej autority (daňového úradu).