EkonomikaManažmentMarketingPodnikanieSlovensko xa Publikované 26. novembra 2019 zobraziť celý profil

Aj keď by ste to možno na prvý pohľad netvrdili, aj u nás na Slovensku sa súčasné trendy vo vzdelávaní pomaly, ale isto, snažia priblížiť európskym štandardom. Stredné a vysoké školy si začínajú uvedomovať dôležitosť a význam eLearningu (online vzdelávania), a to nielen vtedy, ak študent nemôže byť fyzicky prítomný na prednáškach. Ide tu skôr o dopĺňanie si vedomostí, ktoré v rámci bežných vyučovacích hodín nie je možné pokryť pedagógom – či už časovo alebo kapacitne. 

eLearning – pre študenta sú to vedomosti navyše, pre pedagóga čas na riešenie individuálnych otázok svojich študentov k učivu či kurzu a pre školu zefektívnenie procesov a zatraktívnenie ponuky vzdelávania pre nových potenciálnych študentov.

Prostredníctvom eLearning kurzov študenti vstrebú nové informácie v kratšom čase, lebo si ich pozrú na konkrétnych príkladoch, niektoré poznatky si môžu priamo v praxi vyskúšať a napredujú svojím vlastným tempom – ak niečo na hodine nestihnú prejsť, je tu možnosť individuálne sa k tomu vrátiť po škole, v rámci krúžkov či doma. V procese učenia tento spôsob predstavuje časovú aj priestorovú slobodu, čo študentov často motivuje k tomu, aby vo vzdelávaní pokračovali aj vo voľnom čase, ak ich téma zaujme. 

O tom, kam sa uberajú súčasné trendy vo vzdelávaní a eLearningu na Slovensku, nám porozprával Radovan Debnár, odborník v oblasti vzdelávacích kurzov zo spoločnosti Learn2Code.

Ako vnímate posun nášho vzdelávacieho systému v priebehu posledných rokov?

“Nepochybne najväčší dopad na zmeny vo vzdelávaní a na život všeobecne má technologický vzostup. Triedy vyzerajú celkom inak ako za mojich čias, inak ako pred desiatimi či piatimi rokmi. Interaktívne tabule, laptopy a projektory sú bežnou súčasťou vyučovania. Vyučovanie sa stáva flexibilnejším, žiaci môžu spolupracovať na projektoch s rovesníkmi na opačnej strane sveta. Zmenila sa aj demografia vzdelávania – čoraz viac dospelých ľudí si uvedomuje rastúce možnosti v oblasti technológií a digitalizácie. Nie je vôbec nezvyčajné, že 35-ročný človek bez IT pozadia začína s programovaním. A áno, aj vtedy to má zmysel.”

Aké kurzy sú najviac vyhľadávané študentmi stredných škôl?

“Sú to najmä kurzy programovania, designu, kurzy online marketingu – aj na základe týchto kurzov sa môžu vyprofilovať, zistia, čo ich baví, zaujíma a čomu sa chcú v budúcnosti venovať. Ak to viete už v sedemnástich, predídete dileme pri výbere vysokej školy a neskôr povolania.” 

Ktoré kurzy môžu podľa vás pomôcť ktorým odborom pri hľadaní zamestnania po skončení strednej školy?

My sa ako vzdelávacia inštitúcia orientujeme na digitálne vzdelávanie, a to je žiadané v každom odbore. Môžete získať znalosti a zručnosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu – naučiť sa konkrétny programovací jazyk, ako fungujú jednotlivé nástroje v online marketingu, ako testovať automatizovane, pracovať v konkrétnom grafickom programe… Na druhej strane napríklad znalosti Excelu sú kreditom pre široký výber pracovných pozícií z rôznych odborov.”

Máte v ponuke aj kurzy, ktoré prispievajú k rozvoju vedomostí pedagógov? Vidíte zmysel aj v doplnkovom vzdelávaní pedagógov a v ktorých oblastiach konkrétne?

“Všetky kurzy prispievajú k rozvoju vedomostí, inak by nemalo zmysel ich absolvovať. Najmä v oblasti digitálneho vzdelávania už nemusí vôbec platiť, čo platilo pred rokom – menia sa preferované technológie a tomu je potrebné prispôsobiť aj spôsob vzdelávania. Nie je správne, ak pedagóg odmieta nové technológie a spôsob výučby v prospech 20-ročných overených vzdelávacích metód. Študenti si vedia vyhľadať množstvo informácií aj sami, pedagóg ich má usmerňovať a motivovať, naučiť ich kriticky myslieť a čo je dôležité – ako správne technológie využívať. K tomu je určite nevyhnutné, aby bol sám aktívny a neustále sa vzdelával.”

Máte pozitívnu skúsenosť zo škôl, ktoré už vzdelávacie kurzy využívajú? V čom vidia najväčší prínos?

Máme ukončené aj prebiehajúce projekty s viacerými školami. Poskytujeme im prístup k vzdelávacím materiálom a online kurzom, pomáhame pri zostavení učebného plánu. Vzniknú tak nové praktické predmety či krúžky v rámci mimoškolskej činnosti. Žiaci v rámci týchto hodín pracujú na reálnych projektoch, získavajú znalosti, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce, pripravujú ich na ďalšie vzdelávanie.”

Stretli ste sa už aj s reálnym príbehom študenta, ktorému vzdelávací kurz pomohol dostať sa na vysokú školu alebo získať dobré zamestnanie?

Máme desiatky takých študentov. Napríklad nedávno chlapec, ktorý začal s kurzom pre tvorbu webových stránok a už na strednej škole si touto činnosťou privyrábal, šiel neskôr na technickú univerzitu. Ďalej tu boli študenti, ktorí sa takto rozhodli či už pre programovanie, grafický design, online marketing, testovanie… Máloktorí z nich sa však k týmto vedomostiam a zručnostiam dostali na svojej škole. A pritom na pracovnom trhu vznikajú denne desiatky pracovných miest požadujúcich práve tieto zručnosti. Pre aký pracovný trh teda škola študentov pripravuje?”

Tvrdenia o tom, aké je v dnešnej dobe dôležité neustále sa vzdelávať a investovať do seba čas a energiu v podobe nových užitočných informácií pre ďalšie štúdium či kariéru, potvrdzuje aj štúdia s názvom Digital Skills – New Professions, New Educational Methods, New Jobs (v preklade Digitálne zručnosti – Nové profesie, nové vzdelávacie metódy, nové pracovné miesta), ktorú vydala tento rok Európska komisia. Štúdia svojimi prieskumami potvrdzuje dôležitosť a obrovský význam ovládania digitálnych zručností v dnešnom svete – viac o téme sa môžete dočítať TU.