EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikanieZmeny v legislatíve xa Publikované 1. marca 2022 zobraziť celý profil

Covid stráca na sile a je zatlačený do úzadia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) Vyhláškou č. 25 ÚVZ SR uvoľnil pre prevádzky opatrenia, ktorými posledné mesiace obmedzoval činnosť a existenciu podnikov.

Aj napriek celkovým uvoľneným opatreniam, prevádzky musia dodržiavať nasledovné zásady:

– vstup a pobyt v priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom s prekrytými hornými dýchacími cestami,
– pri vstupe do prevádzky si zákazníci musia aplikovať dezinfekciu na ruky, alebo použiť jednorazové rukavice,
– odstupy v radoch majú byť v rozmedzí minimálne 2 metre,
– prevádzkovatelia podnikov sú naďalej povinní označiť každý vstup týmito upozorneniami.

Udržiavať hygienu vo vysokom režime

Naďalej platí, že podniky musia vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Otváracie hodiny

ÚVZ SR obmedzil podnikom otváracie hodiny na čas v rozmedzí 05:00 hod. až 24:00 hod. To sa však nevzťahuje na:

– prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom a ambulantného predaja pokrmov alebo nápojov, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje mimo týchto hodín výlučne zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

– prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,

– veterinárne ambulancie,

– odťahové služby,

– práčovne a čistiarne odevov,

– čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

– služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,

– taxislužby,

– služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

– zberné dvory,

– ubytovacie služby, zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

– prevádzky lanových dráh a vlekov.

Ďalšie obmedzenia

Prevádzky welness, fitness centier a akvaparkov boli vyhláškou kapacitne obmedzené na prijatie maximálne 50 zákazníkov. Prevádzky verejného stravovania musia zabezpečiť konzumáciu pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky.

Zdroj: ÚVZ SR

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov