Daňové poradenstvoPodnikaniePodujatiaÚčtovníctvo xa Publikované 26. apríla 2019 zobraziť celý profil

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov na 5. júna 2019 – písomná časť a 13. júna 2019 – ústna časť.

Adriana Horváthová – Slovenská komora daňových poradcov„Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti. Absolvovanie skúšok daňového poradcu je základným predpokladom na úspešné vykonávanie profesie. Úspešní uchádzači získajú osvedčenie od Slovenskej komory daňových poradcov.“

Podmienky 

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Odbornej skúšky sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  (právnického alebo ekonomického zamerania), má prax 5 rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť.

Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za skúšku. Prihlásiť sa stačí krátkou emailovou žiadosťou na evidencie@skdp.sk alebo písomnou žiadosťou na SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Následne sa uchádzač dozvie ďalší postup. Otázky z predchádzajúcich rokov.
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019.  Viac info nájdete na tomto odkaze.

Daňový poradca – musí byť povinne členom Slovenskej komory daňových poradcov. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov, či výsledky súdnych sporov. Je odborníkov v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.