Daňové poradenstvoFinančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 29. apríla 2019 zobraziť celý profil

Situácia
Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane dodal odberateľovi tiež platiteľovi dane  tovar v celkovej hodnote  2 000 EUR.
Odberateľ  vrátil dodávateľovi časť tovaru za  400 EUR, ale od dodávateľa nedostal dobropis, tak postupoval pri oprave odpočítanej dane podľa 53 ods. 1  zákona o DPH tretia veta. Po oprave odpočítanej dane dostal platiteľ dobropis, ale na sumu  390 EUR.

Ako platiteľ zrealizuje opravu?   

Riešenie:
Odberateľ   pri prijatí  tovaru uplatnil odpočítanie dane z celkovej  sumy dodaného tovaru
2 000 EUR a následne opravil odpočítanú daň o sumu dane prislúchajúcu k cene vráteného tovaru v sume 400 EUR, pričom opravu odpočítanej dane vykázal v DP a v KV podanom za  zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa vrátenia tovaru v súlade s § 53 ods. 1 tretia veta zákona o DPH, keďže do 30 dní odo dňa vrátenia tovaru nedostal od dodávateľa doklad o oprave základu dane.

Ak odberateľ  zistil, napr. na základe prijatého dobropisu, že údaje o oprave odpočítanej dane uvedené v daňovom priznaní nie sú správne,   je povinný podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky údaje v správnej výške, t.j. do riadku 28 dodatočného DP zahrnie opravu odpočítanej dane zo sumy 390 EUR.

Ak platiteľ uviedol v kontrolnom výkaze v časti  C.2. údaje o oprave odpočítanej dane zo sumy 400 EUR, je povinný podať aj dodatočný kontrolný výkaz.
Na rozdiel od dodatočného daňového priznania sa v dodatočnom kontrolnom výkaze uvádzajú podľa § 78a ods. 9 zákona o DPH len doplnené alebo opravené údaje, t.j. platiteľ uvedie v časti C.2. dodatočného KV:

–          pôvodne uvedené údaje o oprave odpočítanej dane – pôvodný riadok KV a v stĺpci Kód opravy“ uvedie kód  1,

–          správne údaje o oprave odpočítanej dane t.j. zo sumy 390 EUR – nový riadok KV a v stĺpci Kód opravy uvedie kód 2. V tomto prípade uvedie platiteľ aj poradové číslo opravnej faktúry  ktorú už má  v čase podania dodatočného KV k dispozícii.

Poznámka:

V dodatočnom KV sa uvádzajú pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci Kód opravy  uvedie kód 1, t. j. storno údajov.
Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci kód opravy uvedie kód 2.


O autorovi:

Tento článok vznikol v spolupráci s CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.
Už 15 rokov pripravujeme odborné školenia pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov. Náš tím profesionálnych lektorov je zárukou, že potrebné informácie o zmenách legislatívy sa k vám dostanú včas a v zrozumiteľnej forme. Každé jedno odborné školenie vysielame aj naživo cez internet, aby ste sa k nám mohli pridať kdekoľvek na Slovensku.

Kontakt: www.cus.sk