EkonomikaSlovensko xa Publikované 15. decembra 2017 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie podľa § 66 platného zákona o verejnom obstarávaní na zákazku „Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov“. Realizácia predmetnej zákazky bude spočívať v poskytnutí konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii stavu výkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovaní  detailných procesných máp, návrhu unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie Centrálnym ekonomickým systémom, spracovaní nových detailných procesných máp a legislatívnej analýze s návrhom úprav.

Obstarávané služby sú súčasťou národného projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa pre programové obdobie 2014 – 2020

Projekt je realizovaný v súlade s Reformným zámerom Ministerstva financií SR „Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému“. Ide o procesy predovšetkým v oblastiach vedenia účtovníctva, evidencie a realizácie rozpočtu, evidencie a správy majetku, materiálového manažmentu, personalistiky, spracovania miezd, reportingu a výkazníctva a iných nadväzujúcich ekonomických procesov a subprocesov, s cieľom zaviesť jednotný metodicko-procesný rámec pre oblasť spracovávania ekonomickej agendy štátnej, resp. verejnej správy podporenej schváleným Uznesením vlády SR č. 322/2015 a korešpondujú so zámerom budovania strategickej architektúry verejnej správy.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 3 130 155 eur bez DPH  na obdobie maximálne 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom Ministerstvo financií SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahlo čo najlepší pomer ceny a kvality zákazky.

zdroj: Ministersvo financií