EkonomikaSlovensko xa Publikované 11. apríla 2018 zobraziť celý profil

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) zahájila v septembri 2017 implementáciu národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Slovenským malým a stredným podnikom sa tak naskytuje väčšia šanca presadiť sa na medzinárodnom trhu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Národný projekt sa bude realizovať v rokoch 2017 – 2023

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) a Slovenskej republiky v pomere 85 % : 15 %. Partnerom projektu je Slovak Business Agency (SBA).

O podporu sa môžu uchádzať slovenské malé a stredné podniky, okrem MSP so sídlom v Bratislavskom kraji, ktorý je v dôsledku zaradenia do skupiny viac rozvinutých regiónov vyňatý z tejto podpory. Cieľovou skupinou sú teda podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb, a ktorých ročný ob­rat nepresahuje 50 mil. €, a/alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 43 mil. €. Dôležitým faktorom rozhodujúcim o tom, či podnik môže prijímať podporu, je aj skutočnosť, či ide o podnik samostatný, partnerský alebo prepojený. O podporu v rámci Národného projektu sa nemôže uchádzať podnik v ťažkostiach.

Typy podpory v rámci Národného projektu zo strany agentúry SARIO

  • Národné stánky na zahraničných veľtrhoch a výstavách

MSP bude poskytnutý výstavný a prezentačný priestor v rámci národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Získajú tým možnosť predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty.

  • Podnikateľské misie na Slovensku a v zahraničí

Cieľom podnikateľských misií je uviesť slovenské spoločnosti na zahraničný trh, predstaviť im obchodné príležitosti v danej krajine a nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými partnermi. Hlavným programom v rámci misií budú B2B rokovania so zahraničnými spoločnosťami.

  • Sourcingové podujatia na Slovensku a v zahraničí

Sourcingové podujatia budú zamerané na zapojenie slovenských MSP do subdodávateľských sietí zahraničných spoločností. Slovenským MSP budú predstavení odberatelia zo zahraničia hľadajúci dodávateľov, primárne  v oblastiach, ako sú stavebníctvo, elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo a iné.

  • Kooperačné podujatia na Slovensku

Výhodou kooperačných podujatí je množstvo rokovaní s obchodnými partnermi z rôznych teritórií v jeden deň pod jednou strechou. Sektorovo pôjde o oblasti energetiky, strojárskeho priemyslu, automobilového priemyslu, elektrotechniky, chemického a drevárskeho priemyslu, IKT a iných odvetví.

  • Semináre Exportnej akadémie

Exportná akadémia – ide o školiace, poradenské, tréningové aktivity a sprostredkovanie zručností v oblasti zahraničného obchodu realizáciou proexportne zameraných seminárov.

  • Rozvoj dodávateľských reťazcov

Vytvorí sa interaktívny systém mapujúci dodávateľské reťazce, ktorý bude zahŕňať zber dát a komplexných informácií o dodávateľských reťazcoch, ich potrebách a kapacitách. Výsledky celkovej aktivity odzrkadlia súčasný stav a rozvojové potreby na Slovensku etablovaných firiem, ich vybavenie, výrobný potenciál, voľné produkčné kapacity a mnohé ďalšie parametre.

Agentúra SBA ako partner projektu bude realizovať nasledujúce aktivity:

  • podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov,
  • využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.

Podrobnejšie informácie o aktuálnych aktivitách pripravovaných v rámci Národného projektu agentúrou SARIO, o harmonograme, ako aj o podmienkach, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci Národného projektu, nájdete na webovej stránke agentúry SARIO, v sekcii Podpora MSP.