Finančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 17. septembra 2020 zobraziť celý profil

Mimoriadna situácia alebo tzv. obdobie pandémie ako aj neustále novelizované zákony vyvolávajú mnoho nejasností a otázok. Častou otázkou býva práve oblasť platenia preddavkov na daň. Kedy je preddavok na daň splatný? Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky na daň? Je vôbec podnikateľ povinný preddavky na daň zaplatiť? Tieto a veľa ďalších otázok sa pokúsim zodpovedať v nasledujúcich riadkoch.

Skôr ako začneme preberať samotnú problematiku platenia preddavkov na daň je dôležité uviesť, ktoré zákony ju upravujú. Za normálneho stavu o platení preddavkov na daň pojednáva hlavne § 34 a § 42 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, za súčasného stavu (obdobia pandémie) nám túto problematiku upravuje hlavne § 24a Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Tento úvodný článok sa bude venovať plateniu preddavkov vo všeobecnosti ako ho poznáme z bežných zdaňovacích období.

Čo je vlastne preddavok na daň?

Je to povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, a ktorá je pri podaní daňového priznania započítaná s výslednou daňovou povinnosťou. Preddavok na daň upravuje § 34 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý prešiel značnou novelizáciou, ktorej účinky sú platné od 1.1.2020. Výraznou zmenou, ktorá ovplyvnila množstvo daňovníkov, je výška poslednej daňovej povinnosti, od ktorej sa odvíja či daňovník bude povinný platiť preddavky na daň alebo nie. Daňovníkom je ako právnická osoba, tak aj fyzická osoba.

Od 1.1.2020 je povinnosť platiť preddavky na daň  štvrťročne, pokiaľ posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 €, pokiaľ posledná daňová povinnosť presiahla 16 600 €, je daňovník povinný platiť preddavky na daň mesačne. Poslednou známou daňovou povinnosťou sa rozumie výsledná daň z posledného podaného daňového priznania. Výšku preddavkov si daňovník vypočíta ako 1/4 resp. 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Výška preddavkov na daň sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky od 1.1.2020. Ak dátum splatnosti preddavkov na daň pripadá na sviatok alebo víkend, splatnosť prechádza na najbližší pracovný deň.

Zmena  hranice platenia preddavkov v praxi znamenala:

Daňovník ABC s.r.o. podal dňa 31.03.2019 daňové priznanie za rok 2018, ktorého výsledkom bola daňová povinnosť vo výške 3 000 €. Daňovníkovi ABC s.r.o., teda vznikla povinnosť platenia preddavkov v zdaňovacom období 2019 vo výške 750 € štvrťročne. Zmenou od 1.1.2020, ktorá posunula hranicu povinnosti platenia preddavkov na sumu vyššiu ako      5 000 €, daňovník v zdaňovacom období 2020 stráca povinnosť platenia preddavkov.

Ak správca dane neurčí inak, preddavky na daň nie je povinný platiť:

  • daňovník, ktorého posledná daňová povinnosť nepresiahla 5 000 €,
  • daňovník v likvidácii alebo v konkurze,
  • daňovník, ktorý podáva prvé daňové priznanie.

V prípade, že daňovníkovi vznikne preplatok na zaplatených preddavkoch alebo mu v zdaňovacom období na základe daňového priznania nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň, podľa § 42 ods.12 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, správca dane vráti preplatok do 30 dní od podania žiadosti.

V ďalšom článku si priblížime, aké zmeny a dopady má obdobie pandémie na platenie preddavkov na daň, a aké špecifické situácie môžu nastať.

Platenie preddavkov na daň počas pandémie. 2. časť