EkonomikaManažmentPodnikaniePrávo a legislatívaSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 11. decembra 2020 zobraziť celý profil

Niektoré návrhy podľa ministra pravdepodobne nebudú odsúhlasené jednotlivými ministerstvami, no dúfa, že väčšina bude zrealizovaná. Z návrhov sa mu najviac páči zrušenie povinnosti pravidelného čistenia okien na pracoviskách. Podľa Sulíka je vplyv návrhov na štátny rozpočet blízky nule. 

Podnikateľské prostredie sa nezhoršovalo skokovo,“ pripomenul Sulík. „Ak chceme podnikateľské prostredie zlepšiť, nestačí prijať jedno opatrenie, je to tisíc malých krokov k úspechu,“ dodal.

ZOZNAM: Návrh opatrení „Kilečko 2“

Návrh znenia opatrenia „Kilečko 2“Dotknutý zákonGestor
1. Zrušíme povinnosť zakúpenia diaľničnej známky za prívesný vozíkZákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známkeMDV SR
2. Zrušíme niektoré povinnosti revízie elektrických zariadení na zabezpečenie prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráheVyhláška č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniachMDV SR
3. Prispôsobíme daňové predpisy výdavkom za testovanie zamestnancov na COVID-19Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovMF SR
4. Zavedieme možnosť odpočtu daňovej straty za posledných 5 rokov bez obmedzenia na jednotlivé rokyZákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovMF SR
5. Znížime dobu archivácie účtovnej dokumentácie z 10 na 5 rokovZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctveMF SR
6. Zvýšime daňový limit na výdavky za reklamné predmety zo 17 eur na 50 eurZákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovMF SR
7. Presunieme zodpovednosť za označenie výrobkov z obchodu na výrobcu alebo dovozcuVyhláška č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravínMH SR
8. Zrušíme cenovú reguláciu elektriny a plynu pre malé podnikyZákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťovýchodvetviach
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
MH SR
9. Umožníme zvoliť výhodnejšie dodávky teplaZákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetikeMH SR
10. Zjednodušíme podmienky archivácie elektronických kópií papierových dokumentovZákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oe-Governmente)MIRRI SR
11. Zavedieme alternatívnu možnosť prihlásenia sa do elektronickej schránkyZákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oe-Governmente)MIRRI SR
12. Rozšírime prístup k zaručenej konverzii dokumentovZákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oe-Governmente)MIRRI SR
13. Zrušíme koncesionárske poplatky pre zamestnávateľovZákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SlovenskaMK SR
14. Zrušíme povinnosť dodávateľov elektriny informovať RTVS o odberateľoch elektriny v domácnostiZákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SlovenskaMK SR
15. Zrušíme zákaz vykonávania autorských činností pre dohodárovZákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákonMK SR
16. Zjednodušíme skladovacie podmienky mäsových výrobkovVyhláška MPRV SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkochMPRV SR
17. Odstránime neprimerané podmienky v obchode s potravinami, ako je zákaz predaja pod nákupnú cenu, zákaz nákupu za nižšie ako ekonomicky oprávnené náklady a zákaz zníženia kúpnej cenyZákon č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinamiMPRV SR
18. Zreálnime nahlasovacie povinnosti včelárov pri kočovaní tak, aby nemuseli predvídať konkrétne dátumy kvitnutia medonosných rastlínVyhláška MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstievMPRV SR
19. Zrušíme každoročné predkladanie potvrdení o vlastníctve bankového účtu pri žiadostiach o poskytnutie podpory v poľnohospodárstveNariadenie vlády č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platiebMPRV SR
20. Zrušíme povinnosť pravidelného čistenia okien na pracoviskáchNariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách napracoviskoMPSVR SR
21. Zlúčime stupne náročnosti práceZákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práceMPSVR SR
22. Rozšírime výnimku na možnosť výpomoci príbuzných na všetky firmyZákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaníMPSVR SR
23.Znížime frekvenciu oboznamovania zamestnanca s predpismi BOZP z 2 rokov na 4 rokyZákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciMPSVR SR
24. Upravíme podmienky pre živnostenské podnikanie od 16 rokovZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkMS SR
25. Zavedieme povinnosť pre Obchodný register do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje v ORZákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registriMS SR
26. Rozšírime možnosti vypovedania zmluvy pre firmy zapojené do systému duálneho vzdelávaniaZákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prípraveMŠVVŠ SR
27. Zrušíme povinné získanie povolenia od inšpektorátu práce pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu maloletýchZákon č. 440/2015 Z. z. o športeMŠVVŠ SR
28. Zjednodušíme vykonávanie činnosti športového maséraZákon č. 440/2015 Z. z. o športeMŠVVŠ SR
29. Obmedzíme povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí iba na cudzincov z tretích krajínZákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincovMV SR
30. Zavedieme inštitút všeobecnej voľnej živnostiZákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaníMV SR
31. Zrušíme povinné začatie vykonávania živnosti do 2 rokov od založeniaZákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaníMV SR
32. Zjednodušíme získanie živnostenského oprávnenia pre príbuzné činnostiZákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaníMV SR
33. Zrušíme povinnosť mať v gastroprevádzkach zvlášť WC pre zamestnancov a pre zákazníkovVyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovaniaMZ SR
34. Zrušíme povinnosť predkladať prevádzkový poriadok RÚVZ aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkovZákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaMZ SR
35. Predĺžime lehotu na možnosť predaja porciovaných trvanlivých syrovVýnos MPRV SR a MZ SR č. 28167/2007-OLMZ SR MPRVZ SR
36. Znížime frekvenciu vykazovania vo vzťahu k environmentálnym poplatkom zo 4x ročne na 1x ročneZákon č. 79/2015 Z. z. o odpadochMŽP SR
37. Zrušíme evidenčné listy odpaduVyhláška Ministerstva životného prostredia č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnostiMŽP SR
38. Zjednodušíme vyraďovanie starých vozidiel z evidencieZákon č. 79/2015 Z. z. o odpadochMŽP SR
39. Znížime pokuty pre malých a stredných podnikateľov a zavedieme inštitút druhej šanceZákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 462/2007
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
ÚOOÚ ÚVO SR MPSVR SR MPRV SR MF SR
40. Odstránime duplicitné a triplicitné kontroly vykonávané zo strany orgánov verejnej správy (Fin. správa, SOI, RÚVZ, Živnostenský úrad) v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť!“Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Zákon č. 289/2008 z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
MH SR MF SR MV SR
41. Znížime frekvenciu štatistického vykazovania a zrušíme niektoré štvrťročné zisťovaniaZákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistikeŠÚ SR
42. Znížime frekvenciu povinného ciachovania meradielZákon č. 157/2018 Z. z. o metrológiiÚNMS SR
43. Predĺžime overenie platnosti elektromechanických elektromerovZákon č. 157/2018 Z. z. o metrológiiÚNMS SR
44. Zúžime rozsah informačných povinností pre autorizované osoby podľa zákona o metrológiiZákon č. 157/2018 Z. z. o metrológiiÚNMS SR
45. Zrušíme povinnosť zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami mať vo firme osobu zodpovednú za oznamovanie protispoločenskej činnostiZákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostiÚV SR
46. Zjednodušíme systém prevádzkového poriadku a obchodných podmienok pre regulované subjektyZákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťovýchodvetviachÚRSO
47. Minimalizujeme zásahy do obchodnoprávnych vzťahov medzi dodávateľom a jeho zákazníkmi – podnikateľmi v oblasti energetikyVyhláška č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynomÚRSO
48. Zrušíme povinnosť predkladať štvrťročné výkazy o činnosti samostatného finančného agenta Národnej banke SlovenskaOpatrenia NBS č. 16/2018 Z. z.
Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve
NBS SR
49. Zrušíme duplicitné štatistické vykazovania vo veci zahraničných transakcií voči NBSZákon č. 202/1995 Z. z. devízový zákon Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnotyNBS SR
50. Odstránime povinnosť pre hospodárske subjekty ohlasovať zmenu údajov vykonanú v Obchodnom registri aj Úradu pre verejné obstarávanieZákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaníÚVO SR

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov
Vyššia flexibilita pri vydávaní pracovných povolení pre cudzincov z tretích krajín
Zrušenie povinného odvodu pre SBS za nezamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou
Zrušenie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Odstránenie duplicitných potvrdení pre dohodárov evidovaných na úrade práce
Umožnenie zasielania žiadosti o platbu pri príspevkoch a pri chránených dielniach elektronicky a nie v 3 kópiách
Eliminovanie dokladov, ktoré predkladá zamestnávateľ pri nahradení odvodu za neplnenie povinnosti zamestnávania ZP občanov/zákazkou chránenej dielni
Umožniť podať návrh na vyhlásenie konkurzu len jedným veriteľom s nesplatenou pohľadávkou
Zavedenie povinnosti konkurzných a reštrukturalizačných správcov informovať veriteľov o začatí konkurzného a/alebo reštrukturalizačného konania
Legislatívne uznať mechanizmus záverečného vyrovnania ziskov a strát (tzv. close-out netting), nielen medzi finančnými inštitúciami, ale aj medzi obchodnými spoločnosťami, ktoré obchodujú s komoditami elektrina a plyn
Zaviesť neobmedzenú platnosť „malého techničáku“ – osvedčenie o evidencii
Zavedenie 6-mesačnej lehoty na doručenie oznámenia o dopravnom priestupku
Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo
Zasielanie pokút len cez slovensko.sk
Úprava legislatívy pre špeciálne evidenčné čísla, napríklad pri predaji prívesných vozíkov
Zrušenie povinnosti predkladať štvrťročné výkazy o činnosti samostatného finančného agenta Národnej banke Slovenska
Úprava povinnosti pre zamestnanca absolvovať školenie o GDPR len 1x, a to po prijatí do zamestnania
Znížiť frekvenciu vykazovania zo 4x ročne na 1x ročne vo vzťahu k environmentálnym poplatkom
Odstrániť parametre pre vlhkosť baleného mäsa a zrušiť termíny „chladný sklad“ a „chladený sklad“ pri mliečnych produktoch
Zrušiť povinnosť vydať interný predpis ako postupovať v rámci BOZP pri horúcich alebo studených dňoch
Zmena úpravy zdanenia miešaných tabakových výrobkov pre vodné fajky podľa gramáže tabaku, nie celkovej gramáže
Zrušiť povinnosť prevádzkovateľov STK vkladať do AIS TK (Automatizovaný Informačný Systém Technických Kontrol) svoj cenník služieb
Zavedenie legálneho používania stavebných strojov pre premávku na pozemných komunikáciách
Zrušenie povinnej kontroly originality na úrade dopravy
Zrušenie protikorupčného manažérstva firmy podľa ISO 37001
Zrušenie povinných prekladov pre úrad dopravy
Zníženie požiadaviek na odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika z 3 rokov na min. 1 rok v predchádzajúcich 3 rokoch
Zníženie frekvencie zamestnávateľa oboznamovať zamestnanca s predpismi BOZP z 2 na 4 roky
Umožniť vydávať doklady o kvalifikácii obslúh (napr. vysokozdvižných vozíkov) aj lektorom, ktorý je zamestnancom podniku
Zrušenie povinnosti zamestnávateľa poskytovať rekondičné pobyty zamestnancom vystaveným faktoru hluk
Odstránenie gold-platingu znížením frekvencie údržby elektrorozvodných zariadení
Zjednodušenie procesu uznávania osvedčení Národným inšpektorátom práce
Predĺžiť dobu platnosti preškolení a kontrol vykonávaných v oblasti BOZP z 2 na 5 rokov
Aktualizácia legislatívy pre oblasť údržby elektrorozvodných zariadení
Znížiť reguláciu pre používanie vysokozdvižných vozíkov
Zjednodušiť základnú dokumentáciu BOZP pri zriadení prevázky (napr. na používanie vybraných zariadení)
Zrušenie povinnosti revízie kancelárskej techniky, PC, TV, adaptérov, nabíjačiek, monitorov atď. z každých 12 mesiacov
Zúžiť rozsah dokumentácie, ktorá sa uchováva v rámci BOZP (školenia, napr. iba najaktuálnejšie)
Ustanovenie jednej lekárskej priehliadky k viacerým osvedčeniam o spôsobilosti
Zavedenie možnosti pre jednoosobovú s.r.o. vykonávať aj osobu bezpečnostného technika
Prehodnotiť povinnosť tvorby koncepcie a programu realizácie politiky BOZP
Zrušenie povinnosti uvádzať zoznam školiteľov vo vzorovom projekte výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP
Znížiť frekvenciu lekárskych prehliadok, aktualizačnej odbornej prípravy a povinných školení pre držiteľov preukazov vysokozdvižných vozíkov, nízkozdvižných vozíkov, viazačov bremien, žeriavnikov
Zrušenie PZS pre jednoosobové s.r.o.
Zrušiť obmedzenie kumulovania funkcie bezpečnostného technika s inými odbornými činnosťami
Zrušenie povinných BOZP školení pre 1. a 2. kategóriu zamestnancov
Zúžiť rozsah plánu ochrany zamestnancov v oblasti civilnej ochrany
Explicitne ustanoviť zoznam dokumentov, ktoré môže Inšpektorát práce pri kontrole žiadať
Zavedenie preukázania zdravotnej spôsobilosti čestným prehlásením pri sezónnych prácach/dohodách o vykonávaní činnosti mimo PP
Zmena nastavenia pokút pre malých a stredných podnikateľov
Zosúladenie legislatívy so skutkovým stavom a zlepšenie plynulosti dodávok plynu
Odstránenie duplicity hlásenia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania
Zrušenie povinosti oznamovať plánovaný termín oprávnenej technickej činnosti
Zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti
Zjednodušenie lekárskych prehliadok pre pilotov LAA SR
Vrátenie súdneho poplatku v prípade nevykonania úkonu v zákonom stanovenej lehote, napríklad pri úkonoch Obchodného registra
Stanovenie hornej hranice poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu, vojenského materiálu a určených výrobkov
Zrušenie oprávnenia stanovovať požiadavky na počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu a ďalšie
Zrušenie oznamovacej povinnosti podnikateľa voči Štátnej veterinárnej a potravinovej správe
Zníženie pokút v zákone o potravinách
Zrušenie povinného podielu domácich produktov pri propagácii potravín
Zrušiť úpravu zodpovednosti za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
Zrušenie používania výrazu „bezlepkový“ v prípade šuniek v kvalite výberová a špeciál
Nastavenie spoločných postupov pre prípravu vzoriek a rozbory mäsových výrobkov na obsah mäsa
Zjednodušenie pravidiel označovania alergénov
Vypustenie ustanovení o balenej pitnej vode
Umožnenie predaja aj nepotravinárskeho tovaru po uplynutí expirácie
Zrušenie prevádzkového poriadku v potravinových prevádzkach a v rámci právnej úpravy HACCP zrušiť „godplating“
Zrušenie uvádzania minimálnej trvanlivosti pre nebalené výrobky
120. Zjednodušiť teplotné podmienky skladovania potravín
Zrušenie povinnosti mať v školskej jedálni ciachovanú váhu
Prehodnotiť povinnosť vykonávať ciachovanie meradiel každé dva roky
Predĺženie overenia zastaraných elektromechanických elektromerov a pre moderné elektronické elektromery stanovuje relatívne krátke časy platnosti overenia
Zvýšiť informovanosť podnikateľov a verejnosti v oblasti autorizácie
Zrušiť niektoré požiadavky pri žiadosti o registráciu podľa zákona o metrológii
Zrušiť informačné povinnosti pre autorizované osoby podľa zákona o metrológii
Zrušiť obmedzenia pri možnosti ukladania nižších blokových pokút podľa zákona o metrológii
Zníženie počtu dokladov potrebných na zmenu priezviska na LV
Doplnenie vyhlášky o podmienky vykládok tovaru podľa výnosu – zvýšenie teploty pri manipulácii s mäsom
Zrušenie hygieny pre malé stánky
Povolenie predaja výrobkov na ambulantný predaj na jarmokoch
Stanovenie jasných podmienok na vydanie povolenia na predaj a povolenie na ambulantný predaj
Zrušenie 1- a 2- centových mincí
Zrušenie byrokratickej záťaže pre správcov bytových domov v oblasti dodávky elektrickej energie do spoločných častí bytových domov
Umožniť stanoviť dynamické ceny
Prehodnotiť výšku pokút v zákone o ochrane osobných údajov
Odmeny pre organizácie kolektívnej správy za verejný prenos v izbách a spoločných priestoroch hotelov, penziónov či v reštauráciách znížiť na najnižšiu možnú mieru
Zrušenie povinnosti mentoringu vo finančnom sprostredkovaní pred začatím sprostredkovania v sektore kapitálového trhu
Liberalizácia osobitného finančného vzdelávania v sektore poistenia z dôvodu „goldplatingu“
Zrušenie povinnosti pre finančných sprostredkovateľov vytvárať vnútorné predpisy a smernice, ktoré majú regulovať ich činnosť
Zrušenie povinnosti poisťovní posielať klientom pravidelné vyhlásenie vhodnosti pri investičných produktoch IBIPs
Zmena zmenkového a šekového zákona
Zníženie byrokratickej záťaže účastníkov trhu s elektrinou a plynom
Zníženie rozsahu kontroly technických požiadaviek pre colné úrady
Vytvorenie podporných podmienok financovania pre použitie všetkých palív s nízkymi emisiami v premávke
Umožniť vstup do fondu typu Friends & Family aj pre určitý počet neprofesionálnych investorov
Zrušenie niektorých povinností revízie elektrických zariadení a predĺženie intervalu revízie
Zrušenie podmienky časovo stanovenej platnosti povinného overenia na 10 rokov pre prepravné sudy
Zrušenie platenia poplatku pri recyklácii odpadového oleja
Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH na 4 mesiace od začatia daňovej kontroly
Zrušiť povinnosť odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa
Povinnosť uhradiť DPH až po zaplatení faktúry
Zlúčenie 3 výkazov DPH: 1. Daňové priznanie
2. Kontrolný výkaz
3. Súhrnný výkaz
Požadujeme implementovať ustanovenie Smernice o DPH, ktoré umožňuje vrátenie zaplatenej DPH v prípade neuhradených pohľadávok
Neplatenie DPH pri dovoze tovaru – colný úrad by v stanovených prípadoch nevyrubil DPH pri dovoze platiteľovi DPH
Prehodnotenie autoregistrácie
Štatistické prehľady o sumách obratov
Zvýšiť výšku odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr
Zmeniť naviazanie 10 % sadzby DPH pri vybraných potravinách z kódov colného sadzobníka na tovarové skupiny
Sprehľadnenie a zjednodušenie preukazovania nadobudnutia tovaru v rámci medzinárodnej prepravy
Prenesenie daňovej povinnosti pri zložených plneniach
Umožniť pri vývoze tovaru aj moderné metódy preukázania oslobodenia od DPH
Zrušenie povinnosti uvádzať tuzemské faktúry s DPH
Zjednodušenie povinnej registrácie na DPH
Zrušenie povinnosti/zavedenie limitov pri definícii výrobcu a distribútora neobalových výrobkov v nadväznosti na povinnosti spojené s registráciou
Zmena exekučného poriadku – vypustenie povinnosti zamestnávateľov
Precizovanie výpočtu referenčnej ceny
CENCG a KSPD
Odstrániť povinné náležitostí zmlúv a faktúr vyplývajúce z energetickej legislatívy
Zaviesť právo dodávateľa vzniknutý preplatok započítať voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy
Zrušiť účtovanie cien so spätnou účinnosťou
Vymedzenie pojmu podchladeného cesta/cool rising, kvások, kváskový chlieb
Zaradenie podchladeného cesta do skupiny ostatný pekársky výrobok
Rozšírenie podskupín v skupinách výrobkoch Chlieb a Pečivo
Zrušenie štátneho sviatku 1.9.
Zrušenie povinnosti uvádzať gramáž
Zrušiť povinnosť značiť tovar jednotkovými cenami v predajniach s malou podlahovou plochou a pri pultovom predaji

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie kalkulácie surovín v reštauráciách
Úprava zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zrušiť povinnosť informovať zákazníka o nedostupnosti tovaru z akciového letáku
Presunutie zodpovednosti za označenie výrobkov z obchodu na výrobcu alebo dovozcu
Zavedenie elektronického oznámenia o spôsobe vybavenia reklamácie tovaru
Umožniť vrátenie peňazí za tovar až po jeho vrátení v pôvodnom stave
Odstránenie duplicitných a triplicitných kontrol vykonávaných SOI a Finančnou správou
Zosúladenie lehoty na ukladanie pokút a začatie konaní o uložení pokút voči podnikateľom
Požiadavka, aby prevádzkovateľ distribučnej siete nezodpovedal za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou
Zrušenie schvaľovania zmlúv posielaných na ÚRSO
Zníženie zaťaženia dodávateľov elektriny a plynu zjednotením reportingových povinností
Úprava povinnosti regulovaného subjektu len voči regulovaným činnostiam
Zrušenie cenovej a vecnej regulácie elektriny a plynu pre malé podniky
Zrušiť povinnosť predkladať obchodné podmienky dodávky elektriny na schválenie ÚRSO
Zvýšenie transparentnosti verejnou konzultáciou pred schvaľovaním prevádzkových poriadkov
Odstrániť povinnosť regulovaného subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní činnosti, na ktorú má povolenie
Doplniť možnosť zmeniť cenové rozhodnutie z dôvodov výraznej zmeny ekonomických parametrov pri regulovaných subjektoch
Vypustiť povinnosť regulovaných subjektov schvaľovať cenový návrh Valným zhromaždením
Doplnenie dôvodu na zmenu alebo zrušenie cenového rozhodnutia pri regulovaných subjektoch
Zníženie administratívy týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov pri regulovaných subjektoch
Zjednodušenie vyplácania mikroplatieb
Zrušenie povinnosti prevzatia vzorových obchodných podmienok
Zjednotenie systému prevádzkového poriadku a obchodných podmienok
Zmeniť lehotu pre mesačné podávanie hlásení tzv. INTRASTAT pre Štatistický úrad od podnikateľov, ktorí dovážajú (vyvážajú) tovar z (do) EÚ
Zrušenie niektorých štatistických výkazov nebankových finančných inštitúcií
Technicky odstrániť zo štatistických výkazov chybové hlásenia a spresnenie požiadaviek
Zjednodušiť metodiku vypĺňania štatistického vykazovania
Prispôsobiť termíny štatistických zisťovaní frekvencií platenia DPH
Zreálniť vykazovaný SK NACE podnikateľov
Zvýšenie bezpečnosti plynárenskej siete
Zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike
Nahradiť povinnosť zasielať cenníky dodávky elektriny a plynu ÚRSO zasielaním informácie o ich zverejnení
Zrušiť povinnosť dodávateľov elektriny informovať RTVS o odberateľoch elektriny v domácnosti a stanoviť túto povinnosť pre Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
Vypustiť zo zákona povinnosť regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnosti povolenia na podnikanie v energetike predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra
Zaviesť do zákona o energetike možnosť uzatvárania private PPA zmlúv (power purchase agreements) pre zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu
Vypustenie informácie o kompenzácii za nedodržanie kvality zo zmluvy
Znížiť administratívne zaťaženie dodávateľov elektriny
Zaviesť zodpovednosť za poskytovanie údajov o elektrine – OKTE a.s., ktorá prevádzkuje dátový sklad pre trh s elektrinou
Zjednodušenie povolení pri predaji z vlastnej farmy v reštaurácii
Zmena právnej úpravy vo vyúčtovaní náhrad pri pracovnej ceste – pri absencii iných výdavkov ako stravné
Jednoduchšie vykazovanie pre včelárov
Odstrániť fyzické archivovanie vydaných bločkov
e-kasa – zrušenie povinnnosti mať e-kasu u neplatcov DPH
Zrušiť každoročné servisné prehliadky online registračných pokladníc
Výnimka z povinností povinnej osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti
Zúžiť okruh povinných osôb, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo účastníkmi procesu legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Skutočné zrušenie povinnosti papierových faktúr – používať SCAN
Umožnenie, aby dokumenty z E-schránky boli použiteľné pre právne úkony bez dodatočnej administratívy
Zaviesť, aby archivácia v needitovateľnom formáte (napr. pdf) mala rovnakú použiteľnosť pre právne úkony ako originál
Zdokonalenie elektronického podpisu
Zmena formátu dokumentu pri podpise kvalifikovaným elektronickým podpisom
Zjednodušenie práce s dokumentmi – formát zaručenej konverzie
Rozšírenie prístupu k zaručenej konverzii dokumentov
Nadradenie písomnej formy komunikácie nad elektronickú formu
Obmedzenie povinnosti zaručenej konverzie dokumentov pre účely archivácie účtovníctva
Zavedenie alternatívnej možnosti prihlásenia do elektronickej schránky
Povinné podpisovanie správ a príloh elektronickým podpisom
V zákone o OZE precizovať ustanovenia o technologickej vlastnej spotrebe
Nastavenie možnosti financovania podpory OZE z externých zdrojov
Umožniť výrobcom, ktorí majú vlastnú zodpovednosť za odchýlku, aby si túto odchýlku spravovali oddelene od povinného výkupu elektriny
Zmena k vyhláške o fyzikálnych a chemických požiadavkách na horčicu
Zmena vyhlášky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
Zmeniť frekvenciu povinnosti ciachovania liehových meradiel z 3 rokov na 5 rokov
Znížiť administratívu zamestnávateľov v spojení s vyplatením odchodného pri dovršení dôchodkového veku
Zdobrovoľniť rekreačné poukazy
Zrušenie určenia splatnosti mzdy
Možnosť výberu medzi výpovednou dobou alebo odstupným
Oddeliť príplatky od minimálnej mzdy
Zavedenie 3-dňovej lehoty na doručenie PN
Umožniť prevod nevyužitých hodín z konta pracovného času (plus alebo mínus hodiny) z jedného obdobia do nasledujúceho obdobia
