eKasaPodnikanieZaujímavosti xa Publikované 13. decembra 2019 zobraziť celý profil

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí vykonávajú taxislužbu cez sprostredkovateľa poskytujúceho digitálnu platformu a používajú na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient.

Spoločnosti, ktoré poskytujú dispečing v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) (napr. UBER, HOPIN, BOLT) nemajú povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient, a to práve preto lebo poskytujú dispečing.

Prepravu osôb poskytujú taxikári, ktorí pracujú prostredníctvom aplikácie, ktorú im poskytujú cit. Spoločnosti (napr. UBER, HOPIN, BOLT). Taxikári sú samostatné podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú taxi služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) na základe licencie na TAXI a prijímajú tržby elektronickými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platba kartou zaevidovanou v aplikácii) na predajnom mieste, čím spĺňajú požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z. z.. Z uvedeného dôvodu taxikári musia používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“ alebo online registračnú pokladnicu „ORP“).

Taxikár, ktorý na evidenciu prijatých tržieb používa virtuálnu registračnú pokladnicu, podľa § 8 ods. 11 zákona č. 289/2008 Z. z. nie je povinný cestujúcemu odovzdať, resp. zaslať alebo sprístupniť v elektronickej forme pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z..

Podmienka podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. je splnená aj v prípade, ak prevádzkovateľ dispečingu priamo v digitálnej platforme (t. j. v mobilnej aplikácii, ktorú cestujúci používa na zadávanie požiadaviek na dopravu a na zaplatenie cestovného) zobrazuje a elektronicky posiela cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom.

Vodič vozidla taxislužby, ktorý vykonáva dopravu cez sprostredkovateľa – prevádzkovateľa dispečingu, ak cena za prepravu je dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, a ktorý na evidenciu tržieb používa VRP, je potom povinný vo virtuálnej registračnej pokladnici zaevidovať iba celkovú sumu platenej ceny.

Poznámka:
Od 1. januára 2020 sa uvedený postup podľa § 8 ods. 11 zákona č. 289/2008 Z. z. vzťahuje aj pri používaní on-line registračnej pokladnice.

Zdroj: Finančná správa / november 2019