Finančný manažmentJednoduché účtovníctvoPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 21. marca 2019 zobraziť celý profil

Účtovná závierka v jednoduchom účtovnícte

Účtovná závierka sa zostavuje na podklade uzatvorených účtovných kníh a vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. K rovnakému dňu preukazuje aj stav svojho majetku a záväzkov.

Inventarizácia

Inventarizácia sa vykonáva podľa § 6 ods. 3 Zákon o Účtovníctve a je povinná pre všetky účtovné jednotky (netýka sa fyzických osôb, ktoré nie sú ÚJ). Preukazuje sa ňou existencia majetku a záväzkov, ich výška a zodpovedajúce ocenenie a je podmienkou preukázateľnosti účtovníctva, pričom účtovníctvo má byť:

 1. správne
 2. úplné
 3. preukázateľné
 4. zrozumiteľné
 5. vedené spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamom

Postup a rozsah inventarizačných prác, vrátane zodpovednosti osôb do inventarizácie zapojených, si upravuje každá účtovná jednotka v závislosti od:

a) predmetu činnosti (autodoprava, maloobchod, veľkoobchod, výroba, stavebná firma, reštauračné zariadenie, kaderníctvo, kozmetický salón, masérske štúdio a podobne)

b) rozsahu majetku a záväzkov (charakter zásob, umiestnenie dlhodobého majetku, stav pohľadávok a záväzkov, ich štruktúra)

c) organizačnej štruktúry (miestne odlúčené sklady, prevádzky, pobočky)

Kto nie je účtovnou jednotkou?

Fyzická osoba, ktorá uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 Zákon o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorá vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákon o dani z príjmov.

Fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods.3 a § 6 ods. 4 a to ani v prípade, že sa rozhodne viesť účtovníctvo, či už jednoduché alebo podvojné.

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to:

 • manko, schodok (zistený stav nižší ako účtovný)
 • prebytok (zistený stav vyšší ako účtovný)

Zaúčtuje sa do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

– odúčtuje sa peňažná hotovosť pri schodku peňažnej hotovosti, vznik pohľadávky voči hmotne zodpovednej osobe,

– zníži sa zostatok cenín, vznik pohľadávky voči hmotne zodpovednej osobe,

– zníži sa stav zásob na stav zistený inventúrou.

Prirodzené úbytky neovplyvňujú zaúčtovanie daňových výdavkov peňažného denníka. Úbytok sa zaúčtuje v knihe zásob. Nadnormatívne úbytky sa zaúčtujú znížením vecne príslušných daňových výdavkov (materiál, tovar) cez UUO podľa § 11 ods. 7 postupov účtovania. Prirodzené úbytky sa normujú. Účtovná jednotka ich preukazuje vnútorným predpisom rovnako podľa § 11 ods. 7 PÚJÚ.

Prebytky účtujeme v knihe zásob. Novozistený majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpismi „ostatné výdavky“, „ostatné príjmy“ (§ 6 ods. 4). Nadväznosť na § 17 ods. 3 písm j) s účinnosťou od 1. 1. 2015. Doplnené do postupov s účinnosťou od 1. 1. 2016. Ocenenie podľa § 25/1/d/3 – reálnou hodnotou. Podľa § 17/3/j ZDP inventarizačný prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 (iba rovnomerný odpis).

V účtovnej závierke vykazujeme stav majetku a záväzkov po zaúčtovaní zistených inventúrnych rozdielov.
Na daňové účely platí aj § 21/2/e ZDP, podľa ktorého daňovým výdavkom nie sú manká presahujúce prijaté náhrady. Daňovým výdavkom je stratné v maloobchode na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov určených daňovníkom a nezavinený úhyn zvierat.

Postup pri uzatvorení účtovných kníh upravuje § 8 postupov:
V peňažnom denníku sa účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa:

 • zvýšia príjmy a zvýšia výdavky v príslušnom druhovom členení o nezaúčtované sumy, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov
 • znížia sa príjmy a znížia výdavky, ktoré sa nezahrnú do základu dane z príjmov; druhové členenie sa použije v prípade, že je upravené vnútorným predpisom účtovnej jednotky, nakoľko druhové členenie príjmov a výdavkov nezahrnovaných do základu dane sa nevyžaduje
 • uvedú sa súhrnné sumy daňových príjmov a výdavkov v príslušnom druhovom členení
 • uvedie sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení UUO

knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách sa uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav. Zreteľne sa vyznačí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovnej knihe pokračuje aj v nasledujúcom účtovnom období.

