Finančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 5. februára 2018 zobraziť celý profil

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisovako napríklad.:

  • príjmy zo súčasných, predchádzajúcich aj budúcich pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených na základe Zákonníka práce – pracovné pomery a všetky dohody,
  • príjmy zo štátnozamestnaneckého vzťahu.
  • príjmy z členského, alebo obdobného vzťahu – mandátne a príkazné zmluvy, kde je vykonávajúci na zaklade takejto zmluvy konať podľa pokynov a príkazov zamestnávateľa.
  • príjmy likvidátora, spoločníka, konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným,

môže najneskôr do 15.2.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.
Podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu  ak si v roku 2017 uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka, môže požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si túto čiastku uplatňoval.

Ak si neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie požiadať, ktoréhokoľvek z ních.
Požiadať môže na tlačive: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za zdaňovacie obdobie(rok).

Do termínu 15.2.2018 musí zamestnanec zároveň predložiť aj všetký potrebné dokumenty, podľa toho čo si bude uplatňovať, alebo ak mal aj iných zamestnávateľov:

  • Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie 2017 od iných zamestnávateľov.
  • Ak si doteraz neuplatňoval daňový bonus, rodný list dieťaťa, ak má dieťa nad 16 rokov života, tak aj potvrdenie o návšteve školy.
  • Ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť dane na manželku, potvrdenie o príjme manželky.
  • Ak je dôchodca, potvrdenie o výške dôchodku.

Zamestnávateľ mu ak splní všetký podmienky, vykoná najneskôr do 31.3.2018 zúčtovanie dane. Prípadný preplatok vráti, alebo nedoplatok zrazí najneskôr v mzde za apríl 2018.

Ak zamestnanec do 15.2.2018 nepožiada a nepredloží zamestnávateľovi potrebné doklady, vzniká mu povinnosť si sám podať daňové priznanie najneskôr do 31.3.2018.