Zavedenie viac flexibility pri vytváraní harmonogramu práce
Zlepšiť mechanizmus minimálnej mzdy
Rozhodovacie právomoci pri pracovných normách
Oddeliť prácu z domu (tzv. home office) od domáckej práce a telepráce v Zákonníku práce
Odstrániť súbeh nároku na náhradu mzdy a povinnosti opäť zamestnanca zamestnať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru
Zrušenie pokút za neuvádzanie výšky platu v inzeráte
Zjednotenie podmienok vzniku jednotlivých foriem zastupovania zamestnancov (zamestnanecká rada, odborová organizácia)
Zrušenie zákazu autorských činností pre dohodárov
Zaviesť definíciu žiaka a študenta do ZP
Umožniť žiakom a študentom pracovať počas posledných školských prázdnin pri ukončení školskej dochádzky
Odstránenie potreby existencie objektívnych prevádzkových dôvodov pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi zamestnávateľmi
Zavedenie možnosti rozvrhnúť konto pracovného času po dohode aj s jednotlivými zamestnancami
Zavedenie možnosti vyhlásenia celozávodnej dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov
Rozhodnutie zamestnávateľa o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
Zavedenie možnosti zamestnávateľa zaviesť pružný pracovný čas bez predchádzajúceho uzavretia kolektívnej zmluvy alebo bez predchádzajúcej dohody so zástupcami
Zavedenie rozsahu týždenného pracovného času študentov z 20 hodín na 40 hodín, resp. vypustenie podmienky, zmysle ktorej dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov
Zrušenie povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné posúdenie zamestnanca pracujúceho v noci najmenej raz za rok
Zavedenie ďalšej možnosti na pracoviskách s nočnými zmenami, aby deň pracovného pokoja začínal hodinou zodpovedajúcou začiatku prislúchajúceho kalendárneho
Zrušenie vystavenia potvrdenia o nevykonaní zrážok zo mzdy
Spresnenie konkurenčnej doložky
Úprava lehoty na vystavenie zápočtového listu
Zrušenie súbehu príplatku za sviatok a sobotu a nedeľu
Skrátenie fiktívneho doručovania v prípade nenastúpenia do zamestnania
Rodičovská dovolenka čerpaná mužom
Zaviesť doručovanie zápočtového listu aj elektronicky
Zefektívnenie inštitútu sezónneho zamestnávania
Zlúčenie stupňov náročnosti práce
Uznávanie odrôd uznaných v krajinách EU automaticky aj na Slovensku
Doplnenie podmienky výroby a označovania pre nízkoalkoholické a dealkoholizované víno
Doplnenie podmienky výroby a kvalitatívne parametre pre vína bez zemepisného označenia
Zavedenie definície vinohradov na terasách
Zavedenie definície enológov v zmysle definície OIV
Vypustenie senzorickej certifikácie zo zákona o vinohradníctve a vinárstve
Zmena vydania certifikátu na vinárske produkty z 30 dní na 15 dní
Umožnenie dostrekovania čísla certifkátu priamo na etiketu vinárskeho produktu
Odstránenie duplicít pri zasielaní dokumentov vo vzťahu k ŠVPS
Umožnenie uskutočnenia energetického auditu
Zrušenie pracovného lekárstva pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti
Zrušenie povinnosti nahlasovania druhého odberného miesta elektrickej energie v RTVS
Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov
Zavedenie povinnosti RTVS informovať podnikateľa o jeho zaradení do evidencie platiteľov koncesionárskych poplatkov a o zmene sadzby úhrady koncesionárskych poplatkov
Zrušiť predkladanie potvrdení o vlastníctve účtu pri žiadostiach o platby v rámci poskytovania podpory v poľnohospodárstve
Povinnosť FS prvýkrát informovať daňový subjekt o nedoplatku pred tým, ako vzniknú úroky z omeškania
Zavedenie preferovanej elektronickej formy pre telekomunikačné služby
Zaviesť, aby žiadosť o formulár A1 (resp. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia pri pohybe pracovníkov v rámci EÚ/EHS) mohla byť podávaná elektronicky
Zrušiť povinnosť mať v gastro prevádzkach zvlášť WC pre zamestnancov a pre zákazníkov
Liberalizácia hygienických požiadaviek v gastro prevádzkach – napr. menší počet umývadiel
Zlúčiť kategórie prevádzok na účely uvedenia priestorov do prevádzky tak, aby sa liberalizovali schvaľovacie procesy stavebného úradu
Zrušiť povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika v rámci PZS v stanovených intervaloch
Zrušiť povinnosť predkladať prevádzkový poriadok RÚVZ aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov
Zrušenie finálnej kontroly na otvorenie prevádzky zo strany ÚVZ SR
Zrušenie povinnosti vyhotovenia záznamu o posúdení rizika
Zrušenie povinnosti zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v 2. kategórii
Zrušenie povinnosti mať prevádzkový poriadok držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu
Zrušiť povinnosť predkladania úradu verejného zdravotníctva oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín z dôvodu „goldplatingu“
Zavedieme povinnosti pre ÚVZ SR poskytovať informácie zamestnávateľovi o príčinách choroby z povolania
Zrušiť vstupnú lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania
Zníženie frekvencie preškolenia geológov z 5 rokov na dobu neurčitú
Zrušenie predkladania zmluvy o deratizácii a zmluvy o odpadkoch
Zrušenie praktickej časti v rozsahu 10 hodín vyžadovaných na vzdelávanie viazačov bremien
Povolenie odberu vody na zavlažovanie z odvodňovacieho rigolu
Zrušenie povinnosti ohlasovania vybraných druhov produktov
Obmedzenie právne záväzného vykonávacieho predpisu o emisných limitoch
Zrušenie minimálnych lehôt na čistenie okien na pracoviskách
Spresniť povinnosť vybudovať v prevádzke samostatnú miestnosť pre upratovačku a pre niektorých zamestnancov
Zrušenie povinnosti hlásenia pobytu cudzincov
Zrušenie duplicitnej evidencie pri ubytovaní v prípade EÚ občanov
Automatické predĺženie víz a pracovných povolení
Doplnenie odseku do vyhlášky o mäse jatočných zvierat – zvýšenie teploty pri manipulácii s mäsom
