DaneDaňové poradenstvoFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 11. novembra 2020 zobraziť celý profil

Podnikáte a nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty a nadobúdate tovar alebo prijímate služby v tuzemsku z iného členského štátu, vyplývajú vám z toho určité povinnosti. Máte povinnosť sa registrovať? Ak áno, za akých podmienok? A kto je osobou povinnou platiť daň? Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v § 7 a § 7a upravuje podmienky pre registrovanie na daň, pričom je potrebné poznať rozdiely pri dodaní tovaru a pri dodaní služby.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu podľa § 7 zákona o DPH vzniká týmto osobám:

 • zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR, tj. v tuzemsku (napr. obchodná spoločnosť, ktorá nie je platiteľom DPH),
 • právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH – napr. rozpočtová alebo príspevková organizácia),

ak tieto osoby nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur.

Do tejto hodnoty sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený, okrem hodnoty nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnoty nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie v zmysle § 11 zákona o DPH nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Aby nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu bolo predmetom dane, musia byť splnené tieto podmienky:

 • nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
 • nadobúdateľ získa právo disponovať s tovarom ako vlastník,
 • dodávateľ má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte,
 • tovar je z iného členského štátu fyzicky dodaný do tuzemska, pričom prepravu tovaru môže vykonať dodávateľ alebo odberateľ alebo iná osoba na účet dodávateľa alebo odberateľa,
 • nadobudnutie tovaru je za odplatu.

Príklad:

S.r.o., ktorá nie je registrovaná pre DPH, nadobudla v období od januára 2020 do novembra 2020 tovar od maďarského dodávateľa, ktorý je v Maďarsku identifikovaný pre daň, v celkovej hodnote bez DPH 6 300 eur. Tovar si aj sama z Maďarska do tuzemska prepravila. V decembri 2020 si s.r.o. plánuje kúpiť nový dopravný prostriedok v hodnote 11 000 eur z Nemecka, pričom predávajúci je osobou identifikovanou pre daň v Nemecku. S.r.o. si nový dopravný prostriedok dovezie na vlastné náklady do SR ešte v roku 2020. Celková hodnota tovaru nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu síce prekročí hranicu 14 000 eur, ale spoločnosť nemá povinnosť registrovať sa podľa § 7 zákona o DPH, pretože do hodnoty nadobudnutého tovaru v SR sa nezapočítava hodnota nového dopravného prostriedku. Spoločnosti však vzniká povinnosť odviesť daň pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v súlade s § 11 ods. 3 a podať daňové priznanie k DPH v súlade s § 78 ods. 3 zákona o DPH; povinnosť registrácie jej však nevzniká. V daňovom priznaní zaškrtne na prvej strane možnosť „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona“.

Žiadosť o registráciu sa podáva ešte pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

Nadobúdateľ sa môže aj dobrovoľne registrovať pre daň a zdaňovať nadobudnutie tovaru ešte pred dosiahnutím hodnoty 14 000 eur. Túto skutočnosť oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

Daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vstupuje do daňového priznania do riadkov 06 a 08. Daňové priznanie sa podáva iba za mesiace, kedy zdaniteľná osoba tovar zo zahraničia prijala. Nevzniká povinnosť podať kontrolný výkaz.

Prijatie služby v tuzemsku z iného členského štátu

Ak zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu dodá do tuzemska služby slovenskému zákazníkovi – zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, osobou povinnou platiť daň je slovenský zákazník v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria napr. služby právne, účtovnícke, kultúrne, tlmočnícke, reklamné, skladovacie, služby prenájmu dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní, inžinierske služby okrem služieb spojených s nehnuteľnosťou, baliace, skladovacie, športové, sprostredkovateľské, prepravné služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe atď.

Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je aj zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť (za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle § 155 zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní, a to v sume od 60 eur do 20 000 eur).

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Registráciou podľa § 7a zákona o DPH sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane. Zdaniteľná osoba má povinnosť zaplatiť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane.

