KontrolyPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 31. januára 2022 zobraziť celý profil

V záujme zistenia aktuálnej situácie na trhu v sortimentnej skupine bezdrôtových reproduktorov, vykonala Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“) v mesiaci október 2021 kontrolnú akciu či vlastnosti, ktoré deklarujú výrobcovia bezdrôtových reproduktorov, naozaj zodpovedajú skutočnosti.

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť aktuálny stav dodržiavania technických požiadaviek v sortimentnej skupine bezdrôtových reproduktorov. Z celkového počtu 11 druhov odobratých bezdrôtových reproduktorov vyhoveli stanoveným požiadavkám iba 3 druhy.

Frekvenčný rozsah bol dodržaný

To znamená, že 73 % kontrolovaných bezdrôtových reproduktorov nebolo v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na tieto výrobky. Skutočnosť, že nevyhovujúce druhy vykazovali viac ako 1 nedostatok odzrkadľuje neplnenie si povinností výrobcov voči dodržiavaniu platnej legislatívy v tejto sortimentnej skupine výrobkov. Napriek týmto nepriaznivým výsledkom bolo pozitívnym zistením, že všetky kontrolované výrobky spĺňali požiadavky využívania rádiofrekvenčného spektra, a teda možno konštatovať, že výrobcovia pri tejto sortimentnej skupine výrobkov dbajú na efektivitu rádiovej komunikácie a dostatočné nastavenie frekvenčných rozsahov u týchto výrobkov.

Nápravné opatrenia

V všetkých prípadoch bezdrôtových reproduktorov, ktoré nespĺňali predpísané požiadavky, umožnili inšpektori SOI prijať kontrolovaným osobám nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s tým, že do doby ich odstránenia tieto stiahnu z trhu a nebudú ich ďalej sprístupňovať. V dvoch prípadoch hospodársky subjekt reagoval v stanovenej lehote a zaslal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktorých plnenie následne SOI preverila a v jednom prípade subjekt nereagoval a nezaslal informáciu o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Uvedené zistenia predurčujú, že SOI bude pokračovať v kontrole dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich z NV SR č. 193/2016 Z. z. aj v ďalších kategóriách elektronických výrobkov.

Zdroj: SOI / úprava redakcia