Prevziať pre účely účtovníctva, ako aj ďalších súvisiacich predpisov, ktoré nepriamo definujú účtovné doklady (napr. daňové priznania a pod.) rovnaké pravidlá ako platia v zákone o DPH pre elektronickú faktúru
Zrušenie povinnosti archivácie výplatných listín v papierovej forme
Umožniť pri kúpe balíka pohľadávok účtovať ich ako balík a nie jednotlivo
Zjednodušiť vyúčtovanie služobných ciest na účely zaradenia do účtovníctva a odpočtu DPH
Zosúladenie národnej legislatívy v otázke vymedzenia subjektov zostavujúcich IFRS závierku
Zjednodušenie elektronického uchovávania účtovných dokladov
Znížiť dobu archivácie účtovnej dokumentácie z 10 rokov na 5/7 rokov
Zrušenie časového rozlíšenia pri účtovaní vybraných nákladov
Zrušenie výročnej správy pre mikro účtovné jednotky
Zrušenie povinnosti archivácie účtovných závierok
Legislatívne zosúladenie obsahu pojmu subjekty verejného záujmu v zákone o účtovníctve
Zrušiť prihlasovanie pravidelného a nepravidelného príjmu na Sociálnu poisťovňu
Zavedenie možnosti so súhlasom rodiča uzatvoriť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu pre mladistvých zamestnancov a dohodárov v športe
Ponechanie jednotnej minimálnej šírky autocvičiska 12 metrov
Zrušenie povinného vykonávania živnosti do 2 rokov od založenia
Úprava podmienok odbornej spôsobilosti – pre viazanú živnosť „realitná činnosť“
Úprava podmienok pre živnostenské podnikanie od 16 rokov
Úprava podmienok odbornej spôsobilosti pre získanie viazanej živnosti „zasielateľstvo“
Znovuzavedenie živnosti športového maséra
Zavedenie inštitútu všeobecnej voľnej živnosti
Zjednodušenie požiadaviek pre potrebnú odbornú kvalifikáciu pre založenie cestovnej kancelárie
Rozšírenie živnosti pohostinská činnosť o výrobu a predaj výrobkov z mäsa, pekárskej a cukrárskej výroby, spracovanie mlieka a výrobkov z neho
Zrušenie posielania nulových výkazov DPH zo strany SZČO, ktorá má prerušené podnikanie
Zjednodušiť zaradenie blízkych povolaní do živnosti, bez ohľadu na typ praxe
Zrušenie prekrývania kontrolných kompetencií Živnostenského úradu
Zrušiť pokutu Živnostenského úradu za neuvedenie registra na faktúre a čísla zápisu
Zjednodušenie podmienok odbornej spôsobilosti pri „prevádzkach verejného pohostenia“
Prehodnotenie výšky pokút zo strany Sociálnej poisťovne
Zrušiť povinnosť SZČO oznámiť prerušenie poistenia do 30 dní od prerušenia
Zrušenie oznamovania nízkych pohľadávok Sociálnou poisťovňou
Zvýšenie hranice príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený
Zrušenie duplicitných oznámení pri zániku nemocenského poistenia
Zaviesť jeden registračný list a zlúčiť výkaz poistného a príspevkov s mesačným výkazom poistného a príspevkov
Zadefinovanie práce vysokoškoláka počas leta na DBPŠ
Zrušiť nahlasovanie prerušenia poistenia v prípade čerpania OČR
Zrušenie povinnosti predkladania dokumentov vydaných Sociálnou poisťovňou pri kontrole subjektu zo strany Sociálnej poisťovne
Zrušiť kontrolu povolenia na prevádzke, ktoré vydal Colný úrad
Zrušiť povinnosť písomne uvádzať pôvod potravín v jedlách na jedálnych lístkoch
Zníženie počtu dokladov vyžadovaných od prevádzkovateľa strážnej služby
Zrušiť podmienku, v zmysle ktorej sa na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva vyžaduje vysokoškolské vzdelanie
Zrušiť povinnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby oznámiť krajskému riaditeľstvu zmeny údajov
Skrátenie lehoty pri uschovávaní evidencie pre prevádzkovateľa odbornej prípravy
Upraviť zákon o súkromných bezpečnostných službách v časti stanovenia podmienok pre prepravu cenín
Zrušenie možnosti uložiť pokutu prepravným firmám v prípade, ak nesťahujú údaje z kariet všetkých šoférov každých 28 dní
Potvrdenie o vedení účtu pri žiadosti o dotáciu
Zavedenie možnosti zakúpiť diaľničnú známku na ľubovoľný počet dní, najviac na 365 dní
Zrušenie povinnosti zakúpenia diaľničnej známky za prívesný vozík
Umožniť registráciu poplatku na EČ ťažného vozidla
Zníženie počtu minimálnych rozborov vody za rok
Zavedenie povinnosti stavebného úradu vopred špecifikovať všetky požiadavky/náležitosti pre úspešné ukončenie kolaudácie a rekolaudácie
Zavedenie postupu, podľa ktorého by bežné úpravy nadzemných líniových stavieb telekomunikačných vedení nepodliehali územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu, ale iba ohláseniu
Ustanovenie lehoty na dĺžku stavebného konania
Zrušenie povinnosti predložiť osvedčenie o akreditácii
Preradenie technického zariadenia „tlaková nádoba – stabilná“ do skupiny B b1 na účely zníženia finančného zaťaženia
Zmena povinnosti pre ubytovacie zariadenia robiť revíziu elektrických rozvodov z 3 rokov na 5 rokov
Požiadavka, aby Hlavný banský úrad vydával oprávnenia len na činnosti vykonávané v podzemí (bane)
Oprávnenie zamestnancov vydávať Hlavným banským úradom vydávané oprávenia
Plnenie požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Odstránenie duplicity školení a vzdelávania, na základe ktorých sú oprávnenia vydávané v banskej správe
Vyňatie malých firiem z povinnosti vo vzťahu ku kapitálovému fondu
Zrušenie povinného vedenia rezervného fondu v obchodných spoločnostiach
Zaviesť možnosť vydávať rozličné druhy akcií – zakladateľské a investorské spoločnostiam s premenlivým základným imaním
Legislatívne upraviť konanie e-valných zhromaždení spoločností
Zrušenie požiadavky na overenie podpisu predsedu valného zhromaždenia
Pri j.s.a. zaviesť možnosť registrovania práva požadovať nadobudnutie akcií (t.j. call opcia) obdobne ako je to v prípade práva požadovať prevod akcií (drag along)
Doplnenie lehoty na nápravu nedostatku pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
Vyhodnotenie efektu ustanovení o kríze
Zrušenie platenia preddavku likvidátorovi vo výške 1 500 eur od 1.10.2020 za zrušenie s.r.o.