Registráciou podľa § 7a zákona o DPH vznikne pri prijatí služby z iného členského štátu zdaniteľnej osobe povinnosť:

 • po pridelení identifikačného čísla pre DPH si táto osoba musí služby z iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, objednávať pod týmto číslom,
 • pri prijatí služby má povinnosť odviesť daň v SR podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodávateľ z iného členského štátu nebude v takomto prípade uvádzať na faktúre sumu DPH), avšak nemá nárok na odpočítanie dane,
 • pri prijatí služby je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť daň, pričom podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur,
 • vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Príklad – faktúra za reklamné služby od spoločnosti Facebook:

Živnostníkneplatiteľ DPH plánuje objednať od spoločnosti Facebook (registrovaná pre daň v Írsku) reklamné služby na propagovanie svojej činnosti. Pre posúdenie registračnej povinnosti je potrebné určiť miesto dodania služby. Miesto dodania reklamnej služby sa v danom prípade určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko, t.j. tuzemsko. Ešte pred objednaním týchto služieb mu vzniká povinnosť podať na miestne príslušnom daňovom úrade žiadosť o registráciu za platiteľa dane podľa § 7a. Po registrácii na daňovom úrade živnostník oznámi spoločnosti Facebook svoje IČ DPH. Facebook vystaví faktúru bez DPH,  živnostník si sumu sám vypočíta, uvedie do daňového priznania a zároveň v lehote na podanie daňového priznania aj zaplatí, ak jej suma prevyšuje 5 eur.

Príklad 1: suma faktúry je 30 eur, z toho DPH 20 % predstavuje 6 eur – živnostník je povinný podať daňové priznanie do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a v tejto lehote aj daň zaplatiť.

Príklad. 2: suma faktúry je 18 eur, z toho DPH predstavuje 3,60 eur – živnostník je povinný podať daňové priznanie do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ale povinnosť zaplatiť daň mu nevzniká.

Daň z prijatej služby v tuzemsku z iného členského štátu vstupuje do daňového priznania do riadku 12. Daňové priznanie sa podáva iba za mesiace, kedy zdaniteľná osoba tieto služby prijala a teda jej vznikla daňová povinnosť. Nevzniká povinnosť podať kontrolný výkaz.

V prípade častých prípadov, kedy zdaniteľná osoba nadobúda tovar, resp. prijíma služby zo zahraničia, stojí za zváženie dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH podľa § 4, kedy má platiteľ dane právo na tzv. „samozdanenie“.

Dodanie služby z tuzemska do iného členského štátu 

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby.

Je dôležité upozorniť, že miesto dodania sa musí posudzovať výlučne podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, tzn. nemôže sa posudzovať podľa § 15 ods. 2 (dodanie služby osobe inej ako zdaniteľnej osobe, napr. súkromná osoba), ani podľa § 16 (napr. služby viažuce sa k nehnuteľnosti).

Registráciou podľa § 7a zákona o DPH vznikne zdaniteľnej osobe pri dodaní služby do iného členského štátu povinnosť:

 • po pridelení identifikačného čísla bude zdaniteľná osoba dodávať služby pod týmto číslom,
 • podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v zmysle a § 80 ods. 3 zákona o DPH do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,
 • uviesť na faktúru slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,
 • vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Dodanie služby z tuzemska do iného členského štátu nevstupuje do daňového priznania. Celkovú sumu služieb, ktoré boli poskytnuté osobe registrovanej pre DPH v inom členskom štáte a jej IČ DPH uvedie zdaniteľná osoba v súhrnnom výkaze a na jeho základe môže daňový úrad overiť výšku dane, ktorú je povinný zaplatiť prijímateľ služby vo svojom členskom štáte.

Príklad – faktúra za prenajatie webovej stránky na účely online inzercie vystavená spoločnosti Google:

Slovenská spoločnosť, ktorá nie je platiteľom dane, prostredníctvom služby Google AdSense prenajíma reklamný priestor na svojej webovej stránke spoločnosti Google (registrovaná pre daň v Írsku). Podľa § 15 ods. 1 zákon o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, tj. Írsko. Slovenská spoločnosť je povinná registrovať sa podľa § 7a ešte pred dodaním tejto služby. Následne vystaví faktúru spoločnosti Google bez DPH, ktorá je osobou povinnou platiť daň (na faktúre uvedie informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“). Vlastník webovej stránky nie je povinný podať daňové priznanie z dôvodu poskytnutia takejto služby, jeho povinnosťou je však podať súhrnný výkaz do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroku, v ktorom bola služba poskytnutá.  

Príklad – prepravné služby do iného členského štátu:

Slovenský podnikateľ – neplatiteľ DPH poskytne prepravu nemeckému podnikateľovi s prideleným IČ DPH v Nemecku.

1: Preprava bude smerovať zo Slovenska do Nemecka – miesto dodania prepravnej služby tovaru medzi dvomi zdaniteľnými osobami sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde má príjemca služby sídlo – Nemecko. Slovenskému podnikateľovi vzniká povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a ešte pred dodaním služby.

2: Preprava bude smerovať zo Slovenska na Ukrajinu – miesto dodania prepravnej služby tovaru medzi dvomi zdaniteľnými osobami sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde má príjemca služby sídlo – Nemecko. Ak je prepravná služba spojená s vývozom tovaru oslobodená od dane v Nemecku (ako u nás § 47 ods. 6 zákona o DPH), slovenský podnikateľ nie je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH. O daňových povinnostiach v Nemecku je vhodné sa informovať.

Príklad – prepravné služby do tretích štátov:

Slovenský podnikateľ – neplatiteľ DPH poskytne prepravu ukrajinskému podnikateľovi s prideleným IČ DPH na Ukrajine.

1: Preprava smeruje zo Slovenska na Ukrajinu – v prípade poskytnutia prepravnej služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde je príjemca služby usadený, t.j. v treťom štáte. Pretože služba nemá miesto dodania v inom členskom štáte, ale v treťom štáte, zdaniteľná osoba nie je povinná sa registrovať pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH.

2: 1: Preprava smeruje zo Slovenska do Maďarska – aj v tomto prípade sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde je príjemca služby usadený, t.j. v treťom štáte. Pretože služba nemá miesto dodania v inom členskom štáte, ale v treťom štáte, zdaniteľná osoba nie je povinná sa registrovať pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH.

Registrácia a pridelenie IČ DPH podľa § 7 a § 7a

Hodnota prijatých resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca, t.j. zdaniteľná osoba sa v zmysle vyššie uvedeného musí registrovať pred prijatím alebo poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby.

Daňový úrad je povinný osobu podľa § 7 a § 7a registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa daná osoba nestáva platiteľom dane, aj keď má pridelené IČ DPH. Má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru v SR z iného členského štátu, avšak nemá nárok na odpočítanie dane.  Zároveň ak osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, dodá službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku tuzemskému platiteľovi, takéto dodanie nezdaňuje, ale si hodnotu dodaných tovarov a služieb sčítava pre účely prípadnej registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

Ak osoba, ktorá už je registrovaná na daň podľa § 7a zákona o DPH, ide nadobúdať tovar z iného členského štátu od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, ktorým celková hodnota nadobudnutých tovarov v kalendárnom roku dosiahne hodnotu 14 000 eur, bude tento objednávať pod IČ DPH, ktoré jej bolo pridelené podľa § 7a zákona o DPH a následne má povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nadobúda tovar od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, ktorým celková hodnota nadobudnutých tovarov v kalendárnom roku nedosiahne hodnotu 14 000 eur, môže pri nadobudnutí tovaru postupovať nasledovne:

 • neoznámi dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH; dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru s daňou svojho členského štátu a nadobúdateľ nemá povinnosť odviesť daň v SR z nadobudnutého tovaru,
 • oznámi dodávateľovi svoje IČ DPH a teda sa rozhodne, že bude dobrovoľne zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 eur; dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru bez DPH a nadobúdateľ má povinnosť odviesť daň v SR z nadobudnutého tovaru.

Príklad:

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH si objednala od českého dodávateľa dodanie tovaru z ČR do SR v hodnote 10 000 eur s tým, že prepravu si zabezpečí odberateľ. Táto zdaniteľná osoba ma na výber dve možnosti.

 1. Oznámi českému dodávateľovi svoje IČ DPH – český dodávateľ v tomto prípade neuvedie na faktúre daň a osobou povinnou daň zaplatiť bude slovenský odberateľ, aj keď hodnota nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne hodnotu 14 000  eur.
 2. Neoznámi českému dodávateľovi svoje IČ DPH – český dodávateľ v tomto prípade daň na faktúre musí uviesť a musí ju aj zaplatiť práve z dôvodu, že slovenský odberateľ nie je povinný oznámiť svoje IČ DPH, keďže hodnota nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v jeho prípade nedosiahne hodnotu 14 000  eur.

Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva:

 • podľa § 7, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a (t.j. z titulu dodania/prijatia služieb do/z iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby),
 • podľa § 7a, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7,
 • ak už je osoba registrovaná za platiteľa dane podľa § 4, § 4a, § 5, § 6,
 • ak zdaniteľná osoba nadobúda tovar, ktorého dodanie je v tuzemsku oslobodené od dane,
 • ak zdaniteľná osoba nadobúda tovar, ktorého dovoz do tuzemska by bol oslobodený od dane
 • ak prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane,
 • ak prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu,
 • ak prijme službu alebo tovar od nezdaniteľnej osoby alebo dodá službu alebo tovar nezdaniteľnej osobe,
 • prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16, resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre správne posúdenie povinnosti registrovať sa na daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH je potrebné posúdiť najmä postavenie zúčastnených osôb (či ide o zdaniteľné osoby, platiteľov DPH) a miesto dodania tovaru alebo služby.

Internetové nákupy a predaj čakajú daňové zmeny