EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikaniePrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 24. novembra 2021 zobraziť celý profil

Rozhodla o tom vláda na dnešnom rokovaní. Väčšina prevádzok funguje, niektoré budú ,,zabetónované“.

Núdzový stav na obdobie 90 dní

Vláda svojim uznesením č. 695/2021 Z.z. zo dňa 24.11.2021 vyhlásila v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na postihnutom území, ktorým je celé územie Slovenskej republiky, núdzový stav.

Obmedzenie pohybu osôb až do decembra

Vláda zároveň s účinnosťou od 25. novembra 2021 obmedzila podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Výnimky

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje:

1. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,

2. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,

3. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

4. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,

5. na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

6. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

7. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

8. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, na cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,

9. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

10. na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

11. na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,

12. na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,

13. na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta SR, Bratislavy, sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie a cestu späť,

14. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

15. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia,

16. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,

17. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa bodov 14 až 16 a cestu späť,

18. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,

19. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,

20. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,

21. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID- 19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť,

22. na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,

23. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,

24. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č.62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a cestu späť,

25. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,

26. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,

27. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť,

28. do 26. novembra 2021 na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom obmedzenia podľa bodu C. 1 tohto uznesenia,

29. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti,

30. na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,

31. cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť;

Situácia je vážna

Po rokovaní pristúpil premiér Heger pred médiá a vyjadril sa: „Dnešné rozhodnutie nebolo politické. Schválili sme opatrenia, ktoré navrhlo konzílium odborníkov, s výnimkou škôl, ktoré vetoval koaličný partner.“ Dodal tiež, že dodržiavanie opatrení je kľúčové a že je potrebné, aby sme sa ako spoločnosť zomkli. ,,Situácia je vážna.“ Zomknutie je podľa neho dôležité medzi očkovanými aj neočkovanými, ako aj v koalícii a opozícii.

Uznesenie vlády č. 695/2021 Z. z. obsahuje aj prílohu, ktorá charakterizuje maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania, sú to:

a)  prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,

b)  prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c)  predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

d)  predajne drogérie,

e)  predajne obuvi,

f)  lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

g)  predajne novín a tlačovín,

h)  predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

i)  výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

j)  zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

Článok pokračuje pod reklamou

k)  výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

l)  predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

m)  prevádzky telekomunikačných operátorov,

n)  prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

o)  práčovne a čistiarne odevov,

p)  čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

q)  pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

r)  služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,

s)  prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

t)  taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

u)  advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

v)  prevádzky kľúčových služieb,

w)  zberné dvory,

x)  obchodné miesta sieťových odvetví,

y)  služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,

z)  predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

aa)  prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

bb) nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

cc) zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

dd) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

ee) prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

ff) prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa prílohy č. 2 bodov 6 a 7.