PodnikaniePrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 18. novembra 2018 zobraziť celý profil

Transferové oceňovanie (postup stanovenia cien pri transakciách) je pojem, ktorý sa vyskytuje čoraz častejšie. V nedávnej minulosti sa týkal iba zahraničných závislých osôb, v súčasnosti sa vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby a jeho pôsobnosť sa rozšírila aj na ďalšie vzťahy. Zároveň však platí, že transferové oceňovanie sa nevzťahuje na všetky transakcie a všetky daňové subjekty.

Ako viete, kto je závislá osoba a ktorá transakcia je kontrolovaná

V prvom rade je potrebné si definovať, či ste ako podnikateľ vykonali kontrolovanú transakciu so závislou osobou. Hlavným predpisom je Zákon o dani z príjmov, v ktorom sú zakotvené základné definície (vychádzajúce zo Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní).

Závislou osobou je blízka osoba podľa Občianskeho zákonníka (napríklad manžel), ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba (spoločník, konateľ, štatutárny orgán, alebo osoba, s ktorou bol uzatvorený obchodný vzťah za účelom zníženia základu dane), ako aj prepojená osoba zo zahraničia.
Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, z ktorých aspoň jedna z osôb dosahuje zdaniteľný príjem alebo výnos (okrem prenájmu na osobné účely).

Príkladom kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami môže byť pôžička od s.r.o. poskytnutá jej spoločníkovi, alebo napríklad služby poskytnuté od spoločnosti, v ktorej manželka je členom dozornej rady, pre spoločnosť, v ktorej je manžel prokuristom. Nekontrolovaná transakcia je napríklad predaj tovaru nezávislej osobe alebo prenájom bytu vo vlastníctve otca na osobné účely pre svojho syna.

Čiže transferové oceňovanie sa neuplatní na transakcie medzi nezávislými osobami a rovnako sa neuplatní na také transakcie závislých osôb, ktoré nie sú kontrolovanými transakciami.

Prečo musíte viesť transferovú dokumentáciu

V prípade, ak ste počas zdaňovacieho obdobia vykonali kontrolovanú transakciu so závislou osobou, vzťahuje sa na vás povinnosť viesť transferovú dokumentáciu.

Transferová dokumentácia je v podstate popis procesu ocenenia kontrolovaných transakcií. Uvádza sa v nej, akým spôsobom bola transakcia ocenená a aké ceny boli pri kontrolovanej transakcii použité. Rozsah dokumentácie (skrátená, základná alebo úplná) závisí od veľkosti daňového subjektu a od druhu uskutočnených transakcií. Obsah transferovej dokumentácie upravuje Usmernenie Ministerstva financií o určení obsahu dokumentácie. V praxi napríklad mikro účtovné jednotky vypracúvajú najčastejšie skrátenú transferovú dokumentáciu.

Existuje niekoľko metód na zistenie spôsobu určenia cien a podmienok na účely transferového ocenenia. Najčastejšie používanou metódou je metóda nezávislej trhovej ceny. Pomocou tejto metódy je cena použitá pri vykonaní kontrolovanej transakcie porovnaná s cenou, ktorá by bola použitá, ak by sa kontrolovaná transakcia vykonala medzi nezávislými osobami (tzv. trhová cena).

Ďalšími metódami, ktoré možno použiť (v prípade ak metóda porovnateľného zisku nie je aplikovateľná), sú metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov, metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia, alebo ich vzájomná kombinácia, prípadne vlastná metóda (použitá v súlade s princípom nezávislého vzťahu).

V transferovej dokumentácii sa teda analyzuje, či ceny použité pri kontrolovanej transakcii uskutočnenej so závislou osobou boli v súlade s trhovou cenou a trhovými podmienkami (v súlade s tzv. princípom nezávislého vzťahu).

Čo uvádzate do daňového priznania

V prípade ak analýzou zistíte, že cena, ktorú ste použili pri kontrolovanej transakcii uskutočnenej so závislou osobou, sa líši od trhovej ceny, ktorá by bola použitá medzi nezávislými osobami, máte povinnosť upraviť svoj základ dane.

