Finančný manažmentÚčtovné dokladyÚčtovníctvo xa Publikované 2. mája 2017 zobraziť celý profil

V rámci slovenskej legislatívy sa podnikateľ stretáva s viacerými daňovými povinnosťami. Za elementárnu možno považovať daň z príjmov, a teda ak niečo zarobíte, musíte to zdaniť. Ak využívate automobil na podnikanie, neminie vás ani daň z motorových vozidiel. Zamestnávatelia majú povinnosť odvodu dane zo závislej činnosti, obchodníci s určitými komoditami (alkohol, cigarety, energie, a pod.) sa vypriadavajú so spotrebnými daňami. Možno začínate mať pocit, že tých daní je priveľa. Preto Vám v článku prinášame  ich stručný prehľad.

Daň z príjmu

Daň z príjmu platíme prakticky všetci, ktorý nejaký príjem dosahujeme. Legislatívne ju rozdeľujeme na daň z príjmu :

 • Fyzických osôb, kam zaraďujeme zamestnancov, živnostníkov, športovcov, umelcov a ostatné slobodné povolania.
 • Právnických osôb – podnikateľské subjetky (s.r.o., a.s.) ako aj rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie.

Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov platí každý občan, ktorého zárobok (zdaniteľný príjem) za zdaňovacie obdobie bol vyšší ako zákonom stanovená hranica – pre rok 2016 to bolo 1 901,67 EUR za podmienky, že tento príjem nebol od dane oslobodený. V článku sa bližšie zaoberám zdanením príjmov u fyzických osôb – podnikateľov.

Sadzba dane

 • Výška sadzby dane pre Fyzické osoby je 19%, pričom tá sa uplatňuje pri príjmoch, ktoré nepresahujú 176,8 násobok sumy životného minima
 • Ak sa živnostníkovi darilo, a jeho príjem prekročil hranicu 176,8 násobok sumy životného minima, zdaňuje svoje príjmy zvýšenou sadzbou 25%

Ak ste SZČO (živnostník), profesionálny športovec, alebo vykonávate iné slobodné povolanie, máte každý rok, tak ako to už býva zvykom, do 31. marca nasledujúceho roka podať daňové priznanie, kde zdaňujete svoje príjmy za predchádzajúci rok. Ak to z určitých dôvodov nemôžete stihnúť do uvedenej lehoty, môžete daňovému úradu oznámiť, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania, a to až do 30. júla alebo až 30. septembra (ak ste poberali príjmy zo zahraničia).

Dôležité je spomenúť fakt, že fyzické osoby pri jednoduchom účtovníctve (vrátane daňovej evidencie a paušálnych výdavkoch) zdaňujú iba svoje príjmy, t.j. skutočne zaplatené faktúry v danom roku. Ak vystavíte faktúru v decembri, ale zaplatená bude až v januári, príjem z tejto faktúry zdaňujete až v tom roku, kedy bola uhradená.
Po prekročení určitej výšky daňovej povinnosti v daňovom priznaní Vám môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, a to :

 • Štvrťročne – ak vaša daňová povinnosti prekročila sumu 2 500,- EUR
 • Mesačne – ak vaša daňová povinnosť bola vyššia ako 16 600,- EUR.

Preddavky sa vypočítajú ako podiel výšky daňovej povinnosti /12 mesiacov alebo 4 kvartály.

Daň z príjmu právnickej osoby

Podnikateľské subjekty a ostatné právnické osoby zdaňujú všetky svoje príjmy, ak nejde o príjmy od dane oslobodené v zmysle zákona. U právnických osobách sa však stretávame s povinnosťou platiť daň aj v prípade, ak firma nedosiahne zisk, ale stratu. Ide o tzv. daňové licencie, ktoré určujú akúsi minimálnu výšku daňovej povinnosti pre každú právnickú osobou.

Výnimkou sú novo-založené spoločnosti, ktoré sú prvý rok existencie od platenia daňovej licencie oslobodené. Dobrou správou však je, že povinnosť platiť daňovú licenciu budú mať podnikatelia posledný krát za rok 2017. Ak ste odkladali založenie spoločnosti z dôvodu daňových licencií, môžete tak urobiť už tento rok. Za prvé zdaňovacie obdobie daňovú licenciu neplatíte a v roku 2018 už budú daňové licencie zrušené.

Sadzba dane a výška daňovej licencie

Sadzba dane z príjmov právnických osôb pre rok 2017 je vo výške 21%. Výšku daňovej licencie rozlišujeme na tri základné kategórie:

 • Ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a jeho ročný obrat neprekročil 500 000 EUR, výška daňovej licencie predstavuje 480 EUR
 • Ak je subjekt platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprekročil čiastku 500 000 EUR, výška daňovej licencie je 960 EUR
 • Ak subjekt prekročil za zdaňovacie obdobie ročný obrat 500 000 EUR, jeho výška daňovej licencie bude 2 880 EUR.

Daň z motorových vozidiel

Ak podnikatelia využívajú na svoje podnikateľské účely motorové vozidlo, sú povinný podať daňové priznania k dani z motorových vozidiel. Základnou podmienkou je, že vozidlá majú evidenčné čísla v Slovenskej republike.

