EkonomikaKoronavírus COVID-19Právo a legislatívaSlovensko xa Publikované 15. apríla 2020 zobraziť celý profil

Poskytnutie ochrany pred veriteľmi podnikateľom, ktorí boli ešte pred niekoľkými týždňami plne sebestační a zárobkovo činní a dostali sa, respektíve sa dostanú do problémov pre ekonomické vplyvy epidémie, je v aktuálnej situácii nutnosťou. Ministerstvo spravodlivosti SR preto reaguje na súčasné dianie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 aj v oblasti podnikania. Vytvorili sme právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Podobne postupujú aj iné krajiny postihnuté pandémiou

V súčasnosti je najdôležitejšie udržať podniky a zamestnanosť v chode. Vláda s tejto súvislosti poskytuje balíky podpory a tie by sa nemali minúť účinkom tak, že skončia v konkurznej podstate. Čím skôr budú podnikatelia vedieť, za akých podmienok budú mať ochranu pred veriteľmi, či a ako budú môcť nakladať s majetkom, vlastnými zdrojmi a aké pravidlá sa budú vzťahovať na nové financovanie počas moratória, tým efektívnejšie.

Vláda by v prípade, ak poskytuje financovanie alebo ochranu pred veriteľmi, trvala na tom, že podnikatelia si nebudú v tomto období rozdeľovať zisk. Veritelia, ktorí budú znášať náklady toho, že si v tomto období nevymôžu pohľadávku, sa budú môcť brániť, ak podnikatelia požívajúci ochranu budú zmenšovať majetkovú podstatu svojho podniku mimo rámca bežného podnikania.

Dočasná ochrana a pomoc pre podnikateľov

Využitie dočasnej ochrany bude prichádzať do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov a zároveň, ak o ňu požiadajú. Návrh vychádza z predpokladu značnej komplexnosti súčasných ekonomických vzťahov dodávateľov a odberateľov ako aj financujúcich subjektov, pričom súčasná situácia spôsobila obmedzenia v prevádzkovaní značného množstva podnikov.
Pokým takéto prevádzkovanie nebude môcť byť úplne obnovené a vývoj pandémie nebude možné efektívne predpokladať, je namieste obmedziť najmä pôsobnosť inak prísne povinnosti súvisiace s insolvenciou.

Navrhované účinky dočasnej ochrany sú vyvážené aj s ohľadom na záujmy veriteľov a zachovanie hodnoty podniku

Ochrana, ktorú bude priznávať súd na žiadosť podnikateľa, bude mať dočasný charakter. Jej trvanie je obmedzené do 1. októbra 2020, pričom jej trvanie môže predĺžiť vláda, najviac však do 31. decembra 2020.

Konanie o poskytnutí dočasnej ochrany bude formalizované, t.j. ak podnikateľ predloží úplnú žiadosť, súd ochranu poskytne, pričom informáciu o tom zverejní v Obchodnom vestníku, a od nasledujúceho dňa nastávajú účinky poskytnutia ochrany. Návrh zákona zároveň predpokladá, že dočasnú ochranu bude môcť súd zrušiť, ak sa preukáže nekalý úmysel podnikateľa (napr. že už bol v úpadku pred vyhlásením mimoriadnej situácie, došlo k rozdeľovaniu zisku po poskytnutí ochrany a pod.).

Účinky dočasnej ochrany podnikateľov spočívajú v:

– ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz,
– prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa,
– suspendovaní povinnosti podať dlžnícky návrh na konkurz,
– prerušení niektorých exekúcií súvisiacich s podnikom,
– poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva,
– upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
– upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením,
– prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov,
– podpore financovania počas dočasnej ochrany.

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predložila dnes vláde SR ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vláda návrh zákona schválila a posunula ho do skráteného legislatívneho konania.

🆘⚖️Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh na ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19 Poskytnutie ochrany…

Uverejnil používateľ Ministerstvo spravodlivosti SR Utorok 14. apríla 2020

zdroj: FB Ministerstvo spravodlivosti SR