KontrolyPrávo a legislatíva xa Publikované 7. decembra 2021 zobraziť celý profil

Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac, ako 30 dní. Tieto termíny v prípade podnetov spotrebiteľov SOI dohliada precízne. Prinášame vám kompletný prípad, kde bola predávajúcemu uložená sankcia vo výške 1000 €.

Spotrebiteľ má nárok obrátiť sa na kontrolný orgán

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove na základe písomných podnetov spotrebiteľov, evidovaných správnym orgánom pod č. 440/2020 a pod č. 541/2020 vykonal u predávajúceho subjektu kontroly, v súvislosti s ktorými bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 4 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

SOI za nevybavenie reklamácie pokutuje

SOI po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospela k záveru, že za kontrolou zistené porušenie zákona zodpovedá v plnej miere účastník konania. Rozhodnutím číslo P/0020/07/21 tak bola predávajúcemu uložená sankcia vo výške 1000,00 €.

Legislatíva určuje v § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa nasledovné: ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Maximálne 30 dní

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ako postupovať?

Odporúčame, aby ste dôsledne dbali na termíny, alebo sa s nami kedykoľvek poraďte! Využite službu telefonickej podpory a dostanete informácie od odborníkov vždy, keď to budete potrebovať!

Objednať službu
Objednať službu

    Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia, rozhodnutie č. P/0020/07/2