EkonomikaSlovensko xa Publikované 27. augusta 2018 zobraziť celý profil

Rezort hospodárstva získal prostriedky na reformu agendy lepšej regulácie, teda na zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov a posudzovanie ich vplyvov na vybrané oblasti súvisiace s podnikaním.
Posudzovať sa tiež bude účelnosť a efektívnosť už existujúcich regulácií. Minister hospodárstva Peter Žiga verí, že tento projekt posunie aktivity spojené s optimalizáciou regulačného prostredia na Slovensku na kvalitatívne vyššiu úroveň.

MH SR získalo nenávratný finančný príspevok na národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH SR

Príspevok vo výške viac ako 4, 4 mil. eur rezort získal z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Národný projekt je zameraný na reformu agendy lepšej regulácie, ktorá je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR. Základom pre túto reformu je už schválená RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie.

Viac o Operačnom programe Efektívna verejná správa.

Lepšia regulácia zahŕňa predovšetkým zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov, posudzovanie ich vplyvov na vybrané oblasti (napr. sociálne vplyvy alebo vplyvy na podnikateľské prostredie) a hodnotenie účelnosti a efektívnosti už existujúcich regulácií.
Minister hospodárstva Peter Žiga verí, že „tento projekt posunie aktivity spojené s optimalizáciou regulačného prostredia v SR na kvalitatívne vyššiu úroveň.“ Agenda lepšej regulácie je kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta.

Minister ale zároveň zdôraznil, že reforma deregulácie musí byť postupná. „Našim cieľom nie je bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná a efektívna. Na veľké množstvo rôznych povinností, obmedzení a nariadení, dopláca podnikateľské prostredie,“ zdôraznil Žiga.

Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu

Vo fáze prípravy regulácie bude projekt zameraný na čo najpresnejšie posúdenie vybraných vplyvov navrhovaných regulácií z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. Optimalizované regulačné prostredie jednak zmierni riziko nepredvídaných dôsledkov prijatých regulácií a zároveň zlepší pripravenosť dotknutých subjektov na zmenu povinností.

Umožní tiež kompetentným subjektom posúdiť vhodnosť navrhovaného materiálu z hľadiska porovnania jeho prínosov, nákladov a možných alternatívnych riešení. Vo fáze implementácie regulácií sa projekt sústredí na zavedenie systematického ex post hodnotenia účelnosti a efektívnosti existujúcich regulácií, ktoré budú môcť byť v nadväznosti na výsledky hodnotenia pozmenené alebo zrušené.

Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a informovanie verejnosti o dôležitosti celej agendy lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov. Medzi ďalšie aktivity patria zabezpečenie činnosti Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov, tvorba metodík a nástrojov lepšej regulácie a ex post hodnotenie ich efektívnosti a dizajn procesov a služieb pre IT platformu lepšej regulácie.

Tá by mala umožniť presnejšie posúdenie vplyvov prostredníctvom analytických nástrojov využívajúcich relevantné dáta o prostredí.

Bližšie informácie o aktivitách a priebehu realizácie projektu môžete nájsť na: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/narodny-projekt-zlepsovanie-podnikatelskeho-prostredia-na-slovensku-a-hodnotenie-politik-v-kompetencii-ministerstva-hospodarstva-sr.
V súvislosti s aktivitami národného projektu MH SR hľadá expertov lepšej regulácie, ktorí budú zaradení do zoznamu expertov v rámci národného projektu.

Bližšie informácie k prihlasovaniu sú zverejnené na: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/vyzva-na-prihlasenie-sa-do-zoznamu-expertov-lepsej-regulacie

zdroj: MH SR