BezpečnosťDaňové poradenstvoOchrana osobných údajov/GDPRPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 21. novembra 2018 zobraziť celý profil

V súvislosti s postavením daňového poradcu v kontexte GDPR požiadala Slovenská komora daňových poradcov – Úrad na ochranu osobných údajov SR o stanovisko. V odpovedi im potvrdili, že daňový poradca má vo väčšine prípadov postavenie prevádzkovateľa a v niektorých špecifických prípadoch postavenie sprostredkovateľa, a to v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Bližšie k uvedenej téme sa dočítate nižšie.

Žiadosť SKDP o stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR zo dňa 11.10.2018

„Vážený úrad, odbor právnych služieb,
v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súvislosti s niektorými nejasnosťami súvisiacimi s určením postavenia daňového poradcu pri spracúvaní osobných údajov počas poskytovania služieb daňového poradenstva klientom, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o stretnutie a vydanie usmernenia za účelom prediskutovania a bližšieho objasnenia tejto otázky.

Činnosť daňového poradcu je vo všeobecnosti upravená zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP“). V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predmetom daňového poradenstva „poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov“.

Z praktického hľadiska činnosť daňového poradcu zahŕňa rôznorodé činnosti; okrem poskytovania rád, vypracovania stanovísk v oblastí daní a zastupovania klientov v konaní pred príslušnými orgánmi aj činnosti v oblasti vedenia účtovnej a mzdovej agendy, prípravy daňových priznaní a iné činnosti súvisiace s povinnosťami klientov podľa predpisov v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia. Mnohé z uvedených činností podľa svojej povahy zahŕňajú aj prácu s osobnými údajmi klientov, resp. zamestnancov klientov.

V nadväznosti na uvedené je daňový poradca konfrontovaný s otázkou svojho postavenia pri spracovaní osobných údajov, ktoré od klientov obdrží za účelom poskytovania svojich služieb, pričom v mnohých prípadoch sa pri rovnakom type služieb stretáva s rôznymi názormi na svoje postavenie (a to aj zo strany svojich klientov). Domnievame sa , že predmetný stav nie je z hľadiska legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov želateľný a aj z tohto dôvodu by sme privítali konzultáciu a usmernenie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri zohľadnení stanoviska Pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 č. 1/2010 sa pri určovaní postavenia daňového poradcu možno mať za to, že podľa druhu poskytovaných služieb je daňový poradca prevádzkovateľom, a to aj vo vzťahu ku klientovi a v niektorých prípadoch môže byť sprodtredkovateľom.

a) Daňový poradca ako prevádzkovateľ
Daňový poradca by mal vystupovať v postavení prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb, ktoré sú vykonávané len na základe všeobecného zadania klienta, t.j. nie sú poskytované podľa podrobných inštrukcií klienta a pod jeho dohľadom.
Zdôvodnenie tohto záveru vyplýva najmä z nasledovných skutočností:

(i) daňový poradca je držiteľom licencie na poskytovanie služieb daňového poradenstva, ktorá je podmienkou pre poskytovanie tohto typu služieb v zmysle podmienok stanovených Zákonom o DP;

(ii) daňový poradca (podľa povahy služieb) určuje aké údaje sú potrebné na spracovanie a určuje spôsob ako aj prostriedky majú byť údaje spracované;

(iii) v rámci poskytovania svojich služieb daňový poradca zabezpečuje ochranu osobných údajov ním vymedzenými prostriedkami, čo je odôvodnené najmä zákonnou povinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa daňový poradca dozvedel pri poskytovaní daňového poradenstva;

(iv) podľa Zákona o DP je daňový poradca povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje za užitočné;

(v) podľa Zákona o DP nesmie nikto zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.

Príkladom služieb, pri ktorých by daňový poradca mal vystupovať ako prevádzkovateľ, je najmä vypracovanie daňových priznaní na základe všeobecného zadania klienta, alebo poskytovanie iných služieb súvisiacich s poradenstvom/odporúčaniami vo veciach daní, odvodov, poplatkov alebo s nimi priamo súvisiacich otázok vrátane zastupovania v konaní pred orgánmi verejnej moci.

