Finančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 2. októbra 2018 zobraziť celý profil

Colný úrad Nitra v uplynulých dňoch v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou odhalil takmer 1000 kusov nebezpečných výrobkov, ktoré nespĺňali základné požiadavky Európskej únie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Colný úrad tovar, ktorý by pri svojom používaní mohol spôsobiť ohrozenie zdravia či života spotrebiteľov, neprepustí na trh Únie a bude zničený pod colným dohľadom alebo bude vyvezený späť mimo územia EÚ. 

V uplynulých dňoch nitrianski colníci na PCÚ Levice, Komárno a Nové Zámky neuvoľnili na tuzemský trh 684 nebezpečných detských šliapacích trojkoliek, 215 kusov reťazových píl, 22 kusov elektrických kolobežiek, 61 elektromotocyklov, 3 kusy balančných vozidiel a tiež jedno rekreačné plavidlo.
Prvotné podozrenia colníkov, že tento tovar, prevažne pochádzajúci z Číny, môže byť nebezpečný (k výrobkom nebol priložený návod alebo chýbalo označenie „CE“, čo znamená, že výrobky neboli overené pred uvedením na trh). Následne potvrdila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá vydala nesúhlasné stanovisko s prepustením tohto tovaru do voľného obehu a nebezpečné trojkolky, elektromotocykle či kolobežky sa teda do rúk konečných spotrebiteľov nedostanú.

V prípade, ak dovozca zistené pochybenia neodstráni, tovar bude zničený pod colným dohľadom alebo bude vyvezený späť mimo územia EÚ.

Na trh môžu byť uvedené len tie výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť a zdravie používateľov alebo iných osôb, ak sa používajú podľa návodu alebo v prípade detí predvídateľným spôsobom s ohľadom na ich obvyklé správanie musia spĺňať požiadavky stanovené harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

Medzi tieto požiadavky patria najmä:

  • označenie  CE, ktoré má byť umiestnené na určenom výrobku viditeľne, čitateľne a  nezmazateľne,
  • ES  vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode s technickými predpismi k  určenému výrobku,
  • návod na  použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a  zrozumiteľné,
  • upozornenie, že určitý spôsob používania výrobku môže bezpečnosť spotrebiteľa ohroziť,  ak také nebezpečenstvo nie je zjavné, pričom v upozornení musia byť presne      určené časti výrobku, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo, a opis spôsobu ich bezpečného používania,
  • iné označenie podľa  osobitných predpisov (napr. označenie hladinou emisií hluku LWA, materiálovým zložením, údajmi nevyhnutnými na identifikáciu výrobcu a dovozcu výrobku).

zdroj: FS SR