PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 13. decembra 2018 zobraziť celý profil

Aká je výška daňového bonusu za rok 2018?

Výška daňového bonusu za rok 2018 je 258,72 eura (12 x 21,56 eura).
Čo je potrebné splniť na uplatnenie daňového bonusu za rok 2018?
Na uplatnenie daňového bonusu (ďalej aj ako „DB“) na vyživované dieťa je potrebné splniť tieto podmienky:

– výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§5) musí byť aspoň vo výške 2 880 eur,

– výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) musí byť aspoň vo výške 2 880 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane (zjednodušene, nesmiete vykázať stratu).

Upozornenie: Pokiaľ ste v roku 2018 poberali daňový bonus v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§5), nakoľko ste v niektorých mesiacoch spĺňali hranicu príjmu na uplatnenie daňového bonusu vo výške minimálne 240 eur, ale v úhrne za celý rok 2018 vaše príjmy nedosiahnu hranicu 2 880 eur, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

Upozornenie: Splnenie nároku na daňový bonus sa skúma samostatne u každého z príjmov (§5§6). Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa §5 a ani minimálnu výšku príjmov podľa §6, ale súčet príjmov bude vyšší ako 2 880 eur, nemôžete si uplatniť nárok na daňový bonus aj keď súčet týchto príjmov je vyšší ako 2 880 eur.

TIP: Nárok na daňový bonus v daňovom priznaní si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa (prípadne dokladom o návšteve školy). Pokiaľ ste si daňový bonus uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa a podaním daňového priznanie si neuplatňujete doplatok pomernej časti daňového bonusu, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu dokladať fotokópiu rodného listu alebo dokladu o návšteve školy.