PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 5. decembra 2019 zobraziť celý profil

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne.

Novela zákona v platnosti

Od tohto dátumu je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí ako keby mal nedoplatok na poistnom. Zamestnávatelia zo zákona musia predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac.

Musia tak urobiť vždy v danom termíne – v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného. Pokiaľ zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz v lehote a nespraví tak ani do okamihu, kedy orgán verejnej moci (súdy, prokuratúra, polícia, ale aj samospráva) požiada Sociálnu poisťovňu o informáciu ohľadom nedoplatkov, bez ohľadu na to, či zamestnávateľ odviedol poistné alebo bez ohľadu na to, akú výšku odvodovej povinnosti by výkaz zakladal, Sociálna poisťovňa zašle informáciu, že u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti.

Rovnako, aj keď si zahraničná SZČO za posudzované obdobie nesplnila povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia, hľadí sa na ňu, ako keby mala evidované nedoplatky.

Odporúčame preto odvádzateľom poistného, aby si plnili voči Sociálnej poisťovni zákonné povinnosti riadne a včas, a tak sa vyhli možným nepríjemnostiam, ktoré by súviseli s ich evidovanými nedoplatkami poistného na sociálne poistenie.

Z novely zákona:

V súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ sa v jednotlivých právnych predpisoch ukladajúcich zákonnú povinnosť fyzických a právnických osôb preukázať plnenie odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni priložením potvrdenia k žiadosti, tieto nahrádzajú elektronickým preverovaním splnenia povinnosti dotknutých fyzických a právnických osôb príslušným orgánom verejnej moci priamo v Sociálnej poisťovni, a to prostredníctvom informačných systémov.

Od 1. decembra 2019 Sociálna poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci poskytuje bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom.
zdroj: employment.gov.sk

 
zdroj: Socpoist