Finančný manažmentManažmentÚčtovníctvoZmeny v legislatíve
Publikované 22. februára 2021 zobraziť celý profil

V stredu 17. februára 2021 prezidentka SR podpísala novelu Zákonníka práce, ktorá prináša do pracovnoprávnych vzťahov viac zmien. Informácie si prečítajte aj v článku: Prezidentka podpísala zmenu Zákonníka práce. Zahŕňa gastrolístky i tripartitu

Domácka práca a telepráca

Novela Zákonníka práce priniesla spresnenie podmienok domáckej práce a telepráce. V zmysle novelizovaného znenia, ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti vo svojej domácnosti, ide o domácku prácu, resp. teleprácu, ak ju vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. Domácnosťou sa pritom rozumie miesto výkonu práce, ktoré je odlišné od pracoviska zamestnávateľa a ktoré si určí sám zamestnanec. Na takomto výkone práce a jej podmienkach je potrebné dohodnúť sa priamo v pracovnej zmluve.

Podľa nového znenia tejto úpravy sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na tom, či si bude zamestnanec rozvrhovať pracovný čas sám alebo sa bude práca vykonávať v pružnom pracovnom čase. V prípade, že si pracovný čas rozvrhuje zamestnanec sám, zamestnancovi nepatria niektoré výhody, ktoré majú bežní zamestnanci, ktorým rozvrhuje pracovný čas zamestnávateľ. 

Článok pokračuje pod reklamou

Medzi tieto odchýlky patrí:

  • neuplatňujú sa ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni,
  • neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ,
  • zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy v prípade úmrtia rodinného príslušníka,
  • zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Novela spresnila aj povinnosti zamestnávateľa ohľadom opatrení, ktoré má pri takejto forme výkonu práce zamestnancom prijať a rozšírila ich aj na domácku prácu.

Medzi tieto opatrenia patrí najmä:

  • zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické vybavenie a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické vybavenie a programové vybavenie,
  • zabezpečovať ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o programové vybavenie,
  • uhrádzať za podmienok dohodnutých v kolektívnej alebo pracovnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce,
  • informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o následkoch v prípade porušenia týchto obmedzení,
  • predchádzať izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov a umožniť mu vstup na pracovisko, ak je to možné, za účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami,
  • umožňovať zamestnancovi prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.

Slovíčko „najmä“ v danom ustanovení zákona naznačuje, že v individuálnych prípadoch bude zamestnávateľ povinný prijať aj iné vhodné opatrenia, ak identifikuje ich potrebu.

Novou povinnosťou na strane zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu je povinnosť bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Na druhej strane novela zabezpečuje aj určitý stupeň ochrany zamestnanca, aby zamestnávateľ nevnímal tento spôsob výkonu práce ako taký, kedy je zamestnanec dostupný „nonstop“.

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce.

V prípade, že nastane niektorá z uvedených situácií, zamestnávateľ nesmie odmietnutie zamestnanca vykonať prácu posudzovať ako nesplnenie jeho povinnosti riadiť sa pokynmi zamestnávateľa.

Naďalej platí, že za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním zo svojej domácnosti, ak mu to druh práce umožňuje. V tomto prípade ide o tzv. home office, na ktorom sa zamestnanec a zamestnávateľ nemusia dohadovať v pracovnej zmluve.

Aj v tomto prípade je však zamestnávateľ povinný zabezpečovať ochranu údajov, ktoré sú spracúvané alebo používané pri práci zamestnanca a rešpektovať odmietnutie zamestnanca vykonať prácu, ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku. Na druhej strane na zamestnanca sa vzťahu povinnosť informovať zamestnávateľa o všetkých technických problémoch, ktoré mu bránia vo výkone práce.

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom starším ako 65 rokov

Od 1. januára 2022 môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď aj vtedy, ak dovŕši 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok. Tieto dve podmienky musia byť splnené zároveň. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné vo výške podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa.

V prípade, že by z tohto dôvodu zamestnávateľ uzavrel so zamestnancom dohodu o skončení pracovného pomeru, je povinný uviesť v nej využitie tohto ustanovenia ako dôvod skončenia pracovného pomeru.


O spoločnosti Accace

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy.

Za 15 rokov sme si vybudovali stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach.

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *