EkonomikaPriemyselZahraničie
Publikované 11. novembra 2020 zobraziť celý profil

Ak sa firme darí aj v ťažkom období, je to znak toho, že jej vedenie a zamestnanci sú na vlne dobre nastavenej stratégie. Zdravá, sebavedomá firma s reálne uskutočniteľnými cieľmi využíva aj ťažšie časy ako zdroj príležitostí skúšať nové veci, inovovať a zároveň zúročiť svoje dovtedy získané skúsenosti a know-how. Príbeh s takýmto scenárom už dlhšie píše aj slovenská inžinierska firma PPA CONTROLL, a. s. Svoje aktivity začala okrem domáceho trhu sústreďovať aj za naše hranice, pričom jednou z jej aktuálne najúspešnejších dcér sa stala pobočka v Maďarsku. 

Bolo na čom stavať

Historicky je spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., prítomná svojimi aktivitami u našich južných susedov už niekoľko desaťročí. V tom čase ešte ako odštepný závod ZPA či neskoršie štátne podniky Elektromont a PPA vstupovala firma do projektov v rámci bývalého bloku socialistických krajín združených v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci.

Medzi jej prvé získané projekty patrili rekonštrukcia teplárne v meste Oroszlány či modernizácia riadiaceho systému jadrovej elektrárne Paks I. Vďaka dobrým referenciám u viacerých generálnych dodávateľov či priamo investorov a aktívnemu prístupu nového vedenia terajšej akciovej spoločnosti sa podarilo dobré meno a účasť v projektoch udržať až do súčasnosti.

V roku 2016 spoločnosť Samsung Engineering Hungary Kft. v meste Göd spustila výstavbu fabriky na výrobu akumulátorov. V rámci výrobnej haly SDIHU K-PROJECT sa PPA ENERGO, s. r. o., podieľala na realizácii časti elektro v oblasti dodávky a montáže zariadení a materiálu, kompletných testov, revízie, skúšok a uvedenia dodávaných zariadení do prevádzky.

Išlo o uzemnenie, bleskozvody, transformátory, NN a VN rozvádzače, zdroje neprerušovaného napájania, rozvody VN a NN, hlavné a núdzové osvetlenie a 4 000 A prípojnicový systém na napájanie strojných technológií. V súčasnosti sa realizuje už tretia etapa rozširovania závodu aj za účasti cca 100 pracovníkov PPA ENERGO, s. r. o. 

„Dopyt po uvedených činnostiach prišiel priamo od investora a táto jedinečná príležitosť otvorila možnosti väčšieho presadenia sa na maďarskom trhu,“  vysvetľuje na úvod Ing. Tibor Csernák, konateľ a výkonný riaditeľ PPA CONTROLL Magyarország Kft. Jeho veľmi dobrá znalosť trhu a skúsenosti z minulosti, či už v pozícii generálneho riaditeľa SEPS, a. s., alebo vo viacerých vedúcich pozíciách v projektoch v oblasti telekomunikácií či jadrovej energetiky, boli dôležitými faktormi, ktoré zavážili vo výberovom konaní na pozíciu výkonného riaditeľa maďarskej dcérskej spoločnosti. 

Potenciál trhu si žiadal nový prístup

Materská spoločnosť si uvedomovala, že na základe vývoja kontraktov a potenciálu do budúcnosti bude nevyhnutné založiť miestnu pobočku. „Navyše Maďarsko môže byť príkladom v oblasti čerpania zdrojov EÚ určených na inovácie a technológie. Aj preto sa realizuje veľa zaujímavých projektov, kde dokážeme zúročiť naše dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky, systémov pre dopravu a cestnú infraštruktúru alebo elektroinštalácie. Navyše chceme využiť aj aktuálny nedostatok domácich inžinierskych kapacít, ktoré sú už vyťažené v ďalších, aktuálne prebiehajúcich projektoch,“ konštatuje T. Csernák. 

Maďarsko môže byť príkladom v oblasti čerpania zdrojov EÚ určených na inovácie a technológie.

„Digitalizácia a elektronické služby sú v Maďarsku v niektorých oblastiach podstatne ďalej ako na Slovensku. Podstatne to zjednodušuje, zrýchľuje a sprehľadňuje procesy,“ myslí si T. Csernák. Zaujímavé sú aj existencia a fungovanie tzv. garančného fondu. Skôr ako investor začne nejaký projekt, je povinný uhradiť do garančného fondu istú časť, ktorá sa v prípade jeho platobnej neschopnosti využije na splatenie pohľadávok subdodávateľov.

Navyše Maďarsko je veľmi aktívne pri zmierňovaní dosahu pandémie koronavírusu na domáce právne subjekty. Práve vďaka digitalizácii a elektronickej komunikácii prebieha podávanie žiadostí a uhrádzanie štátnych finančných príspevkov zasiahnutým subjektom vo veľmi krátkom čase. To sú podľa T. Csernáka všetko pozitíva, ktorými by sa mohlo inšpirovať aj Slovensko.  

„Veľkým impulzom na založenie miestnej pobočky bola v roku 2017 informácia, že sa bude realizovať aj výstavba ďalších dvoch 1 200 MW blokov jadrovej elektrárne Paks II, ktorých realizátorom bude spoločnosť Rosatom. Z Paksu sa tak stane jedna z najväčších atómových elektrární v Európe a bude to jeden z mála nových projektov v oblasti jadrovej energetiky vôbec,“  hovorí T. Csernák.

Nové bloky by mali pokryť nedostatok domácej výroby elektrickej energie, pretože Maďarsko aktuálne dováža približne 30 % energie na pokrytie svojej spotreby. Na dodávky pri výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne si slovenská inžinierska spoločnosť trúfa nielen na základe minulých projektov realizovaných na Paks I, na ktorej rekonštrukcii sa čoskoro budú tiež podieľať, ale aj vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam. 

„V Európe sme možno jediná inžinierska spoločnosť, ktorá má už niekoľko desaťročí kontinuálne skúsenosti s realizáciou, dodávkou, údržbou a servisom technológií v oblasti jadrovej energetiky. Preto máme jasný zámer – byť súčasťou projektu Paks II už ako PPA CONTROLL Magyarország Kft. spolu s PPA ENERGO, s. r. o., ktorá získala príslušné oprávnenia od Rosatomu na dodávku technológií a služieb,“  hovorí T. Csernák. Verejným tajomstvom je aj skutočnosť, že Maďarsko bude preferovať ako dodávateľov do tohto projektu čo najviac domácich právnických subjektov. 

V Európe sme možno jediná inžinierska spoločnosť, ktorá má už niekoľko desaťročí kontinuálne skúsenosti

Symbolický most 

Jednou z prvých, takmer symbolických zákaziek bola výstavba mostu medzi maďarským mestom Komárom a slovenským Komárnom. Tú síce v niekoľkokolovom medzinárodnom výberovom konaní získala spoločnosť PPA ENERGO, s. r. o., ale v legislatívnej rovine sa už na nej podieľala aj novovzniknutá PPA CONTROLL Magyarország Kft. Zhotoviteľom celej stavby bola spoločnosť Hódút, Kft., pričom slovenský inžiniering zabezpečoval vykonávaciu projektovú dokumentáciu v súlade s maďarskou legislatívou a dodávku a realizáciu elektroinštalácií, káblových trás, 22 kV trafostanice, elektrických a slaboprúdových rozvádzačov, systémov verejného, signalizačného a dizajnového osvetlenia, ako aj elektrický zabezpečovací systém. 

„Schopnosť zvládnuť atypické riešenia, veľkosť spoločnosti, odborná kvalita, ktorú sme prezentovali už pri pripomienkovaní technických častí projektu ešte vo fáze jeho prípravy, a v konečnom dôsledku aj navrhnutá cena zavážili pri rozhodnutí investora prideliť tento projekt našej spoločnosti,“ vysvetľuje T. Csernák.

Jasný cieľ – moderná inžinierska spoločnosť

K perspektívnym oblastiam, kde vidí spoločnosť potenciál svojho rozvoja, sú spaľovne komunálnehonetriedeného odpadu či budovanie lokálnych inteligentných sietí, tzv. smart grids. „V Maďarsku je v tomto smere pripravených niekoľko projektov. Lokálna výroba s lokálnou spotrebou bez zaťažovania prenosových liniek – to je filozofia týchto moderných energetických projektov. Opäť je to inšpirácia aj pre Slovensko a naša spoločnosť bude aktívne v týchto projektoch vystupovať,“ dodáva T. Csernák.  

Z hľadiska veľkosti firmy, počtu zamestnancov či obratu je PPA CONTROLL, a. s., ako holding aktuálne najväčšou inžinierskou spoločnosťou prítomnou na maďarskom trhu. Po ročnom pôsobení je PPA CONTROLL Magyarország Kft. členom Maďarskej komory inžinierov aj Maďarskej obchodnej komory. V strednodobom horizonte bude cieľom novozaloženej dcérskej spoločnosti personálne rozšírenie o zamestnancov z radov domácich odborníkov najmä na pozície projektových manažérov, ako aj aktívnejšie vyhľadávanie prichádzajúcich investorov. 

„V priebehu najbližších dvoch, troch rokov plánujeme do našej pobočky v Maďarsku prijať okolo päťdesiat ľudí, čo vytvára potenciál nielen pre štandardné fungovanie na tunajšom trhu, ale v prípade potreby bude možné tieto kapacity využiť aj v projektoch na Slovensku alebo v iných krajinách. Aj to prispeje k prerodu celého holdingu na modernú európsku inžiniersku spoločnosť,“  poodhaľuje plány rozvoja T. Csernák. 

V priebehu najbližších dvoch, troch rokov plánujeme prijať desiatky nových ľudí

V procese uzatvárania sú aj zmluvy s viacerými miestnymi firmami z rôznych oblastí pôsobností, ktoré by v realizovaných projektoch vystupovali ako subdodávatelia pre PPA CONTROLL Magyarország Kft. Perspektívne by sa pre celý holding mohli otvoriť trhy s novými projektmi u južných susedov Maďarska – v Bosne a Hercegovine či Srbsku, ktoré sú čakateľmi na vstup do Európskej únie. Tu by práve maďarská pobočka mohla zohrať úlohu akéhosi odrazového mostíka. 

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *