KontrolyPodnikanie xa Publikované 16. novembra 2021 zobraziť celý profil

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Slúži najmä ako kontrolný orgán na výkon štátneho dozoru. SIŽP je dvojstupňový orgán, na prvom stupni konajú inšpektoráty so sídlom v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach. V Nitre je zriadené stále pracovisko bratislavského inšpektorátu. Na druhom stupni riadenia sa nachádza bratislavské ústredie. Vecne sa SIŽP delí na šesť útvarov. Ide o útvar inšpekcie ochrany ovzdušia, útvar inšpekcie ochrany vôd, útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny, útvar inšpekcie odpadového hospodárstva, útvar integrovaného povoľovania a kontroly a útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti.

KONTROLY A PODNETY

SIŽP v roku 2020 ukončila 2328 kontrol, porušenie právnych predpisov bolo zistené v 994 prípadoch. Kontroly boli vykonávané ako na základe prijatých podnetov, tak aj z vlastnej iniciatívy. V porovnaní s rokom 2019 nastal výrazný nárast v podiele kontrol so zistením porušením a to z 35% v roku 2019 na 43% v roku 2020. Počet vykonaných kontrol však v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 28%, čo bolo spôsobené najmä pretrvávajúcou pandemickou situáciou a legislatívnymi zmenami, ktoré priniesli navýšenie agendy SIŽP, no bez náležitého personálneho posilnenia.

Z vecných útvarov inšpekcie, vykonali najviac kontrol, až 654, inšpektori ochrany prírody a krajiny, práve útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny aj najčastejšie čelil porušeniam predpisov, a to až v 61% prípadov.

V roku 2020 SIŽP prijala 1802 podnetov na možné porušenie environmentálnych predpisov. Z uvedeného počtu bolo preskúmaných 990 podnetov, porušenie predpisov bolo zistené v 558 prípadoch. V 432 prípadoch sa porušenie predpisov nepreukázalo, 462 podnetov sa stále vyšetruje. Pre mimoriadnu závažnosť bolo postúpených polícii 350 podnetov.

ROZHODOVACIA ČINNOSŤ

SIŽP uložila v minulom roku 613 pokút, najviac pokút, až 210 uložili inšpektori ochrany prírody a krajiny. Celková suma pokút uložených za rok 2020 predstavuje 1.914.039,26 eur. Doposiaľ ide o najvyššiu sumu pokút uložených za kalendárny rok a to aj napriek objektívne nepriaznivejším podmienkam pre výkon kontrol ako v predchádzajúcich rokoch. Najväčší podiel na uložených pokutách mal útvar inšpekcie ochrany vôd, ktorý uložil pokuty v celkovej sume 964.931,26 eur. Najvyššia uložená pokuta za minulý rok vo výške 160.000,00 eur, spoločnosti CHRENeko s.r.o., Leopoldov, bola taktiež uložená inšpektormi ochrany vôd.

SIŽP vydala v roku 2020 až 81 rozhodnutí o uložení nápravných opatrení, najviac takýchto rozhodnutí vydal útvar inšpekcie ochrany ovzdušia a to 42.

Inšpektori ochrany vôd v rámci rozhodovacej činnosti schválili 332 havarijných plánov a útvar integrovaného povoľovania a kontroly vydal 415 integrovaných povolení.

ĽUDSKÉ A MATERIÁLNE ZDROJE SIŽP

Na prvostupňových inšpektorátoch pracuje 167 inšpektorov, na ústredí 25 inšpektorov. Napriek tomu, že podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z decembra 2020, je SIŽP dlhodobo personálne poddimenzovaná, koncom roka 2020 musela čeliť plošnému znižovaniu stavov a SIŽP opustilo 22 zamestnancov. Z tohto dôvodu pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s SIŽP legislatívny zámer zákona o štátnych orgánoch v oblasti dozoru a kontroly životného prostredia, ktorý je v pláne legislatívnych úloh vlády pre rok 2021.

Pre nákazu COVID 19 bolo v roku 2020 v karanténe 54 inšpektorov.

Efektívny prechod na režim home-office zabezpečila SIŽP nákupom mobilných telefónov a  notebookov za viac ako 111 tisíc eur. Výmenu dát posilnila vylepšením funkcie serverov za viac ako 28 tisíc eur. Pre celkovú lepšiu každodennú, ale i laboratórnu inšpekčnú činnosť, SIŽP zakúpila vybavenie za viac ako 105 tisíc eur.

VYMENOVANIE NOVÉHO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Minister životného prostredia SR Ján Budaj vymenoval dňa 15. 5. 2020 do funkcie  generálneho riaditeľa SIŽP Mgr. Ing. Jána Jenča. Generálny riaditeľ Jenčo po svojom nástupe do SIŽP zdôraznil, že si váži prácu inšpektorov, ktorá je veľmi náročná. „Hoci sa inšpektori striktne riadia relevantnými právnymi predpismi a plnia si svoje povinnosti, často sa stretávajú s nepríjemnými reakciami. Pri svojej práci narážajú na viacero prekážok a obmedzení. Som presvedčený, že v spolupráci s ministerstvom životného prostredia sa nám postupne podarí z inšpekcie vybudovať rešpektovanú a modernú štátnu organizáciu,“ podčiarkol Jenčo.  

V neposlednom rade doplnil, že ho teší rapídne narastajúci celospoločenský záujem o ochranu životného prostredia na Slovensku. „SIŽP sa snaží reflektovať na túto požiadavku verejnosti,“ dodal generálny riaditeľ Jenčo. 

Zdroj: Tlačová správa, Slovenská inšpekcia životného prostredia