PodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 4. novembra 2018 zobraziť celý profil

Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že od  1. novembra 2018 je potrebné pri zápise právnickej osoby do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Čl. VII. zákona č. 52/2018 Z.z. nadobudol účinnosť. 
V praxi to zjednodušene znamená: všetky novozaložené firmy – napr. s.r.o, a.s, teda všetky právnické osoby už automaticky od 1. novembra 2018 pri zápise do ORSR zapisujú aj konečného užívateľa výhod. Už existujuce s.r.o, a.s.  a pod. (všetky právnické osoby) musia tiež do ORSR dopísať konečného užívateľa výhod. Urobia tak odoslaním 1 tlačiva, ktoré nájdete nižšie v článku. Posledný termín je do 31. decembra 2019.

Zápis konečného užívateľa výhod – kto má povinnosť?

Povinnosť platí pre všetky nové právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.
Výnimkou sú subjekty verejnej správy alebo emitenti cenných papierov prijatých na obchodovania na regulovanom trhu, ktorí údaje nemusia zapisovať.
Existujúce subjekty, ktoré sú už zapísané v obchodnom registri, musia doplniť údaje o konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.

Existujúci zápis v RPVS

Ak subjekt má už zapísaného konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora, zápis je potrebné vykonať opätovne aj do obchodného registra. Údaje sa automaticky nepreklápajú.
Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje v tomto smere čiastočnú zmenu v novele zákona o registri partnerov verejného sektora.

Tlačivo

Elektronické tlačivo je dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR = tlačivo na vyplnenie. Súdny poplatok sa neplatí. Tlačivo sa podáva samostatne, nie je súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra. Postupuje sa cez portál www.slovensko.sk.

Konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod je vždy fyzická osoba.
Okrem identifikačných a osobných údajov, je potrebné vždy uviesť aj konkrétne ustanovenie § 6a zákona č. 297/ 2008 Z.z., ktoré zakladá postavenie konečného užívateľa výhod.

Napríklad, môže to byť priamy alebo nepriamy podiel minimálne 25 % na základom imaní spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a). Môže to byť však aj podiel nižší ako 25 %, ak osoba na základe spoločného postupu s inou osobou dosiahla spoločne aspoň 25 % podľa § 6a ods. 3. Spoločný postup nemá legálnu definíciu a každá zapisovaná osoba je povinná okolnosti vyhodnotiť sama.

Vrcholový manažment

Ak žiadna osoba nespĺňa požiadavky konečného užívateľa výhod, zapisujú sa členovia vrcholového manažmentu. Okrem štatutárneho orgánu, sú to aj prokuristi a vedúci zamestnanci podľa § 6a ods. 2, ktorých môže byť aj niekoľko desiatok.

Zverejnenie údajov

Slovenská komora daňových poradcov pripomína, že údaje o konečnom užívateľovi výhod sa v obchodnom registri nezverejňujú. Nebudú uvádzané ani na  výpise z obchodného registra. Niektoré osoby však k údajom budú mať prístup na základe osobitného postupu.