Duševné vlastníctvoManažment xa Publikované 25. januára 2018 zobraziť celý profil

Tento článok je pokračovaním článku: Čo je to ochranná známka a prečo si ju registrovať, v ktorom sme sa zaoberali vymedzením pojmu ochranné známky, jej druhmi, praktickými príkladmi z praxe, ako aj vhodnými odporúčaniami ohľadom preventívneho významu registrácie ochrannej známky a pozitívneho vplyvu takej registrácie na ďalšie podnikateľské aktivity.

Registráciu ochrannej známky preto odporúčame každému podnikateľovi, ktorý to myslí s budovaním a ochranou svojej značky vážne. V ďalšom texte sa dozviete presný návod ako registrovať ochrannú známku na ÚPV SR – Úrade priemyselného vlastníctva SR. 
Ako prebieha registrácia ochrannej známky: 

1. Výber vhodnej ochrannej známky

Vo všeobecnosti platí, že nie každé označenie je vhodné pre registráciu ochrannej známky. Úrad priemyselného vlastníctva SR zamietne zápis označenia do registra, ak nespĺňa pojmové vymedzenie ochrannej známky alebo sú tu dané dôvody zápisnej výluky, ako napríklad nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, existencia generického charakteru označenia (všeobecné označenie už zaužívané v obchodnom styku), rozpornosť s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, a podobne.

Taktiež je nutné vopred prediskutovať správnosť zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka (zatriedenie podľa Niceskej dohody). Aby záujemca o registráciu vylúčil prípadné komplikácie počas tohto procesu, mal by svoj zámer prediskutovať s odborníkmi v tejto oblasti.

Tip: Nechajte registráciu ochrannej známky na odborníkov. Využite službu registrácia ochrannej známky na kľúč za 399,- EUR a venujte sa svojmu podnikaniu namiesto behania po úradoch, vypĺňania tlačív, sledovania lehôt, konzultovania detailov a štúdia zákonov a predpisov. 

2. Podanie prihlášky za účelom registrácie ochrannej známky

Ak sme si istí tým, že navrhovaná ochranná známka je vhodná pre registráciu, tak pristúpime k podaniu prihlášky adresovanej Úradu priemyselného vlastníctva SR. Prihláška alebo aj žiadosť o zápis ochrannej známky do registra sa podáva osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Podaním žiadosti o zápis ochrannej známky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti a začína osobitné správne konanie o zápise ochrannej známky. Celý proces trvá zhruba 7  mesiacov, no v prípade komplikácií v podobe podania námietok treťou osobou sa môže tento proces predĺžiť aj o viac ako 12 mesiacov.

Prihláška musí byť podaná na osobitnom tlačive žiadosti o zápis ochrannej známky do registra a musí obsahovať tieto údaje:

– identifikačné údaje prihlasovateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),

– identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,

– znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia; v prípade trojrozmerného označenia tiež jeho plošné vyobrazenie,

– zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka (zatriedenie podľa Niceskej dohody),

– podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

S prihláškou je nutné zaplatiť aj správny poplatok v sume 166,- EUR, pričom poplatok zahŕňa zápis len do troch tried tovarov alebo služieb. V prípade, že sa navrhuje ochranná známka zapísať pre viac ako tri triedy tovarov a služieb, tak správny poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb predstavuje sumu 17,- EUR. Ak sa prihláška podá elektronickými prostriedkami, tak jeho výška sa znižuje o 50 %, najviac však o 70,- EUR.

3. Formálny prieskum prihlášky

Po zaplatení správneho poplatku alebo odstránení nedostatkov prihlášky nasleduje formálny prieskum prihlášky. Obsahom tohto prieskumu je posúdiť, či žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky obsahuje všetky náležitosti, ako aj posúdenie správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. V prípade existencie formálnych nedostatkov vyzve úrad prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil.

4. Vecný prieskum prihlášky

V prípade, že formálny prieskum prihlášky neodhalí žiadne nedostatky, tak nasleduje ……