HR/PersonalistikaManažmentPracovné právoPrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 14. januára 2019 zobraziť celý profil

Odo dňa 01. januára 2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. K zavedeniu tejto povinnosti došlo údajne za účelom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že novela zákona o službách zamestnanosti (konkrétne §62, odsek 6), ktorou sa predmetná povinnosť zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky, ustanovuje predmetnú informačnú povinnosť generálne pre každé jednotlivé voľné pracovné miesto.

Jedinou výnimkou, kedy nie je potrebné oznamovať voľné pracovné miesto, je prípad, ak informácie o voľnom pracovnom mieste zamestnávateľ už poskytol do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. ak ide o voľné pracovné miesto v štátnej službe).

Nahlasovanie voľných pracovných miest – ako a kde si splniť povinnosť?

Nahlasovanie sa má vykonávať na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom miestna príslušnosť je daná obvodom, v ktorom sa nachádza voľné pracovné miesto. Formu nahlasovania zákon nestanovuje, pričom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v tomto prípade informáciu, podľa ktorej je možné nahlasovanie realizovať:

a/ na príslušnom úrade osobne u pracovníka – agenta pre voľné pracovné miesta,

b/ na príslušnom úrade telefonicky,

c/ na príslušnom úrade emailom,

d/ prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest“,

e/ prostredníctvom internetového portálu www.istp.sk (bezplatne),

f/ prostredníctvom internetového portálu na www.profesia.sk alebo na www.kariera.sk (s príslušným poplatkom), pričom o možnostiach využitia aj iných internetových portálov či ďalších subjektov bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu.

Zaujímavosťou je, že zákon nestanovuje lehotu, v rámci ktorej je zamestnávateľ povinný si túto povinnosť splniť

Z dikcie zákona preto možno vyvodiť, že k nahláseniu voľného pracovného miesta by malo dôjsť najneskôr do okamihu, dokiaľ je príslušné pracovné miesto ešte voľné. Taktiež zákonodarca nestanovuje zamestnávateľovi povinnosť informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o obsadení, zrušení prípadne inom zániku voľného pracovného miesta. Z tohto dôvodu si zamestnávateľ v tomto smere splní všetky zákonom stanovené povinností už iba samotným nahlásením voľného pracovného miesta.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že v prípade, ak si zamestnávateľ nesplní predmetnú nahlasovaciu povinnosť, môže mu byť uložená pokuta do výšky 300,- EUR.