Dôležité je pripomenúť, že ak podnikateľ používa na podnikateľský účel súkromné vozidlo, ktoré nie je majetkom firmy ale je v majetku súkromnej osoby (nepodnikateľa), ktorá vozidlo nepoužíva na podnikanie, je povinný aj za takéto vozidlo podať daňové priznania a zaplatiť daň. ( pr. : zamestnanec použije svoje súkromné vozidla na pracovnú cestu  a firma mu preplatí cestovné náhrady. Aj za takéto vozidlo je podnikateľ povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň )

Sadzba dane je rozličná pre osobné vozidlá v závislosti od  zdvihového objemu valcov motora. Pre úžitkové vozidlá a autobusy sa sadzba dane počíta podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav podľa technického preukazu alebo iného dokladu.
V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla (t.j. od veku vozidla) sa sadzba dane upravuje percentuálnym znížením alebo zvýšením základnej sadzby dane. Znamená to, že čím novšie vozidlo, tým väčšia percentuálna zľava zo základnej sadzby dane. Toto opatrenia má podporovať kúpu novších firemných vozidiel s dôrazom na menšie produkovanie emisií.

Spotrebné dane

Ide o nepriame dane, ktoré sa vzťahujú len na určitý druh tovaru. Samotný názov nám naznačuje, že v jednoduchosti povedané zdaňujú spotrebu vybraných tovarov. V praxi sa s nimi stretávajú napríklad výrobcovia alkoholu alebo tabakových výrobkov.
Daň za vybrané komodity sa platí v jednoduchosti povedané už pri vyskladnení tovaru od výrobcu. Možno preto konštatovať, že sa prakticky zdaňuje už výroba tohto tovaru, resp. sa platí daň z neho už priamo pri dovoze tovaru na územie SR.  Tieto dane nepriamo platíme my všetci, nakoľko sú už zarátané do konečnej ceny daných tovar – napríklad pri tankovaní benzínu alebo nafty.
Správu spotrebných daní majú v kompetencii colné úrady, nie daňový úrad. Každá spotrebná daň sa riadi osobitným zákonom o spotrebnej dani.

Daň z pridanej hodnoty – „DPH“

V médiách asi najviac skloňovaná daň, ktorá sa dotýka priamo podnikateľov a nepriamo nás všetkých, keďže DPH je pripočítaná k cene tovarov a služieb. Platiteľom DPH sa môže podnikateľ stať dobrovoľne (ak je to pre neho výhodnejšie), alebo povinne na základe zákonom stanovených podmienok – a to prekročenie obratu 49 790,- EUR za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Subjekt sa pri registrácií stáva automaticky mesačným platiteľom DPH.

O zmenu obdobia na štvrťročného platiteľa DPH však môže podnikateľ požiadať po uplynutí nasledujúcich 12 mesiacov od obdobia, kedy sa stal platiteľom DPH. Musí však splniť podmienku, že jeho obrat za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bol viac ako 49 790,- EUR a menej ako 100 000,- EUR. V prípade, ak podnikateľ prekročí obrat vo výške 100 000,- EUR, ostáva mesačným platiteľom.

Ako už samotný názov hovorí, podnikateľ platí iba daň z pridanej hodnoty, nie z celkovej ceny tovaru alebo služby. Z toho dôvodu si platcovia DPH uplatňujú odpočítanie DPH z nakúpených nákladov, čím vznikne povinnosť zaplatiť daň iba z rozdielu, ktorý tvorí pridanú hodnotu. Uvediem ilustratívny príklad : Firma ABC, s.r.o. sa zaoberá predajom tovaru – obchod s oblečením. Firma nakúpi od svojho dodávateľa tovar – oblečenie v hodnote:

 • a) 1000,- EUR bez DPH
 • b) 200,- EUR DPH
 • c) Cena spolu = 1200 EUR

K hodnote tovaru pripočíta firma ABC, s.r.o. svoju maržu 20%, čo znamená, že tovar ponúka konečnému spotrebiteľovi :

 • a) 1 200,- EUR bez DPH
 • b) 240,- EUR DPH
 • c) Cena spolu = 1 440 EUR

Podnikateľ na konci zdaňovacieho obdobia DPH (mesiac/štvrťrok) zaplatí daň iba z rozdielu (pridanej hodnoty), ktorú vypočíta ako : 240 – 200 = 40,- EUR (výška DPH z jeho tržieb, ktorú mu zaplatili koneční spotrebitelia – daň, ktorú zaplatil dodávateľovi tovaru pri nákupe od veľkoobchodu). Daňová povinnosť firmy ABC, s.r.o. je vo výške 40,- EUR. Ide skutočne iba o daň z pridanej hodnoty, čo si vieme overiť výpočtom : 1200 (predajná cena) – 1000(nákupná cena) = 200 EUR pridaná hodnota, pričom 20 % z 200,- EUR je daň vo výške 40,- EUR.

Mali ste možnosť vidieť stručný prehľad rôznych daňových povinností podnikateľov. Každý z nich sa riadi osobitnými zákonmi, obsahuje rôzne výnimky, špecifiká a podobne. Článok slúži pre primárnu predstavu rôznych druhov daní, s ktorými sa môžu podnikatelia stretnúť.