PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 23. augusta 2018 zobraziť celý profil

Dane veľmi úzko súvisia s biznisom, trhom a podnikaním na celom svete. Napriek viac ako štvrťstoročiu novodobých skúseností s moderným zdaňovaním v SR (za roky 1990-2018) stále pribúdajú noví daňovníci a stále sa aj u niektorých skúsených daňovníkov vyskytujú a objavujú zbytočné chyby a nežiaduce omyly pri podávaní daňových priznaní i v ostatnej komunikácii s daňovým úradom.

Finančná gramotnosť na Slovensku má stále veľké medzery a rezervy. Patrí do nej aj deficit daňových znalostí mnohých. Cieľom nasledovného príspevku je preto daňová osveta. V záujme posilnenia prevencie a zefektívnenia zdaňovania nasledovný text sumarizuje najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky praxe zdaňovania.

GARANCIA ZA SPRÁVNOSŤ DAŇOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA


Hoci na Slovensku máme prebytok učebníc z teórie daňovníctva, súčasne existuje akútny nedostatok kníh z praxe zdaňovania. Medzi moderné knihy k daňovej osvete z hľadiska pragmatizmu daňových subjektov, určite patria najmä tituly „Daňová prevencia v príkladoch praxe“ (2014) a „Daňová kontrola očami praxe (2016)“, ktoré obsahujú veľa príkladov a sú cenným zdrojom poučenia pre rozumného podnikateľa, ekonóma, účtovníčku, či poradcu. Viete o nich? A máte ich už vo svojej knižnici?

Najúčinnejším nástrojom znalostí sú príklady a prípadové štúdie, čo platí aj v daňovej osvete. Preto načrtneme niekoľko príkladov z tejto oblasti z hľadiska častých otázok v praxi.

1/ PRÍKLAD: Počítač nezaručuje bezchybnosť účtovníctva

OTÁZKA: Daňový subjekt začal podnikať v lesníctve a rastlinnej výrobe pred rokom. Účtovníctvo si dal viesť za úplatu ekonomickej firme – skúsenej účtovníčke, ktorá má účtovný program na počítači. Domnieva sa, že ak sa vedie účtovníctvo na počítači automaticky, tak nemôže dôjsť ku chybám. Je to správna úvaha?

ODPOVEĎ:
Predmetnú naivnú predstavu je nutné poopraviť. Každý, kto niečo robí, môže urobiť aj chyby. Človek i stroj nie sú bezporuchoví. Vstupné dáta (čísla) nahadzuje do počítačového programu človek, ktorý to môže urobiť dobre alebo zle.
To znamená, že elektronicky vedené účtovníctvo na počítači, vôbec nie je zárukou, že bude lepšie v porovnaní napríklad s ručne vedeným účtovníctvom alebo že bude úplne bezchybné. Nakoľko počítač nezaručuje bezchybnosť účtovníctva, treba starostlivo vyberať účtovníka (čku), aby bol spoľahlivým odborníkom.

2/ PRÍKLAD: Garancia za účtovníctvo je na daňovníkovi

OTÁZKA: Výrobná firma zadala viesť účtovníctvo na báze zmluvy externej ekonomicko-účtovnej firme. Garantuje táto správnosť účtovníctva a zodpovedá za chyby a prípadné finančné škody v prípade rozdielov, ktoré vyčísli daňová kontrola?

ODPOVEĎ:
Za správnosť účtovníctva na účely daňovej kontroly vždy zodpovedá daňový subjekt, ktorý je účtovnou jednotkou. Ak daňová kontrola zistí rozdiely a vyčísli dorub dane i penále alebo pokuty, daňový subjekt to musí zaplatiť. Ak je múdry, tak uzavrie s dodávateľskou ekonomicko-účtovnou firmou takú zmluvu o vedení účtovníctva, ktorá obsahuje aj klauzuly o poistke voči garancii za prípadné chyby a spôsob ich vysporiadania (napríklad formou tzv. zmluvnej pokuty alebo zábezpekovej úložkovej garancie).
Následne vlastnú finančnú škodu z daňovej kontroly otočí k preplateniu zodpovednej ekonomicko-účtovnej firme. Rozumné účtovno-poradenské firmy sa poistia voči rizikám chybovosti, lebo poisťovne takýto produkt ponúkajú aj v SR.

3/ PRÍKLAD: Daňový úrad nie je otvorený vždy

OTÁZKA: Daňový úrad je ako súčasť štátnej správy platená z daní subjektov. Má byť preto otvorený každý deň pre daňovníkov, ak potrebujú niečo vybaviť v daňovom konaní? Je to pravda?

ODPOVEĎ:
Daňové úrady majú organizovanú prácu tak, aby robili dve hlavné činnosti vo vzťahu ku daňovým subjektom – svoju vlastnú prácu bez potreby prítomnosti daňovníkov a prácu s potrebou prítomnosti daňovníkov. Preto je aj rozvrh pracovného týždňa zariadený na nich tak, že daňovníci môžu chodiť vo vyhradených hodinách určených stránkových dní.

Je to rozumná organizácia, ktorá platí nielen v daňových orgánoch, ale aj na iných úradoch verejnej správy. Preto, skôr kým pôjde daňovník, niečo na daňový úrad žiadať alebo vybaviť, mal by si zistiť telefonicky alebo z internetu – ktoré dni sú vyhradené ako stránkové a v akom rozsahu hodín.

V období hlavnej daňovej sezóny (január – marec) platí osobitný režim a daňové úrady sú pre príjem daňových priznaní k dispozícii intenzívnejšie (platia zvyčajne predĺžené otváracie hodiny najmä v mesiaci MAREC) ako po ostatnú časť roka.

NAJČASTEJŠIE ZLYHANIA DAŇOVNÍKOV

V praxi existujú podnikatelia, ktorí už absolvovali niekoľko daňových kontrol v SR za roky 1990-2018, ale sú aj takí, ktorí zatiaľ mali len jednu alebo žiadnu daňovú kontrolu. Ambíciou nasledovných riadkov je zdôrazniť niektoré najfrekventovanejšie chyby a omyly, ktoré daňové subjekty vo vzťahu k správcom dane /daňovým úradom/ robia najčastejšie. Poučte sa z nich, aby ste mohli Vaše budúce daňové konania viesť efektívne, rýchle a bez zbytočných finančných strát a škôd (dorubov dane, penále, pokút).

Medzi najfrekventovanejšie chyby v daňovom konaní patria najmä:

chyby a termíny,

podceňovanie daňového úradu,

hanba opýtať sa na nejasnosti,

strach z rozsahu zistení daňovej kontroly,

neznalosť možností daňovej obrany,

nevedenie záznamovej agendy na daňové účely,

chýbajúce sebariadenie v oblasti daní