Daňové poradenstvoManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 29. februára 2020 zobraziť celý profil

Daňové poradenstvo sa otvára širšiemu počtu uchádzačov. Od januára sa zmenili podmienky pre vstup do profesie. Doteraz mohla byť daňovým poradcom iba osoba, ktorá mala vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania. Od januára sa daňovým poradcom môže stať absolvent akejkoľvek vysokej školy s 5 ročnou ekonomickou alebo právnickou praxou alebo 3 ročnou praxou asistenta daňového poradcu.

Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňové poradenstvo je regulovaná profesia a daňoví poradcovia musia spĺňať prísne kritériá. Na získanie oprávnenia musí uchádzač absolvovať náročnú, niekoľko fázovú skúšku pod dohľadom Ministerstva financií SR. Daňoví poradcovia sa počas svojej kariéry musia pravidelne vzdelávať, dodržiavať mlčanlivosť a byť povinne poistení pre prípad škody.“

Legálne môže v oblasti daní radiť iba daňový poradca, ktorý je členom Slovenskej komory daňových poradcov. V prípade, ak niekto poskytuje daňové poradenstvo a nie je daňovým poradcom, postupuje protiprávne a môžu mu z toho vyplývať rôzne dôsledky, nielen pre poskytovateľa takejto služby, ale aj pre jeho klientov.

Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňoví poradcovia poskytujú klientom najmä stanoviská k uplatneniu daňových zákonov v praxi, zodpovedajú za správne vyčíslenie základu dane, poskytujú poradenstvo pri predajoch, či zlúčeniach spoločností alebo pri daňovom plánovaní. Ich dôležitou úlohou je zastupovanie klienta pri daňových kontrolách, či spolupráca s advokátom v súdnom konaní. Daňoví poradcovia pripomienkujú pripravované zákony a sa podieľajú na ich tvorbe.“

Skúšky pre záujemcov o daňové poradenstvo bývajú 2x ročne, spravidla v júni a decembri. Uchádzač musí absolvovať písomnú a ústnu časť z odboru daňového práva, účtovníctva, občianskeho práva a obchodného práva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi. Viac informácii o podmienkach vstupu do profesie nájdete na webe SKDP. Pre uchádzačov sú k dispozícii aj testy z predchádzajúcich rokov.