EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 30. januára 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že aj v roku 2018 si môžu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných občanov v riadnom pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere uplatniť odvodovú úľavu.

Pri uplatňovaní odvodovej úľavy musí ísť o zamestnanie dlhodobo nezamestnanej osoby

Pričom vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ďalšími podmienkami uplatnenia odvodovej úľavy sú skutočnosť, že voči zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje pohľadávku, z dôvodu prijatia odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov a v neposlednej miere skutočnosť, že suma hrubého mesačného príjmu tohto zamestnanca nesmie prekročiť stanovenú hranicu (najviac 67% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov).

Hraničná suma mesačného príjmu pre rok 2018 je suma 611,04 eura (v roku 2017 to bola suma 591,61 eura), pričom počas 12 mesiacov (toľko môže odvodové zvýhodnenie trvať) sa zamestnancovi hraničná suma príjmu nemení. To znamená, že pri vzniku pracovných alebo štátnozamestnaneckých vzťahov v roku 2018 prechádzajúcich do roku 2019 ostane hraničná suma 611,04 eura.

Dlhodobo nezamestnaná osoba

Pri zamestnaní ktorej si možno uplatniť odvodovú úľavu, je osoba, ktorá bola ako nezamestnaná evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov alebo 6 mesiacov, ak má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že odvodová úľava sa v žiadnom prípade netýka zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnancov s právom na nepravidelný príjem ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu ako je pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

zdroj: Sociálna poisťovňa