Účtovná závierka

Na základe uzatvorených účtovných kníh sa zostaví účtovná závierka.

Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Vzor účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je prílohou postupov účtovania. Závierka sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne na podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

Údaje v ÚZ, ktorými sú číslo telefónu a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
Podpisový záznam FO, ktorá je účtovnou jednotkou, sa uvádza len v listinnej podobe vyhotovovanej účtovnej závierky.
Aktuálne platné výkazy sa prvýkrát týkali závierky zostavenej k 31. decembru 2014 (§ 23g) a platia aj pre rok 2018. Ide o vzor MF SR 2014.
Konečné zostatky majetku a záväzkov v účtovných knihách ku dňu zostavenia ÚZ sa rovnajú začiatočným stavom k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

Výnimka: ukončenie činnosti, resp. prerušenie živnosti cez termín na podanie DP – takáto FO nemá bezprostredne predchádzajúce ÚO. Výkaz o majetku a záväzkoch ÚZ nemá porovnateľné obdobie, účtovné knihy nemajú začiatočné stavy akými končilo uzatvorenie. Ide o „ukončenie činnosti“ so všetkými účtovnými a daňovými dôsledkami.

Na čo sa pri uzávierkových prácach zamerať?

 • na súhlasnosť začiatočných stavov účtovných kníh s nadväzujúcimi konečnými stavmi minulého účtovného obdobia,
 • skontrolovať stav priebežných položiek, či ich zostatok zodpovedá skutočnosti, alebo vznikol nesprávnym účtovaním, alebo vynechaním,
 • u sociálneho fondu nezabudnúť na spresnenie ročnej tvorby; bankový účet k sociálnemu fondu, ak je vedený (nie je to povinnosť) vyúčtovať podľa stavu k 31. 12. 2018 najneskôr do 31. januára 2019 (§ 6 ods. 2 zákona o sociálnom fonde). Bankový účet, ak je zriadený by mal zodpovedať aktuálnemu stavu fondu,
 • skontrolovať stav prijatých a poskytnutých záloh – či stav zodpovedá prijatým a uskutočneným dodávkam, či sa nezabudol preddavok vyúčtovať,
 • skontrolovať knihu DF a VF, záväzky z prenájmu a podobne, či ich stav zodpovedá aktuálnym dlhom a záväzkom – rozdiely zo zaokrúhlenia vylúčiť zo zostatkov bez vplyvu na príjmy a výdavky peňažného denníka,
 • zaúčtovať kurzové rozdiely:

– k pokladni a k bankovému účtu znejúcim na cudziu menu sú poslednou účtovnou operáciou peňažného denníka pred zaúčtovaním uzávierkových účtovných operácií,

– kurzové rozdiely z prepočítania pohľadávok a záväzkov ku dňu závierky premietnuť v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov bez vplyvu na výšku zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov PD; nerealizované KR sa v peňažnom denníku nepremietajú,

 • konečné stavy v účtovných knihách by mali zodpovedať stavu zistenému inventúrou a prepočítané kurzom ECB ku dňu závierky ak znejú na inú menu ako je mena euro, t. j. všetky inventúrne a kurzové rozdiely by mali byť zaúčtované do obdobia, za ktoré sa overoval stav majetku,
 • zmluvné záväzky a pohľadávky, ktoré nie sú fakturované doúčtovať vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím (napríklad úroky z pôžičiek),
 • nezabudnúť na záväzok z titulu dane z motorových vozidiel, dane z príjmu, DPH, odvod za nezamestnávanie osôb so ZPS,
 • do pohľadávok premietnuť pohľadávky z nadmerných odpočtov DPH, preplatkov na dani z príjmov FO,
 • v prípade nároku na poistné náhrady za poistné udalosti, ktoré sú premietnuté vo výdavkoch alebo záväzkoch tieto premietnuť v pohľadávkach.

O autorovi:


Ing. Bc. Jana Acsová – daňový poradca SKDP, audítor SKAU, lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Tento článok vznikol v spolupráci s CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.
Už 15 rokov pripravujeme odborné školenia pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov. Náš tím profesionálnych lektorov je zárukou, že potrebné informácie o zmenách legislatívy sa k vám dostanú včas a v zrozumiteľnej forme. Každé jedno odborné školenie vysielame aj naživo cez internet, aby ste sa k nám mohli pridať kdekoľvek na Slovensku.

Kontakt: www.cus.sk