Ak by daňový poradca nevystupoval pri poskytovaní niektorých služieb daňového poradenstva ako prevádzkovateľ, t.j. neurčoval by účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, bola by ohrozená jeho nezávislosť, ako aj povinnosť uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za užitočné, s prípadným rizikom vzniku zodpovednosti za škodu pri poskytovaní daňového poradenstva.

Okrem účelu poskytovania služieb by daňový poradca mal mať postavenia prevádzkovateľa aj v súvislosti s administráciou zmluvného vzťahu s klientmi, plnením povinností daňového poradcu vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, zákon o archívoch a registratúrach) a taktiež pri ochrane svojich oprávnených nárokov.

Pre úplnosť by sme radi poukázali na podobnosť postavenia daňového poradcu s inými regulovanými povolaniami, napr. advokáti, ktorých postavenie pri spracovaní osobných údajov je riešené aj priamo osobitnými zákonmi regulujúcimi výkon predmetných povolaní.

b) Daňový poradca ako sprostredkovateľ
Pri poskytovaní služieb daňového poradenstva môže daňový poradca v rámci medzí svojho podnikateľského oprávnenia poskytovať služby, ktorých obsahom je de facto plnenie zákonných povinností klienta vzťahujúcich sa na vedenie účtovníctva alebo mzdovej agendy (keď napr. klient z prevádzkových dôvodov využíva outsourcing týchto činnosti), prípadne poskytuje podporu klientovi pri niektorých činnostiach súvisiacich s daňovými záležitosťami klienta, avšak na základe presne vymedzených pokynov klienta s tým, že rozsah a spôsob spracovania osobných údajov pri takýchto službách určí samotný klient.

Jedná sa najmä o prípady, keď daňový poradca priamo vedie účtovníctvo, prípadne mzdovú agendu klienta, ale môže ísť aj prípady, keď daňový poradca vypracuje daňové priznanie výlučne podľa metodiky a inštrukcii klienta. V takýchto prípadoch je dôvodné predpokladať, že daňový poradca má postavenie sprostredkovateľa klienta pri spracovaní osobných údajov využívaných pri poskytovaní uvedených typov služieb.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.
S úctou
Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právnik SKDP
Slovenská komora daňových poradcov
Trnavska cesta 74/A, 821 02 Bratislava


Odpoveď Úradu na ochranu osobných údajov SR zo dňa 5.11.2018
„Dobrý deň pani Moravčíková Kolenová,
dovoľujeme si Vám uviesť nasledujúce.

Tak ako vo svojej analýze uvádzate, zo stanoviska WP 29 č. 1/2010 vyplýva, že daňový poradca môže byť v postavení tak prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľa podľa činností, ktoré vykonáva.

K bodu a) Vašej analýzy Vám uvádzame, že daňový poradca bude mať postavenie prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb, ktoré mu vyplývajú z osobitného právneho predpisu (zákon o DP) na základe jemu udelenej licencie a pri výkone svojej činnosti. Vaša úvaha je správna.

K bodu b) – nemáme čo dodať. Vaša analýza je korektná a postavenie daňového poradcu v oboch prípadoch je podľa nášho názoru presné.

Na objasnenie uvádzame, že advokát má vždy postavenie prevádzkovateľa a to na základe osobitného zákona, ktorým je zákon o advokácii. Preto nemožno porovnávať postavenie daňového poradcu s advokátom.
Máme za to, že vyššie uvedené zodpovedá Vaše otázky a preto nie je potrebné osobné stretnutie. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Vyššie uvedená informácia nie je právne záväzná, zohľadňuje iba poskytnuté fakty vyplývajúce z uvedených okolností skutkového a právneho stavu. Závery tejto poskytnutej informácie majú iba odporúčací charakter a nemôžu byť preto zovšeobecňované pre iné, zdanlivo podobné prípady.

S pozdravom
Mgr. Veronika Hátas
Odbor právnych služieb
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27


Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov