EkonomikaFinančný manažmentPodnikanieSlovensko xa Publikované 16. júla 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR úlohy orgánu auditu pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Povinnosťou orgánu auditu pri plnení svojich úloh je najmä zabezpečenie výkonu systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly programu a zabezpečenie výkonu auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe výdavkov vykázaných Európskej komisii.

Splnenie uvedených povinností je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú implementáciu a čerpanie prostriedkov programu

Audit operácií aj systémový audit je okrem subjektov so sídlom v SR potrebné vykonávať aj u subjektov so sídlom mimo územia SR, spravidla so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky. Orgán auditu nemá, v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť výkon auditov u subjektov so sídlom mimo územia SR, k dispozícii interné personálne kapacity, ktoré by mohli vykonať predmetné audity, a to nielen vzhľadom na svoju pôsobnosť, ale aj potrebu zabezpečiť audítorov so znalosťami príslušnej národnej legislatívy. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné zabezpečiť výkon auditov mimo územia SR v spolupráci s externou audítorskou spoločnosťou.

Ministerstvo financií SR aktuálne plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie externých audítorských služieb, súvisiacich s výkonom auditov v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020, vykonávaných mimo územia SR. Cieľom zákazky je zabezpečiť efektívny výkon predmetných auditov, nevyhnutných na úspešnú implementáciu predmetného programu. Ide o nadlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou zákazky v odhadovanej sume 349 050,00 EUR bez DPH, ktorá sa bude realizovať postupom verejnej súťaže.
S úspešným uchádzačom, ktorý predloží v ponuke najnižšiu cenu, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

zdroj: MF SR