EkonomikaSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 17. júla 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov

Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná hodnotiaca správa.

Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva.
Projektový zámer zároveň musí preukázať súlad s jednou z domén inteligentnej špecializácie: 

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
  • Priemysel pre 21. storočie;
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
  • Zdravé potraviny a životné prostredie.

Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektora a sektora vysokých škôl

V rámci výzvy je povinné uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu so žiadateľom. Podporené môžu byť projektové zámery z celého územia Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9 miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur. Uzávierka výzvy je stanovená na 30. novembra 2018.
Projektové zámery je možné predkladať plne elektronicky a celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektov.

Všetky potrebné informácie k vyhlásenej výzve môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ alebo prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.
Výzva svojím zameraním prispieva k napĺňaniu cieľov operačného programu Výskum a inovácie v rámci prioritnej osi 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií a špecifického cieľa 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

zdroj: MH SR