Právna poradňaPrávo a legislatíva xa Publikované 28. januára 2021 zobraziť celý profil

Vyznať sa v spleti zákonov v mnohých prípadoch dokážu len ľudia, ktorí sa venovali štúdiu práva. Žiaľ, v poslednom období sa často stretávame so situáciami, kedy si ľudia vyhľadávajú odpovede na svoje otázky na internete. Pritom použijú nesprávne spôsoby a vo výsledku informácie, ktoré nájdu, si nedokážu dať do súvisu. V konečnom dôsledku si tak výklad zákonov urobia po svojom. Vy sa pýtate, my odpovedáme.

Vaša otázka:

Od kedy je vyhláška nad zákonom alebo ústavou SR? A akým zákonom sú odsúhlasené? Nemôžem to nikde nájsť.“ 

Ministerstvo spravodlisvosti odpovedá:

Zákonné splnomocnenie pre ÚVZ SR na vydávanie Vyhlášok, ktorým ÚVZ upraví opatrenia na predchádzanie ochoreniam (§ 12) a opatrenia pri ohrození verejného zdravia (§ 48 ods. 4), sa nachádza v § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 59b Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4

(1) Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 ministerstvom zdravotníctva sa vzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov; 68b) tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa odseku 1 sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Článok pokračuje pod reklamou

(4) Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak v nej nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.

(5) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečia, aby ich vyhláška podľa odseku 1 bola uverejnená aj iným vhodným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí na dotknutom území; toto uverejnenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť vyhlášky.

(6) Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí byť okrem toho prístupná na nazretie na orgáne, ktorý ju vydal; vyhláška úradu verejného zdravotníctva aj na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Ústava SR rovnako v čl. 13 ods. 1 písm. a) predpokladá, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona (napr. podzákonným predpisom, ak zákon na vydanie takéhoto splnomocňuje).