Zavedenie povinnosti OR do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje v OR
Úprava možnosti domáceho varenia piva
Doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia liehu – postačuje ich dodanie do 5 pracovných dní
Zrušenie duplicitnej oznamovacej povinnosti pri otvorení novej prevádzky živnostenskému úradu
Zrušenie povinnosti podávať štvrťročný výkaz o bilancii liehovín ŠÚ SR
Vývozy v zjednodušenom postupe na účely spotrebnej dane z alkoholických nápojov
Spotrebná daň na tiché víno
Zrovnoprávnenie podmienok pre získanie povolenia na predaj alkoholických nápojov
Zjednodušiť vydanie povolenia na predaj alkoholu
Vylúčenie maloobchodných predajní potravín z povinnosti monitorovania povinne kalibrovaným teplomerom
Zrušenie ciachovaných teplomerov v chladničke a mrazničke
Zrušenie zákazu zmrazovania selektívne podľa druhu potravín
Zrušenie nutnosti mať sklad organického odpadu pre malé prevádzky
Zníženie počtu evidencií v zariadeniach spoločného stravovania
Používanie potravín aj od predajcov „z dvora“
Zrušiť povinnosť mať vo firme osobu zodpovednú za oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zverejnenie „náhodného“ kľúča výberu spravodajských jednotiek
Zníženie frekvencie výkazníctva a zrušenie niektorých štvrťročných zisťovaní
Revidovanie úpravy pracovných polôh
Umožniť dočasne pokračovať v jazde aj po odobratí technického preukazu
Zrušiť pokutu za oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej činnosti
Zaviesť inštitút druhej šance pri ukladaní pokút
Možnosť uviesť v plnomocenstve, že sa osoba splnomocňuje na celú komunikáciu s DÚ
Zníženie lehoty na uskutočnenie daňovej kontroly
Sprístupnenie saldokonta na portáli FS SR
Zavedenie možnosti neakceptovania duplicitného výkazu (napr. pri podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty)
Skrátenie lehoty na zánik práva vyrubiť daň pri odpočte daňovej straty zo siedmych na päť rokov
Skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania
Zrušenie povinnosti mať v ambulancii akupunkturistu zdravotnú sestru
Zrušenie povinnosti oznamovať zdravotným poisťovniam presné dni ohľadne dohody o vykonaní práce
Zavedenie oznamovacej povinnosti Sociálnej poisťovne a ÚPSV
Zrušiť odvod do zdravotnej poisťovne pri odpredaji vyradeného motorového vozidla z dlhodobého majetku firm
Zrušenie povinnosti zamestnávateľa pri spätnom priznaní invalidného dôchodku zamestnancovi, opravovať spätne výkazy preddavkov na zdravotné poistenie
Zmeniť periodické školenia personálu v reštauráciách vo vzťahu k hygiene
Umožnenie odpočtu paušálnych daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľností
Zrušiť podmienku kapitalizácie vynálezu chráneného patentom, úžitkovým vzorom, softvéru pre účely uplatnenia patent boxu
Znížiť frekvenciu prehľadu o zrazených preddavkoch
Zvýšenie daňového limitu na reklamné predmety
Rozšírenie aplikácie zrážkovej dane na prieskum a na príležitostnú prácu
Zjednotenie definície nákladov na prijaté úvery a pôžičky so Smernicou EU
Zrušenie povinnosti transferového oceňovania medzi subjektmi, vykonávajúcimi hospodársku činnosť v SR
Zavedenie zrýchleného odpisovania nevymožiteľných pohľadávok
Nepriame stimuly podpory v podnikateľskom sektore – zrušiť superodpočet
Zrušenie prehľadov zo závislej činnosti
Zníženie dane z kryptomien
Zrušenie e-kasy pre podnikateľov v taxislužbe, ktorí podnikajú cez aplikácie ako Uber/Bolt
Zaviesť možnosť odpočtu danovej straty za poslednych päť rokov bez obmedzenia na jednotlivé roky
Zaviesť časové rozlíšenie na zaplatené certifikáty
Odstrániť nerovnaké zdaňovanie pri zdaňovaní výnosov z predaja cenných papierov
Zmeniť lehoty na zasielanie výkazu o zrazenej zrážkovej dani
Upraviť režim zdaňovania zamestnaneckých akcií
Zrušenie inštitútu mikrodaňovníka
Zrušenie prevodového mostíka a zdaňovanie vychádzajúce z hospodárskeho výsledku
Zaviesť, aby sa pri sponzorskej zmluve v športe ako základ dane zohľadňoval kladný základ dane za predchádzajúci rok a nie za prebiehajúci rok
Zrušenie povinnosti hlásiť úradu citácie Slovenských technických noriem platných len pre územie Slovenska
Zaviesť univerzálnejšie povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane
Liberalizácia registračných a evidenčných povinností v prípade výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Rozšírenie možnosti vypovedania zmluvy zo strany podnikateľa zapojeného do duálneho vzdelávania
Liberalizácia požiadaviek na bezpečnosť textilných vlákien
Umožniť zvoliť výhodnejšie dodávky tepla
Zavedenie určovania výšky minimálnej mzdy ako 60 % mediánu z predchádzajúceho roku
Znížiť frekvenciu kontrol požiarnych uzáverov
Zrušenie povinnosti povinného členstva v profesijných komorách
Znížiť frekvenciu výkazov alebo upraviť limity pre vznik vykazovacej povinnosti vo vzťahu k NBS
Zrušiť platby za odber povrchových a podzemných vôd v prípade, ak sa voda používa na zavlažovanie v poľnohospodárstve
Zúženie povinnosti na získanie súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v prípade odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti iba na nebezpečné odpady
Jednoduchšie zasielanie evidencií do informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH)
Zjednodušiť vyraďovanie vozidiel z evidencie
Zrušenie evidenčných listov odpadu
Zrušenie povinnosti viesť a uchovávať evidenciu o neobalových materiáloch a ohlasovať ministerstvu údaje z nej
Zrušenie inštitútu koordinačného centra
Zrušiť povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu

Článok pokračuje pod reklamou

Zjednodušiť skladovacie podmienky mäsových výrobkov
Zmena definície tepelného opracovania mäsového výrobku
Liberalizácia podmienok používania mechanicky separovaného mäsa
