EkonomikaSlovensko xa Publikované 9. februára 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR (MF SR) predložilo audítorom na kontrolu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016. Audítori ju ohodnotili na výbornú. V predložených dokumentoch nezistili žiadne nedostatky ani chyby a MF SR tak získalo tzv. „čistý výrok“, čo znamená, že obstálo na jednotku.

Konsolidovaná účtovná závierka MF SR obsahuje údaje za 16 účtovných jednotiek, z toho 9 rozpočtových organizácií, 5 obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu, 1 štátny podnik a Exportno-importnú banku Slovenska.

V rámci svojho účtovníctva a výkazníctva ministerstvo odstránilo aj poslednú drobnú výhradu audítorov súvisiacu s opravnými položkami

Vzhľadom na uplatňovanie zásady opatrnosti boli na základe analýzy vymožiteľnosti pohľadávok nastavené najpresnejšie kritériá tvorby opravných položiek.

Konsolidovaná účtovná závierka MF SR poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii konsolidovaného celku. „Som rád, že audítori ocenili prácu ľudí na ministerstve financií a že potvrdili to, o čo sa každý deň snažíme a to je transparentnosť a zodpovednosť, povedal štátny tajomník MF SR Radko Kuruc. Výsledok štatutárneho auditu je potvrdením správneho uplatňovania účtovných princípov, transparentnosti údajov a zodpovedného prístupu všetkých organizácií v rezorte financií.

Ukončil sa tak v poradí už siedmy štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky rezortu

Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok v ústrednej správe má významný prínos pri kontrole dodržiavania účtovných postupov a zásad, ako aj pri kontrole bezpečnosti informačných systémov obsahujúcich ekonomické a finančné údaje. V rámci auditu sú predmetom overovania údaje z individuálnych účtovných závierok ako aj priamo z finančného účtovníctva.

Konsolidovaná účtovná závierka Ministerstva financií SR ako aj správa štatutárneho audítora sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR (http://www.finance.gov.sk/) a na portáli Registra účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch).

zdroj: Ministerstvo financií SR