EkonomikaPrávo a legislatíva xa Publikované 9. marca 2017 zobraziť celý profil

Zákon o partneroch verejného sektora familiárne nazývaný “protischránkový zákon”, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2017  je významným krokom k získaniu transparentnosti v tom, kam putujú verejné zdroje a kto má z obchodu s verejným sektorom najväčšie výhody.
Čo rieši tento zákon, koho sa týka a k čomu má prispieť si povieme v dnešnom článku vo veľmi zjednodušenej podobe. Kto bude mať záujem dozvie sa viac informácií v šiestich článkoch na našom blogu, ktorý venujeme téme protischránkového zákona.

Register partnerov verejného sektora

Na základe tohto zákona sú všetky subjekty, ktoré chcú získavať verejné zdroje – partneri verejného sektora povinné odkryť svoju vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod – teda fyzickú osobu, ktorá má z obchodu so štátom resp. iného čerpania verejných zdrojov najväčší prínos.

Za týmto účelom štát zriadil nový register – Register partnerov verejného sektora, ktorý je umiestnený na tejto webstránke: https://rpvs.gov.sk/rpvs/.
Tento register zriadilo Ministerstvo spravodlivost SR a spravuje ho okresný súd v Žiline. Povinnosť zapísať sa do tohto registra majú všetci partneri verejného sektora uvedený nižšie. Do registra sa zapisujú údaje o partnerovi verejného sektora, kto je jeho konečným užívateľom výhod a kto je oprávnenou osobu.

Pri nových zmluvách, ktoré sú podpísané po 1.2.2017 sa musí partner verejného sektora zapísať do registra pred podpisom zmluvy. Pri starších zmluvách ktoré boli podpísané pred účinnosťou tohto zákona majú partneri verejného sektora prechodné obdobie na zápis do registra, ktoré im skončí 31.7.2017. Dovtedy sa musia dať do registra zapísať, inak im hrozia sankcie, pokuty, resp. odstúpenie od zmluvy zo strany štátu.

Plusom zákona je de minimis prístup, ktorý definuje že partnerom verejného sektora v zmysle zákona sú len subjekty, ktoré čerpajú jednorázovo sumu vyššiu ako 100 000 Eur, resp. čerpajú verejné zdroje v sume nad 250 000 Eur pri opakovaných plneniach v jednom kalendárnom roku.

Aké verejné zdroje protischránkový zákon rieši 

1     Financie z verejných rozpočtov, z eurofondov, od právnických osôb zriadených a financovaných z verejných zdrojov, financie z verejného zdravotného poistenia a v rámči štátnej a investičnej pomoci.
2    Verejné obstarávanie
3    Verejné licencie (napr. geologický zákon, energetika, atď.)
4    Postúpené pohľadávky voči verejnému sektoru
5    Subdodávateľov partnerov verejného sektor

Kto je partnerom verejného sektora “v skratke”

 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa budovy od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“
 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb,
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotne poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Oprávnená osoba na zápis do registra RPVS

Na zápis do registra musí partner verejného sektora využiť služby oprávnenej osoby. Len tá je oprávnená podať návrh na zápis do registra. Oprávnenou osobou môže byť len advokát, banka, notár, auditor alebo daňový poradca. Úlohou oprávnenej osoby je identifikovať konečného užívateľa výhod, pripraviť verifikačný dokument, pravidelne sledovať registre za účelom identifikovania zmien v PVS a tie pravidelne zapisovať do registra.

Cieľom je, aby bol register vždy aktuálny a verejnosť mala aktuálnu informáciu, kto je konečným užívateľom výhod. Detailné informácie ako oprávnená osoba verifikuje konečného užívateľa výhod sa si môžete prečítať v článku o oprávnenej osobe. Aby zákon nemal len formálny charakter oprávnená osoba zodpovedá a ručí za správne určenie konečného užívateľa výhod finančne aj v trestnoprávnej rovine.

Konečný užívateľ výhod

Jednoducho povedaná je konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá má z obchodu s verejným sektorom, resp. z čerpania verejných zdrojov „finálny“majetkový prospech. Môže, ale nemusí ňou byť spoločník zapísaný v obchodnom registri. Ak napr. existuje zmluva o tichom spoločenstve, môže byť partner verejného sektora ovládaný aj ďalšími fyzickými osobami.

Partnerom verejného sektora môže byť v konečnom dôsledku len „schránka“, ktorá zmluvu s verejným sektorom podpísala, no reálny skutočný príjem poberajú iné subjekty – napr. aj subdodávateľské firmy (ktoré sú ale tiež  v zmysle zákona partneri verejného sektora), za ktorými sú už konkrétne fyzické osoby.
Tieto osoby môžu mať z obchodu s verejným sektorom finálny majetkový prospech a teda môžu mať pozíciu konečných užívateľov výhod. Práve z tohto titulu a na margo rôznych káuz „schránkových firiem“ sa aj zákon o partneroch verejného sektora nazýva „po domácky“  protischránkový zákon. A práve úlohou oprávnenej osoby je určiť skutočných užívateľov výhod.

Legálnu definíciu konečného užívateľa výhod a ako ho v našej advokátskej kancelárii pri službe zápisu partnera verejného sektora ro registra určujeme si môžete prečítať v článku o konečnom užívateľovi výhod.

Sankcie a pokuty pri porušení povinností resp. uvedení nepravdivých údajov do registra RPVS

Zákon o partneroch verejného sektora zavádza sankcie ako aj trestnoprávnu zodpovednosť pre partnera verejného sektora, štatutára PVS, oprávnenú osobu ako i konečného užívateľa výhod a zástupcu verejného sektora. Všetky pokuty a sankcie uplatňované pri protischránkovom zákone si môžete prečítať tu. Najvýznamnejšie z nich však sú:

 • Uloženie pokuty vo výške hospodárskeho prospechu pre Partnera verejného sektora resp. uloženie pokuty vo výške 10 000 Eur až 1 000 000 Eur  v prípade ak hospodársky prospech nemožno zistiť
 • Odstúpenie od zmluvy zo strany štátu
 • Uloženie pokuty vo výške od 10 000 Eur až 100 000 Eur pre štatutára partnera verejného sektora
 • Výmaz štatúra partnera verejného sektora zo všetkých obchodných spoločností na 3roky
 • Pokuta vo výške 10 000 Eur až 100 000 Eur pre oprávnenú osobu – oprávnená osoba ručí za úhradu pokuty uloženej štatutárnemu orgánu PVS
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona pre všetky zúčastnené fyzické i právnické osoby
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona pre všetky zúčastnené fyzické i právnické osoby
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona pre všetky zúčastnené fyzické i právnické osoby

V prípade ak ste partnerom verejného sektora a máte k téme Zákona o partneroch verejného sektora ďalšie otázky, neváhajte kontaktovať našu Advokátsku kanceláriu Marônek & Partners, ktorá zabezpečuje služby verifikácie konečných užívateľov ako aj zápisy partnerov verejného sektora do registra.


O autorovi


JUDr. Ján Marônek – hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. www.maronekpartners.sk