Zaviesť do zákona ustanovenie, podľa ktorého je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 30 dní odo dňa doručenia faktúry
Vypustenie zákazu predaja pod nákupnú cenu
Vypustenie zákazu nákupu za nižšie ako ekonomicky oprávnené náklady
Vypustenie ustanovenia o zákaze zníženia kúpnej ceny
Zníženie likvidačných pokút v sektore obchodu s potravinami
Zaviesť pre autoškoly možnosť učiť pomocou živej virtuálnej hodiny
Zrušiť obmedzenie, v zmysle ktorého je inštruktor autoškoly oprávnený používať výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom, vestou, odnímateľnou reflexnou fóliou, alebo iným spôsobom len počas výcviku v kurzoch (v obci a v meste)
Zavedenie alternatívy pre zaznamenanie výučby a výcviku účastníka autoškoly
Sprístupnenie informačných systémov verejnej správy
Zaviesť hromadné ukladanie správ vo forme uceleného archívu z elektronickej schránky
Zjednodušiť požiadavky pri vydávaní povolenia na distribútora
Generálny pardón pre porušenie povinností hospodárskych subjektov oznámiť zmeny údajov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov
Odstránenie povinnosti ohlasovať zmeny údajov hospodárskych subjektov pri údajoch zapisovaných do Obchodného registra
Možnosť uzavretia zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní so subjektom, ktorý má nedoplatky na odvodoch a daniach a následné započítanie pohľadávok
Zmena nastavenia účinku prevodu väčšinového obchodného podielu
Vypustenie úradného osvedčenia požadovaných kópií podkladov
Zavedenie princípu „only once encoding“ – poskytnutie informácie iba 1x
Včasné vrátenie dokumentácie povinnej osobe v nadväznosti na ukončovanie finančnej kontroly a auditu
Zavedenie princípu primeranosti pri výkone finančnej kontroly a auditu
Vypracovanie konečnej správy, ak nedostatky nemajú negatívny vplyv na povinnú osobu alebo finančnú operáciu
Považovanie návrhu správy sa považuje za finálnu správu, ak sa neuplatnia námietky
Zavedenie povinnosti zdôvodnenia zistení a vyhodnotenia námietok
Prerokovanie záverov auditu až po návrhu správy a námietkach
Zavedenie možnosti preskúmateľnosti správy z auditu ministrom financií
Zavedenie možnosti „opravy“ správy dodatkom
Posilnenie dohľadového orgánu nad výkonom auditu
Úprava podlimitných civilných zákaziek v prípade služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Úprava pravidiel verejného obstarávania pri dotovaných subjektoch
Zefektívnenie obstarávania bežných tovarov, služieb a stavebných prác
Spresnenie možnosti predloženia ponuky alebo návrhu v inom ako štátnom jazyku
Odstránenie povinnnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa o preskúmavanie, či majú účastníci PTK nejaký vzťah k záujemcom alebo uchádzačom
Úprava povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa skúmať referencie jednotlivých záujemcov a uchádzačov
Vypustenie všetkých ustanovení týkajúcich sa „zjavne nedôvodných námietok“ a „zjavne nedôvodného odvolania“
Umožniť doplatenie kaucie navrhovateľom v správnej výške na základe výzvy úradu
Úprava definície zjavne nedôvodných námietok
Vysvetlenie navrhovanej úpravy, ktorá umožňuje uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 6 mesiacov
Vysvetlenie zavedenia výnimky pre pátracie a bezpečnostné služby a návrh na úpravu niektorých ustanovení
Úprava obmedzenia výšky ceny plnenia v prípadoch, že pôvodný dodávateľ už dodal časť plnenia
Vyňatie niektorých ustanovení pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Zrušenie Rady úradu pre verejné obstarávanie a jej nahradenie špecializovaným súdom
Zastrešenie profesionalizácie úradom pre verejné obstarávanie namiesto garantov VO
Úprava povinností týkajúcich sa odbornej prípravy garantov VO
Splnenie povinnosti uplatnením environmentálneho hľadiska namiesto sociálneho hľadiska, alebo ich kombináciou podľa potrieb a možností verejného obstarávateľa
Zavedenie možnosti pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa overiť v IS VS podlžnosti úspešného uchádzača voči štátu bez požadovania dokladov od uchádzača
Zefektívnenie výkonu inšpekcie práce
Zosúladenie ustanovení týkajúcich sa zákaziek na poskytnutie služieb v oblasti výskumu a vývoja v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014, resp. spresnenie uplatniteľnosti výnimky pre služby v oblasti výskumu a vývoja
Zosúladenie ustanovenia vo vzťahu k zákazkám s príspevkom verejných obstarávateľov v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014
Uzatváranie zmlúv elektronicky prostredníctvom ÚPVS aj medzi súkromnými osobami
Zmena podmienok pre registráciu spotrebnej dane pre distribútorov PHM
Zosúladenie ustanovenia vo vzťahu k zákazkám s príspevkom verejných obstarávateľov v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014
Zosúladenie ustanovení týkajúcich sa zákaziek na poskytnutie služieb v oblasti výskumu a vývoja v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014, resp. spresnenie uplatniteľnosti výnimky pre služby v oblasti výskumu a vývoja
Zosúladenie ustanovenia vo vzťahu k zákazkám s príspevkom verejných obstarávateľov v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014
Uzatváranie zmlúv elektronicky prostredníctvom ÚPVS aj medzi súkromnými osobami
Zmena podmienok pre registráciu spotrebnej dane pre distribútorov PHM
Zrovnoprávniť slovenských predajcov respirátorov so zahraničnými distribútormi
Zrušenie vyhradených nákupných časov pre seniorov pre malé prevádzky
Predĺženie lehoty na možnosť predaja porciovaných trvanlivých syrov
Zreálnenie nahlasovacích povinností včelárov pri kočovaní tak, aby nemuseli predvídať konkrétne dátumy kvitnutia medonosných rastlín
Prispôsobíme daňové predpisy výdavkom za testovanie zamestnancov na COVID-19
Rozšírime výnimku na možnosť výpomoci príbuzných vo firme

zdroj: MH SR