Ak cena použitá pri kontrolovanej transakcii so závislou osobou je nižšia ako trhová cena, tak v daňovom priznaní zvýšite svoj základ dane (akoby ste zvýšili svoje “výnosy” na úroveň trhovej ceny) t.j. odvediete vyššiu daň z príjmov (akoby z výnosov na úrovni trhovej ceny).
Síce ste v kontrolovanej transakcii so závislou osobou použili nižšiu cenu ako trhovú, avšak daň z príjmov odvediete z trhovej ceny. V tomto prípade tak druhá závislá osoba z tejto transakcie má právo o rovnakú sumu znížiť svoj základ dane z príjmov (tzv. korešpondujúca úprava), za účelom eliminácie dvojitého zdanenia.

Zároveň je v daňovom priznaní uvedená samostatná tabuľka (Tabuľka I – Transakcie závislých osôb), do ktorej je potrebné vyplniť číselné údaje (sumárne) o všetkých kontrolovaných transakciách uskutočnených so závislými osobami. Rovnako je potrebné na prednej strane daňového priznania označiť, že daňový subjekt má ekonomické alebo iné prepojenie.

Kedy dostanete pokutu

Transferová dokumentácia nie je prílohou k daňovému priznaniu, predkladá sa až na vyžiadanie správcovi dane, a to do 15 dní. Ak daňový subjekt nepredloží transferovú dokumentáciu, správca dane uloží pokutu do 3 000 eur.

Rovnako správca dane uloží pokutu, ak zistí, že ste neupravili základ dane a mali ste, avšak oveľa vyššiu (v závislosti aj od doby, ktorá ubehla od zdaňovacieho obdobia, v ktorom nebola splnená povinnosť úpravy základu dane).

Dvojnásobok výšky pokuty sa uplatní, ak správca dane zistí, že účelom transakcie bolo úmyselné obchádzanie alebo zníženie daňovej povinnosti. Ak však daňový subjekt svoju vinu “uzná” t.j. nepodá odvolanie a zaplatí vyrubený rozdiel dane, tak správca dane neuplatní dvojnásobnú pokutu.

Príklad z praxe

Spoločnosť A uzavrela zmluvu na dodanie služby od spoločnosti B za cenu 1000 Eur. Pri otázke, či sa spoločnosti A (a zároveň aj spoločnosti B) týka povinnosť viesť transferovú dokumentáciu, si spoločnosti vykonajú analýzu vzájomného prepojenia. Keďže spoločník v spoločnosti A je súrodencom konateľa spoločnosti B, tak spoločnosti A a B sú závislými osobami, a obe spoločnosti majú povinnosť viesť transferovú dokumentáciu týkajúcu sa kontrolovanej transakcie.

Spoločnosť A je mikro účtovnou jednotkou s obratom 100 000 Eur a obchodovala iba v tuzemsku, čiže spĺňa tak kritériá na vedenie skrátenej formy dokumentácie. Spoločnosť A na analýzu ceny zvolí metódu nezávislej trhovej ceny a uvedie ju do transferovej dokumentácie. Porovnaním s obdobnými transakciami na rovnakom trhu Spoločnosť A zistí, že ceny, ktoré sú použité v nezávislých transakciách, predstavujú tiež 1000 Eur.
Výsledkom porovnania je, že cena použitá pri kontrolovanej transakcii so závislou osobou je porovnateľná ako trhová cena. Spoločnosť A teda nemusí vykonať úpravu svojho základu dane, uvedie však sumu transakcie do Tabuľky I daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie a označí v daňovom priznaní ekonomické alebo iné prepojenie. Spoločnosť má splnenú povinnosť viesť transferovú dokumentáciu a v prípade vyžiadania ju má pripravenú na predloženie správcovi dane.


O autorovi

Ing. Renáta Bačová – problematike daní sa venuje profesionálne, ako daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Počas svojej 10 ročnej kariéry pracovala pre nadnárodné audítorské a konzultačné korporácie ako aj pre významné slovenské holdingové spoločnosti. Daňovníctvo a daňové poradenstvo vyštudovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Zameriava sa najmä na oblasť dane z príjmov, transferového oceňovania, due diligence, daňových auditov a optimalizácie daňových pocesov vo veľkých aj malých spoločnostiach. Zastupuje klientov v procese daňovej kontroly a v daňových konaniach. Aktívne využíva svoje skúsenosti z oblasti auditovania finančných výkazov, preverovania interných procesov a vnútorných kontrol v rôznych organizáciách.

Kontakt: renata.bacova@advicepartner.sk