EkonomikaPoľnohospodárstvo xa Publikované 4. januára 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vydalo rozhodnutie, ktorým určilo Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) skúšobnú lehotu na akreditáciu 12 mesiacov, 14. októbra 2020.

Uviedla to hovorkyňa MPRV SR Anežka Šrojta Hrdá v reakcii na medializované problémy platobnej agentúry.

Pripomenula, že zamestnanci Európskej komisie (EK) priebežne sledujú v médiách informácie, týkajúce sa platobných agentúr v členských krajinách.

Začiatkom júna 2020 EK poslala PPA list, v ktorom uviedla, že podľa tlače systém riadenia a kontroly v PPA nie je dostatočný a uviedla predpoklad, že mohli byť výrazne ovplyvnené výdavky zo zdrojov EÚ. 

EK podľa Šrojta Hrdej požiadala PPA o informácie o opatreniach prijatých so zámerom chrániť finančné záujmy EÚ v súvislosti s údajným podvodom a korupciou. PPA začiatkom júla 2020 predložila EK prijaté opatrenia na zlepšenie riadiaceho a kontrolného systému. Opatrenia majú posilniť prevenciu proti podvodom a ich odhaľovanie s cieľom zaručiť zákonnosť a správnosť výdavkov EÚ.

MPRV ako príslušný orgán priebežne preskúmava plnenie úloh PPA

V súvislosti s medializovanými udalosťami dospelo k záveru, že v systéme vnútornej kontroly PPA existujú nedostatky pri plnení akreditačných kritérií, ktoré ovplyvňujú jej schopnosť plniť povinnosti platobnej agentúry stanovené príslušnými nariadeniami EÚ. 

Preto dňa 14. októbra 2020 vydalo rozhodnutie, ktorým určilo PPA skúšobnú lehotu na akreditáciu 12 mesiacov. Súčasťou rozhodnutia bol plán opatrení na nápravu zistených nedostatkov ku skúšobnej lehote,“ informovala Šrojta Hrdá.

V súčasnosti PPA podľa hovorkyne realizuje opatrenia, týkajúce sa zvýšenia efektívnosti prevencie a riešenia podozrení nezrovnalostí a podvodov, riadenia rizík podvodov a korupčných rizík, posilnenia personálnych kapacít, vzdelávacích aktivít, prevencie konfliktu záujmov, zmien organizačnej štruktúry, elektronizácie procesov administrácie projektových podpôr, skvalitnenia schvaľovacích a kontrolných procesov pri schvaľovaní žiadostí o podporu, zlepšenia monitorovania plnenia úloh zamestnancami, zmien výberových kritérií projektov, zlepšenia informovanosti žiadateľov o podporách.

Ubezpečila, že prijaté opatrenia sú súčasťou Akčného plánu, ktorý je pravidelne predkladaný MPRV a EK. „O pokroku v plnení sú MPRV a EK priebežne informované. Časť opatrení bola podľa odpočtov splnená. PPA venuje veľkú pozornosť, aby boli splnené aj zostávajúce opatrenia v stanovených časových lehotách,“ zdôraznila. 

Článok pokračuje pod reklamou

MPRV SR a EK sledujú stav plnenia opatrení

Zamestnanci príslušného orgánu MPRV SR priebežne vyhodnocujú pokrok v plnení Akčného plánu a konzultujú s PPA plnenie opatrení.

Plnenie časti opatrení je podmienené súčinnosťou MPRV SR a poskytnutím dostatočných zdrojov. Ide najmä o opatrenia, týkajúce sa posilnenia personálnych kapacít PPA, digitalizácie procesov a administrácie projektových podpôr,“ podčiarkla Šrojta Hrdá.

Ak EK vyhodnotí, že platobná agentúra neplní požiadavky nariadení EÚ, môže navrhnúť zníženie alebo pozastavenie platieb v súlade s legislatívou EÚ,“ dodala Šrojta Hrdá.

zdroj: TASR / úprava: redakcia