Finančná správaPodnikaniePodujatiaÚčtovníctvo xa Publikované 12. októbra 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Vyhlásila školenia pre verejnosť podľa ich výberu. Podnety na tematické zameranie školení mohli daňovníci navrhovať priamo sami.

Finančná správa chce vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj v oblasti školení

Vyhlásila ďalšie školenia na témy, ktoré navrhli sami daňovníci. Ide približne o desiatku školení vo viacerých októbrových a novembrových termínoch v Bratislave a v Košiciach.

Záujemcovia sa môžu na školenia prihlasovať prostredníctvom vyplnenia prihlášky dostupnej na portáli finančnej správy, ktorú následne zašlú e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk, prípadne priamo prostredníctvom stránky www.skolenia.sk. Na výber majú školenia z viacerých oblastí:

  • pôvod tovaru – určené pre podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom či tovar predávajú a potrebujú sa zorientovať v problematike preukazovania preferenčného pôvodu tovaru v rámci EÚ, vypĺňania dôkazov o pôvode a štatúte tovaru a pod., (prihlásiť sa na školenie do Bratislavy + Košíc alebo do Banskej Bystrice)
  • školenie TARIC – zákazy a obmedzenia – určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie dovážajú alebo vyvážajú tovar, pričom sa chcú dozvedieť viac o legislatíve, netarifných opatreniach a pod., (prihlásiť sa na školenie)
  • transferové oceňovanie – určené pre začínajúcich podnikateľov a ich zamestnancov, pričom zistia viac o metódach transferového oceňovania, legislatívnom rámci, základných pojmoch, (prihlásiť sa na školenie)
  • medzinárodné zdaňovanie – určené pre daňové subjekty, ktoré realizujú cezhraničné transakcie a chcú sa oboznámiť s problematikou zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, posudzovania rezidencie, príjmov zo závislej činnosti a pod., (prihlásiť sa na školenie)
  • daňové priznanie k DPH – určené pre tie subjekty, ktoré podali alebo plánujú podať žiadosť o registráciu na dani z pridanej hodnoty a potrebujú sa zorientovať v problematike kontrolných a súhrnných výkazov, zdaňovacích obdobiach, zákone o DPH a pod. (prihlásiť sa na školenie)

V prípade, ak daňovníci nenájdu vyhlásené školenie na tému, ktorá ich zaujíma, stále ju môžu aj sami navrhnúť, a to e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk. Finančná správa následne, podľa záujmu o jednotlivé navrhnuté témy školenia a v prípade dostupných personálnych a priestorových kapacít, školenie vyhlási.

Finančná správa školila daňové subjekty už vo viacerých témach

Najviac školení bolo zameraných na elektronickú komunikáciu. Okrem toho zrealizovala školenia na tému ochrany práv duševného vlastníctva, odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti, pôvodu tovaru a na ďalšie témy.

Výhodou školení organizovaných finančnou správou sú nižšie finančné náklady (ide len o taký poplatok, ktorým finančná správa pokrýva výdavky na personálne a priestorové kapacity) a odborní školitelia priamo z finančnej správy.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov. Táto úhrada je príjmom štátneho rozpočtu.

Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi – zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.
Všetky podrobnejšie informácie o vyhlásených školeniach nájdete na portáli finančnej správy v časti „Školenia pre verejnosť„.