EkonomikaFinancie xa Publikované 5. mája 2021 zobraziť celý profil

Procesy okolo čerpania peňazí z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sa zjednodušia. Zníži sa administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom, ale i ostatným subjektom, ktorí sa zúčastňujú na implementácii poskytovania eurofondov.

Počíta s tým novela zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 95 zo 132 prítomných poslancov.

Opatrenia v novele podľa materiálu ovplyvnia vyhlasovanie výziev a schvaľovací proces žiadostí, ako aj samotnú realizáciu a financovanie projektov.

Novela zároveň kladie dôraz na transparentnosť. Sprístupniť verejnosti sa majú napríklad informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. „Zverejňovanie týchto nedostatkov má potenciál významne prispieť k prevencii a predchádzaniu vzniku opakovaných nedostatkov, ktoré už boli v minulosti identifikované na iných subjektoch, a tým k zníženiu negatívnych dosahov na subjekty podieľajúce sa na implementácii EŠIF, napríklad v podobe neoprávnených výdavkov,“ píše sa v materiáli. Orgán auditu by mal dvakrát ročne zverejňovať také nedostatky, ktoré majú významný finančný vplyv, a navrhnúť k nim aj odporúčania.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozšíri sa aj zoznam informácií, ktoré je poskytovateľ povinný zverejniť

Po novom do zoznamu pribudne názov spoločnosti, ktorá sa podieľala na vypracovaní konkrétneho projektu. Zverejnené budú musieť byť aj informácie o právnických či fyzických osobách, ktoré sa podieľali na vypracovaní žiadosti.

Novela by mala priniesť aj väčšiu flexibilitu vo vykazovaní výdavkov, a to tým, že sa umožní uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu kontroly aj v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v rozhodnutí o schválení takéhoto príspevku v prípade, ak poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba.

Ďalším zjednodušením je možnosť zmeniť prebiehajúcu, ale aj uzavretú výzvu, a to až do vydania prvého rozhodnutia. „Pri tzv. otvorenej výzve sa možnosť zmeny výzvy vzťahuje na aktuálne posudzované hodnotiace kolo,“ spresňuje rezort.

Z legislatívy o eurofondoch sa vypustí aj ustanovenie o overovaní splnenia podmienok poskytnutia peňazí. „Z technických dôvodov nie je možné overiť splnenie určitej podmienky poskytnutia príspevku k určitému, vopred stanovenému dňu,“ odôvodňuje rezort v materiáli s tým, že vyškrtnutím ustanovenia sa zníži aj administratívna záťaž a zrýchlia sa procesy.

Novela prinesie aj to, že nedostatok alebo pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky viesť k zastaveniu konania.

Čo sa týka národných projektov, zavedie sa možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom na podanie viacerých takýchto projektov toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov.

Zároveň pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu sa zavedie možnosť poskytovať finančné prostriedky z príspevku až na úroveň užívateľa aj bez zmluvy, na základe iného právneho vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Tomáša Lehotského (Za ľudí). Ten rieši aj situáciu z praxe, ak je partnerom projektu štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom subjekt, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou. Lehotský skonštatoval, že v takej situácii vzniká problém pri prevode časti nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom a partnerom, ktorý nie je účastníkom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

zdroj: TASR / úprava: redakcia